Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skarga dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały naruszone? Możesz złożyć w tej sprawie skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. O tym, jak to zrobić i jakie prawa ci przysługują, przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest naruszenie danych osobowych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wyróżnia trzy typy naruszenia:

 • naruszenie poufności – na przykład gdy twój adres e-mail zostanie upubliczniony osobom niepożądanym
 • naruszenie dostępności – na przykład gdy przez gapiostwo przetwarzającego twój numer PESEL został wykradzione i ktoś nieuprawniony będzie go wykorzystywał
 • naruszenie integralności – na przykład gdy twoje nazwisko zostało przekręcone.

Skargę dotyczącą naruszenia danych osobowych składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Kto może złożyć skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Ze skargą do Prezesa UODO wystąpić może:

 • osoba, która danej osobowe zostały naruszone
 • pełnomocnik osoby, której dane osobowe zostały naruszone
 • podmiot, organizacja lub zrzeszenie działające w obszarze ochrony danych osobowych – jeśli osoba, której dane osobowe naruszono, upoważniła je do złożenia skargi do Prezesa UODO.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż skargę dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Dokumenty

Jeżeli posiadasz dowody potwierdzające okoliczności wskazane w skardze (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia), dołącz je do skargi.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto m. st. Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd przeprowadzi postępowanie

W postępowaniu Prezes UODO sprawdzi między innymi:

 • charakter, wagę i czas trwania naruszenia oraz rozmiar poniesionej przez ciebie szkody
 • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia
 • stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków
 • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie.

 1. Urząd wyda decyzję o nałożeniu kary lub przywróceniu do stanu zgodnego z prawem

Jeżeli Prezes UODO stwierdzi naruszenie danych osobowych, wyda decyzję administracyjną w której może między innymi:

 • wezwać administratora lub podmiot przetwarzający dane osobowe do przywrócenia stanu zgodnego z prawem – na przykład do usunięcia twoich danych osobowych ze swojej bazy danych;
 • nałożyć upomnienie lub ostrzeżenie na administratora lub podmiot przetwarzający dane
 • nałożyć karę administracyjną do 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja skarga zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację)

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez Prezesa UODO możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę wnieś do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa UODO, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci decyzji lub postanowienia.

Jeżeli twoja skarga zostanie oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie możesz wnieść skargę kasacyjną do sądu II instancji, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?