Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja o wysokości składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Masz biuro turystyczne i organizujesz imprezy turystyczne? Musisz co miesiąc składać deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Jeśli tego nie zrobisz, grozi ci wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz zakaz wykonywania działalności turystycznej przez 3 lata. Poniżej dowiesz się jak złożyć deklarację i wpłacać składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć e-deklarację musisz zalogować się przy użyciu swojego numeru ewidencyjnego oraz hasła.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gdzie sprawdzić przedsiębiorcę turystycznego

Legalnie działających w Polsce przedsiębiorców turystycznych znajdziesz w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Bezpieczeństwo finansowe podróżnych

Podstawowym obowiązkiem organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności.

Jedną z form zabezpieczenia finansowego jest comiesięczne składanie deklaracji i dokonywanie wpłat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

Gdzie załatwisz sprawę

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY W WARSZAWIE
ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację o wysokości należnej składki za dany miesiąc

Wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mający siedzibę lub oddział w Polsce muszą terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) deklaracje zawierające:

 • wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz TFG
 • liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów z podróżnymi
 • liczbę podróżnych, z którymi zawarto umowy w danym miesiącu
 • informacje o posiadanych zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach, które ich udzieliły
 • informację o liczbie podróżnych, za których została wpłacona składka na rzecz TFG, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych (np. z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dotyczy dana umowa

Wysokość składki na TFG jest zróżnicowana w zależności od położenia państwa, gdzie odbywa się impreza turystyczna (państwo europejskie lub pozaeuropejskie) oraz wykorzystywanego środka transportu (transport lotniczy czarterowy lub inny, bez transportu). Składka wynosi od 0 zł do maksymalnie 15 zł od każdego klienta, z którym zawarto umowę. Szczegóły dotyczące wysokości składek znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Deklarację składasz za każdy miesiąc, w którym prowadziłeś działalność, również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zawarłeś żadnej umowy, a także w przypadku zawarcia umów, które nie wymagają zapłacenia składki (np. gdy organizujesz wycieczkę do państwa graniczącego z Polską, lub przyjmujesz zapłatę po realizacji imprezy).

Pamiętaj, że w danym miesiącu możesz złożyć e-deklarację jedynie za poprzedni miesiąc. Po upływie tego terminu możesz złożyć deklarację tylko w postaci papierowej przesyłając ją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Korespondencję dotyczącą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, oznacz dodatkowo „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny” lub „TFG”.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

 1. Wpłać składkę za dany miesiąc

Składkę musisz opłacić od każdego klienta. Może ona wynosić od 0 zł do 15 zł. Szczegóły dotyczące wysokości składek w zależności od:

 • charakteru wykonywanej działalności
 • rodzaju usługi
 • miejsca realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej
 • sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu

znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

Składka jest należna z dniem zawarcia umowy niezależnie od terminu rezerwacji lub terminu/ów płatności za imprezę turystyczną.

Składka nie podlega zwrotowi.

Jeśli zapłacisz składkę do TFG, a:

 • impreza turystyczna lub usługa w ramach powiązanych usług turystycznych została odwołana (np. z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli realizacja usług była od niej uzależniona
 • podróżny odstąpił od umowy lub umowa została rozwiązana z powodu zmiany liczby podróżnych, zmiany miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, zmiany rodzaju zapewnianego środka transportu

możesz zaliczyć tę składkę na poczet następnych należnych składek.

Dokumentem potwierdzającym kwotę faktycznie odprowadzonej składki na TFG jest przelew bankowy.

Jeśli nie złożysz w terminie deklaracji lub nie wpłacisz należnych składek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wezwie cię pisemnie do złożenia deklaracji lub zapłaty składki. Na złożenie deklaracji lub wpłacenie składki będziesz miał maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu dodatkowo zapłacisz odsetki.
Jeśli będziesz uchylać się od obowiązku złożenia deklaracji lub opłacenia składki w wyznaczonym terminie, marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz o zakazie wykonywania tej działalności przez 3 lata.

Termin

Do 21 dnia miesiąca następującego po danym okresie, za który składasz deklarację.

Ile zapłacisz

Składkę wpłać na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Kwota na przelewie powinna być zgodna z deklaracją za dany miesiąc złożoną do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W tytule przelewu podaj:

 • nazwę twojej firmy
 • numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 • rok i miesiąc, za który opłacasz składkę

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Warto wiedzieć

Obowiązki organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych to:

 • składanie deklaracji do UFG
 • terminowe wpłacanie składek w należnej wysokości do TFG
 • prowadzenie wykazu umów zawartych z podróżnymi
 • uiszczanie składek na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna składka - jest ona należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli termin ten jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy
 • składanie wniosków do Turystycznego Funduszu Pomocowego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, od której podróżny odstąpił w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czy ta strona była przydatna?