Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jesteś wpisany do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe? Przestałeś przywozić paliwa ciekłe do Polski? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś wpisany do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe i zakończyłeś wykonywanie działalności w zakresie przywozu do Polski paliw ciekłych to złóż wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 7 dni od dnia zaprzestania przywozu paliw ciekłych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
  • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Jeśli wniosek chcesz złożyć w formie elektronicznej to złóż go do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Jeśli chcesz złożyć wniosek papierowy (pocztą lub osobiście) to złóż go do tego oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który wpisał cię do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Będzie to oddział terenowy URE, na którego obszarze działania masz siedzibę albo miejsce zamieszkania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

W przypadku braków we wniosku Urząd Regulacji Energetyki wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli nie usuniesz braków w wyznaczonym przez Prezesa URE terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli twój wpis nie zostanie wykreślony z rejestru. Uzupełniony wniosek złóż w tym oddziale terenowym URE, w którym złożyłeś wniosek o wykreślenie wpisu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wykreślenie z rejestru. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Wpłać ją na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Termin

Wniosek złóż w terminie 7 dni od dnia zaprzestania przywozu paliw ciekłych.

  1. Urząd wykreśli twój wpis z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd wykreśli cię z rejestru. Otrzymasz decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru.

Gdy urząd odmówi ci wykreślenia wpisu z rejestru to dostaniesz decyzję o odmowie wykreślenia wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa za wykreślenie z rejestru;

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożyłeś wniosek o wykreślenie wpisu. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł.

2. Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Kiedy Urząd Regulacji Energetyki może bez twojego wniosku (z urzędu) wykreślić cię z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

1. Jeśli w okresie kolejnych 6 miesięcy nie przywieziesz paliw ciekłych do Polski.

2. Jeśli zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynikającej z ustawy Prawo energetyczne – np. w zakresie koncesji energetycznych.

3. Jeśli będziesz zalegać z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa.

W takich przypadkach Urząd Regulacji Energetyki wyda ci z urzędu decyzję o wykreśleniu z rejestru.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?