Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Certyfikat dla przedsiębiorców zajmujących się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami, pompami ciepła lub systemami ochrony przeciwpożarowej (SZWO i F-gazy)

Masz działalność, która dotyczy SZWO i F-gazów? Chcesz zajmować się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła lub stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej? Chcesz wykonywać takie usługi dla klientów? W takim razie uzyskaj certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument potwierdza twoje uprawnienia do instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń. Możesz je też naprawiać lub usuwać. Uzyskaj certyfikat, jeśli oferujesz usługi nie na własne potrzeby. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uzyskaj certyfikat, jeśli jako przedsiębiorca chcesz prowadzić działalność i wykonywać usługi dla klientów (nie na potrzeby twojej firmy). Dokument potwierdza, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane. Chodzi o takie czynności jak: instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, naprawa lub usuwanie urządzeń:

 • chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, lub
 • systemów ochrony przeciwpożarowej

Pamiętaj, że certyfikat uzyskasz tylko w oddziałach i biurach Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Uzyskasz certyfikat, jeśli spełniasz następujące wymagania:

 • zatrudniasz odpowiednią liczbę pracowników, którzy mają certyfikat dla personelu
 • zapewniasz wymagane wyposażenie techniczne i stosujesz procedury dla właściwego wykonywania pracy
 • masz system, który dokumentuje pracę personelu z certyfikatem
 • nie masz prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z twoją działalnością (dotyczy to też organów powołanych do reprezentacji firmy, np. zarządu)
 • złożysz w oddziale UDT wniosek o wydanie certyfikatu

Pamiętaj, że jeśli posiadasz już certyfikat wydany przez inne państwo unijne, to możesz się nim posługiwać w Polsce. Jest to zgodne z zasadą swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości. Dokumentem tym możesz się posługiwać, jeśli uzyskasz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.

 

Kiedy certyfikat nie jest potrzebny

Nie potrzebujesz certyfikatu, jeśli zajmujesz się:

 • systemami w tzw. niektórych pojazdach i zatrudniasz pracowników, którzy mają zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • produkcją i naprawą urządzeń w firmie na własne potrzeby
 • instalowaniem, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawą i usuwaniem tzw. urządzeń ruchomych (np. ciągnik, kombajn, samochody chłodnie poniżej 3,5 tony lub pociągi)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż jeżeli masz już zarejestrowaną działalność.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go za pomocą portalu eUDT
 • w formie papierowej – złóż go do oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego najbliższego głównego miejsca wykonywania działalności.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców

Pamiętaj, aby we wniosku wybrać tylko jedną grupę urządzeń:

 • stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompy ciepła
 • stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej

 

Podaj we wniosku, w jakim zakresie chcesz prowadzić działalność gospodarczą:

 • instalacji
 • naprawy, konserwacji lub serwisowania
 • likwidacji

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dzięki temu formularzowi kontrola zostanie przeprowadzona w tym właśnie wskazanym miejscu, który nie jest siedzibą firmy a stanowi miejsce prowadzenia dzielności przez twoje przedsiębiorstwo. Jego złożenie jest dobrowolne.

Do wniosku dołącz oświadczenie o niekaralności, potwierdzające że nie popełniłeś przestępstwa przeciwko środowisku w związku z twoją działalnością. Pamiętaj, że oświadczenie składają też osoby powołane do reprezentacji firmy (np. zarząd).

W oświadczeniach koniecznie umieść też klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pamiętaj, że klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo do wniosku możesz dołączyć dokument - Dobrowolna informacja o miejscu prowadzenia działalności. Dzięki temu formularzowi kontrola zostanie przeprowadzona w tym właśnie wskazanym miejscu, który nie jest siedzibą firmy a stanowi miejsce prowadzenia dzielności przez twoje przedsiębiorstwo. Jego złożenie nie jest jednak obowiązkowe.

Termin

Wniosek złóż jeżeli masz już zarejestrowaną działalność.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie ciebie (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dodatkowo dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz adres e-mail).

 1. Urząd powiadomi pisemnie o planowanej kontroli

Jeżeli do wniosku dołączyłeś oświadczenie o wyrażeniu zgody na powiadomienia e-mail, to powiadomienie zostanie przesłane na wskazany adres e-mail. Natomiast jeżeli tego nie zrobiłeś, otrzymasz list polecony z pismem powiadamiającym o planowanej kontroli.

 1. Urząd przeprowadzi kontrolę w twojej firmie

W trakcie kontroli urząd sprawdzi, czy spełniasz warunki określone w certyfikacie.

Kontrola w firmie obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentów i wyposażenia
 • oględziny wraz z oceną miejsca prowadzenia działalności
 • stosowanie procedur i systemu dokumentowania pracy pracowników z certyfikatem dla personelu
 • sprawdzenie, czy pracownicy mają odpowiednie certyfikaty
 • ocenę innych dowodów i materiałów, które mogą mieć znaczenie dla wydania ci certyfikatu

Pamiętaj, że pracownik UDT może zażądać od ciebie udzielenia wyjaśnień lub informacji oraz dokumentów na potrzeby kontroli.

Dostaniesz protokół po zakończeniu kontroli.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Protokół z kontroli podpisują kierownik firmy lub inna osoba przez niego upoważniona. Wyznaczone osoby mają prawo odmówić podpisania dokumentu. Odmowa nie wpływa jednak na decyzję w sprawie wydania ci certyfikatu.

Termin

Przed wydaniem decyzji w sprawie certyfikatu, urząd skontroluje twoją firmę. Dostaniesz zawiadomienie o terminie kontroli. Jeśli termin ci nie odpowiada, złóż wniosek o zmianę daty. Pamiętaj, że termin kontroli możesz zmienić tylko raz.

