Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS

Jesteś rolnikiem i zatrudniasz pomocników na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach? Musisz ich zgłosić do ubezpieczenia w KRUS. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie eKRUS. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest umowa o pomocy przy zbiorach

Jeśli jesteś rolnikiem i prowadzisz na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, masz możliwość zatrudniania pomocników do pomocy przy zbiorach.

Pomoc przy zbiorach obejmuje:

 • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich
 • usuwanie zbędnych części roślin
 • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych zbiorów
 • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży.

Zasady współpracy z pomocnikiem spisz w umowie o pomocy przy zbiorach. Jest to umowa cywilnoprawna (nie reguluje jej prawo pracy), na podstawie której pomocnik zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Pamiętaj! Umowa o pomocy przy zbiorach nie może dotyczyć pomocy przy żniwach i zbiorze zbóż.

Szczegółową listę produktów rolnych, których może dotyczyć umowa o pomocy przy zbiorach, znajdziesz w wykazie produktów rolnych na stronie KRUS.

Kto może być pomocnikiem rolnika

Pomocnikiem rolnika może być pełnoletnia osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, lub
 • jest cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • jest cudzoziemcem zwolniownym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz państw UE, do obszaru tego należą jeszcze Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz obywatele Szwajcarii.

Jaki jest roczny limit czasu pracy dla pomocnika rolnika

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pracy na podstawie umów o pomocy przy zbiorach (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Ważne! Limit 180 dni w roku nie ma zastosowania do umów o świadczenie pomocy przy zbiorach, które są zawierane z obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Do jakich ubezpieczeń trzeba zgłosić pomocnika w KRUS

Jeśli zatrudniasz pomocnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, masz obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Pomocnik rolnika podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

 • wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w ograniczonym zakresie, które daje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
 • zdrowotnemu, które zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga! Jako rolnik musisz zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS nawet, jeśli równolegle podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS lub ZUS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Jeśli umowa została zawarta na czas krótszy niż 7 dni, zgłoś pomocnika do ubezpieczeń nie później niż przed upływem okresu jej obowiązywania.

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawę możesz załatwić na portalu eKRUS.

Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie papierowo, udaj się do oddziału regionalnego lub do placówki terenowej KRUS, właściwej dla miejsca prowadzenia twojej działalności rolniczej.

Sprawdź adresy oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś pomocnika rolnika do ubezpieczenia w KRUS

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – przez system eKRUS albo na skrzynkę ePUAP oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:

 • twoje dane:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • Unikalny Numer Osoby (UNO),
  • adres działalności rolniczej,
  • adres do korespondencji.
 • dane pomocnika:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • data urodzenia
  • PESEL,
  • data zawarcia umowy,
  • liczba dni pomocy u innych rolników,
  • okres świadczenia pomocy – czas, w jakim będzie ważne ubezpieczenie.
 • dodatkowo, jeśli zatrudniasz obcokrajowca:
  • seria i numer paszportu,
  • seria i numer dokumentu podróży.

Załącznik do zgłoszenia pomocnika rolnika do KRUS wypełnij tylko wtedy, jeśli zgłaszasz więcej niż dwóch pomocników. W załączniku wpisz liczbę pomocników oraz ich dane osobowe.

Termin

Zgłoś pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Jeśli umowa została zawarta na czas krótszy niż 7 dni, zgłoś pomocnika do ubezpieczeń nie później niż przed upływem okresu jej obowiązywania.

 1. KRUS przyjmie zgłoszenie i obejmie pomocnika ubezpieczeniem

KRUS przyjmie twoje zgłoszenie i obejmie pomocnika ubezpieczeniem. KRUS nie wydaje decyzji w tej sprawie.

Jeśli nie figurujesz w ewidencji KRUS, po złożeniu zgłoszenia otrzymasz z KRUS informację o nadanym unikalnym numerze osoby (UNO) w związku z wprowadzeniem cię do ewidencji KRUS jako płatnika składek.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że masz obowiązek każdorazowo zgłosić do KRUS:

 • zmianę okresu, w którym pomocnik będzie świadczył pracę przy zbiorach (na przykład wypowiedzenie umowy, zmiana terminu rozpoczęcia pracy)
 • zmianę danych osobowych pomocnika
 • zmianę twoich danych osobowych i teleadresowych.

Zmiany te zgłoś w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Możesz to zrobić przez internet, korzystając z systemu eKRUS albo na piśmie – składając w placówce lub oddziale KRUS formularz KRUS UD-90a.

Czy ta strona była przydatna?