Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja o wysokości składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Jeśli prowadzisz biuro turystyczne i organizujesz imprezy turystyczne, masz obowiązek składać co miesiąc deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Dowiedz się, jak złożyć deklarację i wpłacać składki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć e-deklarację musisz zalogować się przy użyciu swojego numeru ewidencyjnego oraz hasła.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gdzie sprawdzić przedsiębiorcę turystycznego

Przedsiębiorców turystycznych, którzy działają legalnie w Polsce znajdziesz w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Bezpieczeństwo finansowe podróżnych

Podstawowym obowiązkiem organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności.

Jedną z form zabezpieczenia finansowego jest comiesięczne składanie deklaracji i wpłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

Gdzie załatwisz sprawę

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY W WARSZAWIE ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację o wysokości należnej składki za dany miesiąc

Wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, którzy mają siedzibę lub oddział w Polsce, muszą terminowo składać deklaracje zawierające:

 • wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz TFG
 • liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów z podróżnymi
 • liczbę podróżnych, z którymi zawarto umowy w danym miesiącu
 • informacje o posiadanych zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach, które ich udzieliły
 • informację o liczbie podróżnych, za których została wpłacona składka na rzecz TFG, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych (na przykład z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dotyczy dana umowa.

Deklaracje możesz złożyć w UFG w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą e-deklaracji.

​Deklarację składasz za każdy miesiąc, w którym prowadziłeś działalność, również, gdy:

 • w danym miesiącu nie zawarłeś żadnej umowy
 • w przypadku zawarcia umów, które nie wymagają zapłacenia składki (na przykład, gdy organizujesz wycieczkę do państwa graniczącego z Polską, lub przyjmujesz zapłatę po realizacji imprezy).

Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz złożyć e-deklarację jedynie za poprzedni miesiąc. Po upływie tego terminu możesz złożyć deklarację tylko w postaci papierowej przesyłając ją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

 1. Wpłać składkę za dany miesiąc

Składkę musisz opłacić od każdego klienta. Może wynosić od 0 zł do 15 zł. Wysokość składek może zależeć od:

 • charakteru wykonywanej działalności
 • rodzaju usługi
 • miejsca realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej
 • sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu.

Składka jest należna z dniem zawarcia umowy niezależnie od terminu rezerwacji lub terminów płatności za imprezę turystyczną i nie podlega zwrotowi.

Jeśli zapłacisz składkę do TFG, a:

 • impreza turystyczna lub usługa w ramach powiązanych usług turystycznych została odwołana (na przykład z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli realizacja usług była od niej uzależniona)
 • podróżny odstąpił od umowy lub umowa została rozwiązana z powodu zmiany liczby podróżnych, zmiany miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, zmiany rodzaju zapewnianego środka transportu,

możesz zaliczyć tę składkę na poczet następnych należnych składek.

Dokumentem potwierdzającym kwotę faktycznie odprowadzonej składki na TFG jest przelew bankowy.

Jeśli nie złożysz w terminie deklaracji lub nie wpłacisz należnych składek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wezwie cię pisemnie do złożenia deklaracji lub zapłaty składki. Na złożenie deklaracji lub wpłacenie składki będziesz miał maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu dodatkowo zapłacisz odsetki.

Jeśli będziesz uchylać się od obowiązku złożenia deklaracji lub opłacenia składki w wyznaczonym terminie, marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz o zakazie wykonywania tej działalności przez 3 lata.

Termin

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

Ile zapłacisz

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej.

 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski:
  • 8 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy
   turystycznej
  • 15 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
  • 7 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy
   turystycznej
  • 13 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
  • 4 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy
   turystycznej
  • 7 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski:
  • 5 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy
   turystycznej
  • 10 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski:
  • 3 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy
   turystycznej
  • 5 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
  • 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej
  • 2 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych.

 • za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa:
  • 4 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych
  • 7 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
  • 2 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych
  • 4 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli realizowana jest usługa transportowa, z wyłączeniem ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
  • 3 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych
  • 5 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
  • 2 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych
  • 3 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych
 • za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
  • 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych
  • 0 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.

Składkę wpłać na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na indywidualny numer rachunku bankowego przydzielony każdemu przedsiębiorcy.

Numery rachunków są wyświetlane na potwierdzeniu złożenia deklaracji oraz po wyborze przycisku "Sprawdź numery rachunków bankowych". Kwota na przelewie powinna być zgodna z deklaracją za dany miesiąc złożoną do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

W tytule przelewu podaj:

 • nazwę twojej firmy
 • numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 • rok i miesiąc, za który opłacasz składkę.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Warto wiedzieć

Obowiązki organizatora turystyki

Obowiązki organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych to:

 • składanie deklaracji do UFG
 • terminowe wpłacanie składek w należnej wysokości do TFG
 • prowadzenie wykazu umów zawartych z podróżnymi
 • uiszczanie składek na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna składka - jest ona należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli termin ten jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy
 • składanie wniosków do Turystycznego Funduszu Pomocowego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, od której podróżny odstąpił w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących obliczania i wpłaty składek do TFG jest dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Czy ta strona była przydatna?