Jeśli urząd zgodzi się na zmianę daty kontroli, to dostaniesz zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu. Kontrola odbędzie się w ciągu14 dni od daty wyznaczenia pierwszego terminu.

Możesz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na powiadomienia e-mail. Oświadczenie oznacza twoją zgodę na komunikację z urzędem poprzez e-mail. Pozwoli to znacznie przyspieszyć kontrolę w twojej firmie oraz otrzymać certyfikat. Oświadczenie nie jest obowiązkowe. Jeśli go nie złożysz, urząd powiadomi cię o terminie kontroli tradycyjną pocztą.

 1. Uzyskasz certyfikat dla przedsiębiorcy

Jeśli po kontroli okaże się, że spełniasz warunki, to urząd wyda ci certyfikat. Certyfikat dla przedsiębiorców jest ważny bezterminowo.

Ponadto urząd wpisze cię do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców. Swój wpis znajdziesz w ogólnodostępnym rejestrze przedsiębiorców na stronie internetowej UDT.

Jeśli po kontroli okaże się jednak, że nie spełniasz warunków, to urząd nie wyda ci certyfikatu. Urząd zawiadomi cię o swojej decyzji.

Urząd może też odmówić ci wydania certyfikatu, jeśli okaże się, że jesteś osobą skazaną za przestępstwo przeciwko środowisku lub nie spełniasz któregoś z wymagań.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Dostaniesz certyfikat w postaci kartki papieru, która jest pokryta folią zabezpieczającą. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

Ile zapłacisz

Zapłać za wszystkie czynności związane z otrzymaniem certyfikatu (rozpatrzenie wniosku, wydanie certyfikatu, wpis do rejestru). Opłata łączna wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Opłatę wnieś na konto wybranego przez ciebie oddziału lub biura UDT.

Pamiętaj, że jeśli urząd odmówi ci wydania certyfikatu i wpisania cię do rejestru, to zwróci ci część opłaty w ciągu 30 dni od dnia odmowy.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci certyfikat najszybciej jak to jest możliwe. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę czas potrzebny na przesłanie dokumentu pocztą. Urząd opublikuje też twoje dane w rejestrze na stronie internetowej UDT, co dodatkowo potwierdza, że przyznano ci certyfikat.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania certyfikatu i wpisania do rejestru, to masz prawo odwołać się do Komitetu Odwoławczego. Masz na to 2 tygodnie od dnia, kiedy dostaniesz zawiadomienie.

Odwołanie złóż w tym samym urzędzie, który zajmował się twoją sprawą.

Komitet Odwoławczy rozpatrzy twoją sprawę w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

Komitet Odwoławczy może:

 • uznać twoje odwołanie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w danym oddziale UDT
 • oddalić twoje odwołanie

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o oddaleniu twojego odwołania, to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Skargę złóż za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia ci zawiadomienia o oddaleniu odwołania.

Warto wiedzieć

Kontrole

Pamiętaj, że UDT przeprowadza kontrole nie tylko przed wydaniem certyfikatu, ale także po tym, jak go otrzymasz. Kontrole odbywają się przynajmniej raz na 7 lat. Podczas kontroli urząd sprawdzi, czy prowadzisz działalność zgodnie z warunkami określonymi w certyfikacie.

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie certyfikatu

Jeśli zgubisz lub uszkodzisz certyfikat na tyle, że będzie on nieczytelny, to złóż wniosek o wydanie jego wtórnika. Zapłacisz za niego 50 zł. Pamiętaj, aby oddać certyfikat, który aktualnie posiadasz.

Zmiana danych

Jeśli zmienią się twoje dane (np. nazwa przedsiębiorstwa lub adres prowadzenia działalności), to możesz złożyć wniosek o zmianę danych certyfikatu dla przedsiębiorców. Za wydanie nowego dokumentu zapłacisz 50 zł.

Zawieszenie, cofnięcie, odwieszenie certyfikatu

Jeśli po kontroli okaże się, że nie przestrzegasz warunków, na podstawie których otrzymałeś certyfikat, to urząd może zawiesić twój dokument. Informacja o zawieszeniu pojawi się też w rejestrze dla przedsiębiorców.

Złóż wniosek, aby odwiesić certyfikat. W ciągu 14 dni od otrzymania twojego wniosku urząd ponownie skontroluje twoją firmę. Jeśli spełniasz warunki, to urząd odwiesi twój certyfikat oraz uaktualni wpis w rejestrze.

Urząd może też cofnąć twój certyfikat, jeśli okaże się, że:

 • po ponownej kontroli nie spełniasz warunków określonych w certyfikacie, a urząd już wcześniej zawiesił twój certyfikat
 • ty lub osoby powołane do reprezentacji firmy (np. zarząd) jesteście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością

Ponadto urząd poda w rejestrze informację o cofnięciu twojego certyfikatu.

Urząd poinformuje cię o zawieszeniu, odwieszeniu lub cofnięciu twojego certyfikatu.

Pamiętaj, że masz prawo odwołać się od tych decyzji do Komitetu Odwoławczego. Masz na to 2 tygodnie od dnia, kiedy dostaniesz zawiadomienie. Odwołanie złóż w tym samym urzędzie, który zajmował się twoją sprawą. Komitet Odwoławczy rozpatrzy twoją sprawę w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odwołania. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o oddaleniu twojego odwołania, to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę złóż za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia ci zawiadomienia o oddaleniu odwołania.

 

Kary za brak certyfikatu

Za prowadzenie działalności bez wymaganego certyfikatu grozi ci kara pieniężna w wysokości od 4000 do 15 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?