Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chcesz prowadzić ośrodków szkolenia i egzaminowania? Jest to działalność regulowana, zatem musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i egzaminowania.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie warunki trzeba spełniać, aby prowadzić ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów

 • musisz być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą
 • nie możesz być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie dokumentu). Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i wspólników oraz członków zarządu spółek – jeśli działalność prowadzisz w formie spółki
 • powinieneś prowadzić szkolenia na podstawie programów szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzeniu w sprawie świadectwa maszynistów

Wymagania lokalowe

Musisz posiadać:

 • pomieszczenie przeznaczone do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń i egzaminowania kandydatów na maszynistów i maszynistów
 • co najmniej jedną salę spełniającą następujące warunki:
  • minimum 25 m2 powierzchni
  • wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu lub egzaminie,
  • oświetlona, ogrzewana i przewietrzana
  • odizolowana od innych pomieszczeń
  • w pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta

Wymagania dydaktyczne

Musisz posiadać:

 • tablicę do pisania
 • makietę lub programy komputerowe imitujące sytuacje występujące w ruchu kolejowym
 • tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe, prezentacje multimedialne lub filmy wideo prezentujące: zasady prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, budowę i obsługę pojazdów kolejowych z napędem, budowę i zasady działania hamulców kolejowych, zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia kolejowego, sposób postępowania w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości na liniach kolejowych oraz w przypadku wstąpienia zdarzenia kolejowego
 • obowiązujące teksty aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, które są związane z pracą maszynisty,
 • przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy dydaktycznych

Dodatkowe wymagania

Prowadząc ośrodek szkolenia i egzaminowania musisz ponadto:

 • zapewnić możliwość prowadzenia szkolenia w warsztatach utrzymaniowych, lokomotywowniach, na stacjach techniczno-postojowych lub w innych punktach obsługi taboru kolejowego
 • posiadać wdrożony system zarządzania jakością potwierdzony odpowiednim certyfikatem lub wewnętrzne procedury służące zapewnieniu odpowiedniej jakości prowadzonych szkoleń i egzaminów
 • posiadać opracowany dokument zawierający metodykę prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, a także sposób i harmonogram ich realizacji, z uwzględnieniem wymaganego czasu trwania i zakresu tematycznego programów szkolenia
 • organizować, nie rzadziej niż raz do roku, konsultacje dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących odpowiednio szkolenia albo egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania, obejmujące zagadnienia związane z systemem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych maszynistów, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującym stanem prawnym
 • prowadzić i przechowywać przez 10 lat rejestr wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu, a także dokumentację przebiegu szkolenia (dzienniki zajęć) i egzaminu (protokół egzaminacyjny)

Jeżeli ubiegasz się o wpis do rejestru i uzyskanie uprawnień do prowadzenia:

 • szkoleń i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących:
  • infrastruktury kolejowej
  • pojazdu kolejowego
 • szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów

musisz dodatkowo zapewnić możliwość prowadzenia szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Transportowego Dozoru Technicznego
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Wniosek możesz złożyć do Urzędu Transportu Kolejowego lub do dowolnego oddziału terenowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów

Dokumenty

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Terenowego Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wpisze cię do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania w ciągu 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeżeli Prezes UTK nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do UTK wniosku o wpis, możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do UTK.

Dokumenty

 1. Urząd przekaże do CEIDG informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Prezes UTK przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów.

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

200 EUR

UTK zawiadomi cię o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę. Na wpłatę masz 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Prezesa UTK. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, masz obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wymagania dotyczące instruktorów

Instruktorzy prowadzący szkolenia w ośrodku szkolenia i egzaminowania powinni posiadać:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym realizowanemu tematowi szkolenia
 • co najmniej średnie wykształcenie
 • licencję maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym realizowanemu zakresowi szkolenia – w przypadku instruktorów prowadzących szkolenia praktyczne z prowadzenia pojazdu kolejowego

Wymagania dotyczące egzaminatorów

Egzaminatorzy prowadzący egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania powinni posiadać:

 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień będących przedmiotem egzaminu, nabyte w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do wykazu egzaminatorów
 • co najmniej średnie wykształcenie
 • licencje maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym przeprowadzanemu egzaminowi – w przypadku egzaminatorów przeprowadzających egzamin praktyczny z prowadzenia pojazdu kolejowego
 • znajomość języka polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Dodatkowo, egzaminatorzy pochodzący z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, powinni ukończyć szkolenie z zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej obowiązujących w Polsce, w wymiarze co najmniej 80 godzin. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez ośrodek, który posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminowania maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czy ta strona była przydatna?