Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Stosujesz split payment i masz środki na rachunku VAT? Nie wykorzystasz ich do zapłaty VAT z faktury od dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym? Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) lub inaczej split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem nie trafia w całości na konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT - na jego rachunek VAT. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego (firmowego).

Zobacz: Co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) i jak go stosować

Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą do ciebie. Możesz z nich jednak opłacać tylko określone należności. 

Zobacz: Wpłaty i wypłaty z rachunku VAT

Jeśli nie wykorzystasz pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich uwolnienie, czyli przekazanie na twój rachunek rozliczeniowy. Decyzję o uwolnieniu środków z rachunku VAT podejmuje naczelnik urzędu skarbowego. Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy możesz korzystać bez ograniczeń.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Dokumenty

Od 1 listopada 2019 r. od wniosku o przekazanie środków z konta VAT nie pobiera się opłaty skarbowej. 

Jeżeli korzystasz z pełnomocnika zapłacisz: 

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym.

Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Do wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

 1. Urząd skarbowy rozpatrzy twój wniosek

Naczelnik urzędu skarbowego może:

 • zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy postanowienie, w którym określi wysokość środków, jakie mają zostać przekazane na twoje konto rozliczeniowe. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią postanowienia - np. jeżeli uwolniona kwota będzie inna niż ta, o którą wnioskowałeś - możesz złożyć na nie zażalenie,
 • nie zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na twój rachunek rozliczeniowy, gdy:

 • masz zaległości podatkowe w podatku VAT, CIT, PIT, akcyzowym lub zaległości celne,
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane (w szczególności, gdy trwale nie opłacasz wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonujesz czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywasz majątek),
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja).

Jeżeli masz zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana, naczelnik wyda postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie tych zaległości.

W czasie, w którym urząd rozpatruje twój wniosek możesz wykorzystywać środki z rachunku VAT do zapłaty kontrahentom faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub do zapłacenia należnego VAT. Bank  przeleje wówczas kwotę do wysokości środków posiadanych na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą twoje konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek rozliczeniowy.

Ile zapłacisz

Nic. Za zgodę na zwolnienie środków z konta VAT nie pobiera się opłaty.

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twój wniosek w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, masz prawo złożyć odwołanie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia ci decyzji.

Warto wiedzieć

Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności:

 • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnych z innych tytułów niż podatek VAT
 • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT
 • nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami
 • nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z faktur opłaconych z zastosowaniem split payment)
 • niższa kwota do zapłaty (jeśli uiścisz podatek należny w całości z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, będziesz mógł zapłacić mniejszą kwotę)
 • płatność w tym systemie jest istotną przesłanką dochowania należytej staranności

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni

Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, zwrot otrzymasz w przyspieszonym terminie – 25 dni. 

Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:

 • w danym okresie rozliczeniowym nie dokonasz płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 • wystawione przez ciebie faktury nie zostały zapłacone z zastosowaniem split payment

Wpływ na rejestry VAT i JPK

Stosowanie split payment nie wpływa na sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT oraz na struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czy ta strona była przydatna?