Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Chcesz przywozić do Polski paliwa ciekłe z innych państw? Nie zawsze potrzebujesz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Czasami wystarczy wpisać się do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, kiedy musisz wpisać się do rejestru oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi


Kto i kiedy musi uzyskać wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Niektóre rodzaje paliw ciekłych możesz przywozić do Polski po tym, jak uzyskasz wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Przywóz może następować z państw Unii Europejskiej (w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego) oraz innych państw (w ramach importu).

Podmiotem przywożącym może być osoba fizyczna (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, komandytowa lub stowarzyszenie). Przywozu paliw ciekłych dokonujesz samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu (np. firmy transportowej).

Wykaz paliw, które można przywieźć do Polski po wpisaniu do rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2707 50 00, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15,
2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny LPG: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
3) benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych,
2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) inne rodzaje nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
10) lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 66,
2710 19 67, 2710 20 32, 2710 20 38, 2710 20 90;
12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
13) biopaliwa ciekłe:
a) 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw
ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN z wyłączeniem
biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;
14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87,
2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80.
Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) określa załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1). Przegląd tej nomenklatury dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kiedy nie trzeba wpisywać się do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jeśli:

1) przywozisz paliwa, które są objęte posiadaną przez ciebie koncesją na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) przywożone paliwa przeznaczone są do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:

 • użytkowych pojazdów silnikowych,
 • zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia,
 • statków powietrznych (np. samolotów, śmigłowców) lub jednostek pływających.

Przywóz paliwa bez wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jeśli będziesz przywoził paliwa ciekłe bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, to narażasz się na karę grzywny. Może ona wynieść do 2,5 mln zł.

Więcej informacji na temat Rejestru Podmiotów Przywożących (RPP) znajdziesz na stornie Urzędu Regulacji Energetyki

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wpis do rejestru musisz uzyskać przed przywozem paliw ciekłych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Jeśli wniosek chcesz złożyć w formie elektronicznej to złóż go do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Jeśli chcesz złożyć wniosek papierowy (pocztą lub osobiście) to złóż go do tego oddziału terenowego URE, na którego obszarze działania masz siedzibę albo adres zamieszkania. W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie);
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie);
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie);
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie);
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie);
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie);
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez:

 • imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej;
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres;
 • numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada;
 • numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli posiada;
 • serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu;

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego;

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dołącz zaświadczenie, uzyskane w Krajowym Rejestrze Karnym, o niekaralności podmiotu ubiegającego się o wpis. Zaświadczenie to powinno potwierdzać, że nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą Prawo energetyczne.

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno potwierdzić, że nie zalegasz ze zobowiązaniami podatkowymi stanowiącymi dochód budżetu państwa.

3. Zaświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

4. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Wpłać ją na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Termin

Wpis do rejestru musisz uzyskać przed przywozem paliw ciekłych.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

W przypadku braków wniosku Urząd Regulacji Energetyki wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie zostaniesz wpisany do rejestru. Brakujące dokumenty złóż w tym oddziale terenowym URE, w którym złożyłeś wniosek o wpis do rejestru.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

1. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd wpisze cię do rejestru. Dostaniesz decyzję o wpisie do rejestru. Swój wpis znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Urząd odmówi ci wpisu do rejestru, gdy:

 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z wykonywaniem działalności gospodarczej regulowanej ustawą Prawo energetyczne – np. w zakresie koncesji energetycznych;
 • zalegasz z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa – chyba, że masz zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja zawiera:

1) oznaczenie podmiotu przywożącego, czyli:

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres,

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,

d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli posiada,

e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli posiada,

f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu;

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego;

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych;

6) dzień wpisu do rejestru oraz numer w rejestrze.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wpis do rejestru uzyskasz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

1. Możesz odwołać się od decyzji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki (zarówno od decyzji o wpisie jak i od decyzji odmowie wpisu). Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożyłeś wniosek o wpis. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł.

2. Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Co zawiera rejestr podmiotów przywożących paliwa ciekłe

1)   oznaczenie podmiotu przywożącego czyli:

 • imię i nazwisko albo jego nazwa wraz z oznaczeniem formy prawnej,
 • miejsce zamieszkania albo siedziba oraz ich adres,
 • numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada je podmiot przywożący,
 • numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli posiada go podmiot przywożący,
 • seria i numer dokumentu tożsamości osób fizycznych – jeśli one są podmiotem przywożącym;

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu;

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4)   przeznaczenie przywożonego paliwa ciekłego;

5)   planowaną datę rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych.

Dane w rejestrze są jawne – poza miejscem zamieszkania, numerem PESEL oraz serią i numerem dokumentu tożsamości.

Aktualizuj dane w rejestrze

Jeśli twoje dane zmienią się to musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym nastąpiły zmiany. Przeczytaj jak zmienić wpis w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

Kiedy urząd wykreśli cię z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jeśli w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonasz przywozu paliw ciekłych do Polski, to Urząd Regulacji Energetyki wyda ci z urzędu decyzję o wykreśleniu z rejestru.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?