Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Uzyskanie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Złożenie stosownego wniosku do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wydanie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Spełnienie wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009).

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

Art. 17.

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora.

2. Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.

6. Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.

Podmiot ubiegający się o udzielenie upoważnienia, któremu Główny Inspektor cofnął upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego upoważnienia, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie ( ustawa o środkach ochrony roślin Art. 18 ust. 7).

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa opracował dokument (zwany dalej wytycznymi) „Zasady upoważniania podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, który dostępny jest na stronie internetowej.

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

Art. 17.

3. Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

Przykładowe podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin (firmy - przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, instytuty badawcze, uczelnie).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Podmiot (wnioskodawca) ubiegający się o udzielenie upoważnienia planujący realizować badania skuteczności działania środka ochrony roślin, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej składa wniosek z załącznikami do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach których będą prowadzone badania;

5) datę i podpis wnioskodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie

Szczegółowe informacje dotyczące załączników (wymagań dotyczących ich zawartości informacyjnej) zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki doświadczalnej (GEP- Good Experimental Practice) tj. praktyki zgodnej z zaleceniami Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO), zawarte są w dokumencie opublikowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa pn. "Zasady upoważniania podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin" (http://piorin.gov.pl).

 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna dokumentów

Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonych dokumentach .

Organ właściwy weryfikuje dane podane przez wnioskodawcę w dokumentach.

1. Główny Inspektor sprawdza, czy uregulowane zostały kwestie opłaty skarbowej. W przypadku braku dokonania należnej opłaty wyznacza termin do jej wniesienia pomiędzy 7-14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, Główny Inspektor zwraca wniosek lub pozostawia sprawę bez rozpoznania.

2. Główny Inspektor sprawdza, czy wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie wymagane załączniki. W przypadku, gdy wniosek o udzielenie upoważnienia nie spełnia warunków formalnych wzywa pisemnie podmiotu ubiegający się o udzielenie upoważnienia do usunięcia braków w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie danych. W przypadku nieusunięcia braków w terminie wskazanym w wezwaniu Główny Inspektor pozostawia sprawę bez rozpoznania.

3. Główny Inspektor bada, czy wnioskodawcy ubiegającemu się o udzielenie upoważnienia, Główny Inspektor nie cofnął upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin. Jeśli tak, to czy upłynął już okres 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie (ustawa o środkach ochrony roślin Art. 18 ust. 7).

Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Po usunięciu braków w dokumentach następuje ponowna ich weryfikacja.

 1. Usunięcie braków formalnych w dokumentach

Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie upoważnienia, zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych i/lub składa wyjaśnienia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje wnioskodawca przesyła lub przekazuje do organu właściwego prowadzącego sprawę.

Termin

7 dni

 1. Ponowna weryfikacja formalna dokumentów

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonych dokumentach.

W przypadku nieusunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawa zostaje bez rozpoznania.

 1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej

Zgodnie z Art. 17. ust. 6. ustawy o środkach ochrony roślin Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania przez wnioskodawcę wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.

W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania formalne podmiot wnioskujący poddawany jest kontroli mającej na celu sprawdzenie spełnianie wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009).

Podstawą do kontroli jest kompletna i spełniająca wymogi formalne dokumentacja przedstawiona przez wnioskodawcę.

Kontrola obejmuje:

 • strukturę organizacyjną podmiotu, zatrudnienie i podział obowiązków zatrudnionych w niej osób;
 • kwalifikacje personelu w odniesieniu do wykonywanych zadań;
 • ocenę zaplecza technicznego: przyrządów pomiarowych, laboratoryjnych, sprzętu agrotechnicznego, magazynów, itp. w odniesieniu do deklarowanego zakresu badań;
 • ocenę miejsc badań w odniesieniu do potrzeb wynikających ze zgłoszonego zakresu badań;
 • sposób opracowania i dostępność standardowych procedur roboczych i ich zgodność z wykazem dołączonym do wniosku;
 • organizację sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem standardowych procedur roboczych;
 • sposób przechowywania dokumentacji badań;
 • sposób ochrony informacji i danych uzyskanych w trakcie badania,

Kontrolę przeprowadza się w oparciu o listę kontrolną stanowiącą załącznik nr 2 do wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Stwierdzone odstępstwa od wymogów umieszcza się w raporcie niezgodności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wytycznych.

Lista kontrolna oraz raport niezgodności stanowią załącznik do protokołu z kontroli , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych.

Termin

W uzgodnieniu z wnioskodawcą.

 1. Wydanie decyzji w sprawie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

Podstawą do wydania lub odmowy wydania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin stanowią wyniki kontroli spełniania, przez podmiot, wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w zakresie deklarowanym we wniosku.

Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie , jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej lub nie przedstawił wymaganych informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku.

Podmiot, który uzyskał upoważnienie zostaje wpisany do prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa rejestru podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, który dostępny jest na stronie: http://piorin.gov.pl

Rejestr zawiera następujące dane:

 • Nazwa podmiotu
 • Siedziba i adres podmiotu
 • Zakres upoważnienia
 • Numer upoważnienia i data wydania (oraz ew. zmiany decyzji).

Wydanie lub odmowa wydania upoważnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej i przekazywana jest wnioskodawcy.

Uwagi:

Główny Inspektor na oddzielny wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydanie upoważnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

5000,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wynosi 5000,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Załącznik cz. I ust. 36b).
W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

W przypadku zmiany zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań środków ochrony roślin opłata skarbowa wynosi 1000,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Załącznik cz. I ust. 36c).

Opłatę należy uiścić na wskazany przez organ wykonawczy (GIORiN) rachunek bankowy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

Certyfikat

Art. 20.

1. Główny Inspektor, „(Główny Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa)” na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie.

Zmiana zakresu upoważnienia

Art. 17.

8. Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:

1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6;

2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

Czy ta strona była przydatna?