Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzeczoznawca majątkowy – uzyskanie uprawnień

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Przeczytaj jak je zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może otrzymać uprawnienia

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nada ci Minister Rozwoju i Technologii jeśli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie byłeś karany za przestępstwo:
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • przeciwko wiarygodności dokumentów
  • przeciwko mieniu
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • skarbowe
 • posiadasz wyższe wykształcenie
 • ukończyłeś studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
 • odbyłeś co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości
 • przeszedłeś postępowanie kwalifikacyjne oraz zdałeś egzamin na uprawnienia do szacowania nieruchomości

Kiedy nie trzeba kończyć studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Nie musisz ukończyć studiów podyplomowych, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwił ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości. Program ten powinien odpowiadać programowi studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Zgodność programu potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. Jeśli ukończyłeś szkołę wyższą poza Polską, to twój dyplom może wymagać nostryfikacji.

Kto nie musi odbywać praktyki zawodowej

Jesteś zwolniony z obowiązku odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, jeśli:

 • odbyłeś w czasie studiów praktykę w zakresie wyceny nieruchomości w wymiarze jednego semestru. Powinna ona być objęta programem studiów oraz realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • posiadasz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego w 2023 roku. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Gospodarki Nieruchomościami

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

We wniosku wskaż, jaką formę egzaminu ustnego wybierasz. Może to być:

 • obrona 2 projektów operatów szacunkowych
 • omówienie 2 wylosowanych procedur wyceny nieruchomości.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (ewentualnie dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych wraz z suplementem  lub odpowiednim zaświadczeniem z uczelni), w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza
 • 2 podpisane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm z twoim wizerunkiem
 • dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu (jeżeli odbyłeś na studiach praktykę w zakresie wyceny nieruchomość w wymiarze jednego semestru lub posiadasz 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości)
 • 6 projektów operatów szacunkowych, jeśli wybrałeś tryb części ustnej egzaminu polegający na obronie projektów operatów szacunkowych
 • dowód uiszczenia opłaty za całe postępowanie kwalifikacyjne

Termin

Sprawdź terminy postępowania kwalifikacyjnego w 2023 roku. Wybierz odpowiadający ci termin. Wniosek złóż nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

W razie stwierdzenia braków, ministerstwo wezwie cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów w terminie, ministerstwo pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie zajmie się twoją sprawą.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (etap wstępny)

Komisja dokona oceny złożonych dokumentów oraz zawiadomi cię o wyniku pierwszego etapu postępowania.

W przypadku wątpliwości, ministerstwo może zwrócić się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie dodatkowych informacji. Przedłuży to proces ubiegania się o uprawnienie, gdyż ministerstwo zawiesi postępowanie do dnia otrzymania wyjaśnień z odpowiednich instytucji.

Jeżeli etap wstępny zakończy się negatywnym wynikiem, ministerstwo wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień. Otrzymasz zwrot opłaty za część pisemną i ustną egzaminu, w terminie 30 dni – licząc od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

Pamiętaj! Możesz wycofać swój wniosek o nadanie uprawnień. Jeśli zrobisz to na 14 dni przed terminem etapu wstępnego, to ministerstwo zwróci ci całość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (drugi etap) – egzamin pisemny

Ministerstwo zawiadomi cię pisemnie o dacie i miejscu egzaminu.

Jeśli nie zdasz egzaminu pisemnego albo do niego nie przystąpisz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Jeśli nie złożysz takiego wniosku, to ministerstwo zwróci ci opłatę za część ustną egzaminu (450 zł).

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • dowód wpłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu (900 zł).

Sprawdź przykładowe pytania egzaminacyjne.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne (trzeci etap) – egzamin ustny

Ministerstwo zawiadomi cię o dacie i miejscu egzaminu.

Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego albo na niego nie przyjdziesz, to możesz złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu. Poczekaj na wydanie decyzji o negatywnym wyniku egzaminu albo decyzji umarzającej postępowanie. Dopiero po otrzymaniu jednej z nich złóż wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu. Złóż go nie później  niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • dowód wpłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego (450 zł).
 1. Otrzymasz uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Wpis do rejestru rzeczoznawców majątkowych

Jeśli zdasz egzaminy, to minister wpisze cię do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Data wpisu do rejestru jest datą nadania uprawnień zawodowych, a numer wpisu do rejestru jest numerem uprawnień. Swój wpis znajdziesz w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych

Po wpisie minister wyda ci świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Możesz odebrać je osobiście lub otrzymać je pocztą – na twój wniosek ministerstwo prześle je pocztą pod wskazany adres. Świadectwo może odebrać w twoim imieniu inna osoba – jeśli przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo.


Jeśli nie zdałeś egzaminu pisemnego albo ustnego, to minister wyda ci decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Ile zapłacisz

1150 zł

Opłatę zapłać składając wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłać ją na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego wynosi:

 • za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego (etap wstępny) – 250 zł
 • za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (egzamin):
  • za część pisemną egzaminu – 450 zł
  • za część ustną egzaminu – 450 zł.

Ile będziesz czekać

Postępowanie nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. Termin ten liczy się od daty przeprowadzenia ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Może zostać przedłużony tylko raz. Przedłużenie terminu nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji o odmowie nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Masz 14 dni na wniesienie takiego wniosku – licząc od dnia doręczenia ci decyzji. Twoje dokumenty zostaną ponownie ocenione przez inny zespół. Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (250 zł).

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz od razu skargę złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi masz 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Skargę złóż za pośrednictwem ministerstwa. Do skargi dołącz potwierdzenie wniesienia opłaty (200 zł).

Warto wiedzieć

Co możesz zrobić jeśli nie przystąpisz do egzaminu z przyczyn losowych

Jeśli nie przystąpiłeś do pisemnej albo ustnej części egzaminu z przyczyn losowych (choroba, wypadek), to możesz odzyskać zapłaconą opłatę za egzamin. Złóż wniosek o zwrot opłaty. Dołącz dokumenty, które potwierdzą losową przyczynę twojej nieobecności (np. zwolnienie lekarskie). Na złożenie wniosku masz 14 dni – licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu. Otrzymasz zwrot opłaty:

 • za część pisemną i ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do części pisemnej egzaminu.
 • za część ustną egzaminu – jeśli nie przystąpiłeś do tej części egzaminu.

Ministerstwo zwróci ci opłatę w ciągu 30 dni – licząc od dnia złożenia wniosku. Zwrot nastąpi na wskazany przez ciebie numer rachunku bankowego.

Wykonywanie działalności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości

Możesz rozpocząć działalność w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Od tego dnia możesz posługiwać się tytułem zawodowym „rzeczoznawca majątkowy”. Zawód rzeczoznawcy możesz wykonywać:

 • prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, lub
 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w firmie zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

Nie dotyczą to jednak biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu. Warto podkreślić, że jako rzeczoznawcza majątkowy nie możesz odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości lub wykonujesz inne opracowania i ekspertyzy – które nie są operatem szacunkowym – to musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powinno ono pokrywać szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Jeżeli twoja firma wykonuje zlecenia przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego zatrudnionego przez ciebie (lub na podstawie umowy cywilnoprawnej), to również tę osobę trzeba ubezpieczyć.

Czy ta strona była przydatna?