Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Stosujesz split payment i masz środki na rachunku VAT? Nie wykorzystasz ich do zapłaty VAT z faktury od dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym? Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) lub inaczej split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem nie trafia w całości na konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT - na jego rachunek VAT. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego (firmowego).

Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą do ciebie. Możesz z nich jednak opłacać tylko określone należności. 

Przeczytaj więcej o mechanizmie podzielonej płatności.

Jeśli nie wykorzystasz pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich uwolnienie, czyli przekazanie na twój rachunek rozliczeniowy. Decyzję o uwolnieniu środków z rachunku VAT podejmuje naczelnik urzędu skarbowego.

Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy możesz korzystać bez ograniczeń.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli twoja firma jest osobą prawną (na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (na przykład stowarzyszeniem) – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu.

Jeśli nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Dokumenty

Do wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

 1. Urząd skarbowy rozpatrzy twój wniosek

Naczelnik urzędu skarbowego może:

 • zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy postanowienie, w którym określi wysokość środków, jakie mają zostać przekazane na twoje konto rozliczeniowe
 • nie zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą twoje konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj! Jeżeli nie zgadzasz się z treścią postanowienia, na przykład uwolniona kwota jest inna niż ta, o którą wnioskowałeś – możesz złożyć na nie zażalenie.

Naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na twój rachunek rozliczeniowy, gdy:

 • masz zaległości podatkowe w podatku VAT, CIT, PIT, akcyzowym lub zaległości celne
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane (w szczególności, gdy trwale nie opłacasz wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonujesz czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywasz majątek)
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja).

Jeżeli masz zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana, naczelnik wyda postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie tych zaległości.

W czasie, w którym urząd rozpatruje twój wniosek możesz wykorzystywać środki z rachunku VAT do zapłaty kontrahentom faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub do zapłacenia należnego VAT. Bank przeleje wówczas kwotę do wysokości środków posiadanych na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą twoje konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek rozliczeniowy.

Ile zapłacisz

Wniosek o przekazanie środków z konta VAT jest bezpłatny

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. 

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ważne! Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne. Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym.

Pełnomocnictwa podatkowe – praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twój wniosek w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, masz prawo złożyć odwołanie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnych z innych tytułów niż podatek VAT
 • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT
 • nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami
 • nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z faktur opłaconych z zastosowaniem split payment)
 • niższa kwota do zapłaty (jeśli uiścisz podatek należny w całości z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, będziesz mógł zapłacić mniejszą kwotę)
 • płatność w tym systemie jest istotną przesłanką dochowania należytej staranności

Jak szybciej otrzymać zwrot

Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, zwrot otrzymasz w przyspieszonym terminie – 25 dni

Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:

 • w danym okresie rozliczeniowym nie dokonasz płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 • wystawione przez ciebie faktury nie zostały zapłacone z zastosowaniem split payment.

Czy split payment wpływa na rejestry VAT i JPK

Stosowanie split payment nie wpływa na sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT oraz na struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czy ta strona była przydatna?