Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Archeolog – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawód regulowany

Twój zawód jest zawodem regulowanym, gdy możesz go wykonywać dopiero po spełnieniu określonych wymogów (np. zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę). Każde państwo określa, czy w jego kraju dany zawód będzie uznany za regulowany.

Jeśli zawód nie jest zawodem regulowanym, to decyzję o zatrudnieniu osoby z kwalifikacjami zdobytymi poza granicami Polski podejmuje pracodawca.

Kto może złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji

Każdy, kto chce podjąć pracę w kraju, gdzie dany zawód jest regulowany (np. w Polsce), może ubiegać się o oficjalne uznanie swoich kwalifikacji uzyskanych w UE (wykształcenia i doświadczenia zawodowego). Dzięki temu będzie mógł pracować w swoim zawodzie.

Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą ubiegać się:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Uwaga!

Opis usługi został przygotowany w oparciu o podstawowe akty prawne, w tym ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, np. o tym, jak przebiega staż adaptacyjny, test umiejętności lub jakie dokumenty będą potrzebne – skontaktuj się z urzędem, którego dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Gdzie załatwisz sprawę".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika, jeśli zdecydujesz się na załatwienie sprawy online.

Urząd w ciągu miesiąca zawiadomi cię, że otrzymał twój wniosek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia powinien być wystawiony przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy lub innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód lub działalność.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku:

 • Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Właściwy organ może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów lub ich oryginałów do wglądu.
 • Dokumenty dotyczące niekaralności, postawy etycznej, braku ogłoszenia upadłości, braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa jego wykonywania, posiadania odpowiedniego stanu zdrowia, sytuacji finansowej wnioskodawcy, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – złóż tylko wtedy, jeśli są wymagane od obywateli polskich zamierzających wykonywać zawód regulowany. Dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji. Jeśli w twoim państwie nie są wydawane dokumenty poświadczające niekaralność, postawę etyczną, brak upadłości, lub brak zakazu wykonywania zawodu oraz brak zawieszenia prawa jego wykonywania, to możesz dołączyć oświadczenia, że spełniasz te wymogi.
 • Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli urząd stwierdzi braki, wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Urząd sprawdzi też, czy twoje kwalifikacje uzyskane za granicą są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, urząd może wystąpić o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności

Urzędnik na podstawie kompletu dokumentów stwierdza, że:

a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

c) musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.

Uwaga!
Jeśli posiadasz kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym (zob. art. 18 ust. 6 ustawy), a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, (zob. art. 18 ust. 3 ustawy), urząd może zobowiązać cię zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu umiejętności.

 1. Przekaż informację o tym, że wybierasz staż adaptacyjny lub test umiejętności (jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje)

Po tym, jak urząd otrzyma twoją odpowiedź, dostaniesz skierowanie na staż lub zawiadomienie o terminie testu umiejętności.

 1. Przystąp do stażu lub testu (jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje)

Zasady odbywania stażu adaptacyjnego i przystępowania do testu umiejętności określają poszczególne rozporządzenia.

Ty ponosisz koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności.

Opinia opiekuna stażu oraz wynik testu są podstawą, żeby urząd stwierdził wyrównanie różnic i wydał decyzję o uznaniu kwalifikacji.

Termin

Maksymalny czas trwania stażu adaptacyjnego to 3 lata. Natomiast do testu możesz przystąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia nałożenia na ciebie tego obowiązku.

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Jeśli twoje kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego zostaną uznane, możesz posługiwać się tytułem ustalonym dla danego zawodu regulowanego w Polsce lub jego skrótem.

Jeśli używanie tytułu ustalonego dla danego zawodu regulowanego w Polsce jest uzależnione od przynależności do organizacji zawodowej albo od decyzji uprawnionego organu, masz prawo używać tego tytułu lub jego skrótu odpowiednio po uzyskaniu członkostwa w organizacji albo po uzyskaniu decyzji organu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwego urzędu.

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od dnia, kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym urząd otrzyma ocenę z przebiegu twojego stażu adaptacyjnego lub wynik twojego testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku, urząd wyda decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzyma decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego wydał organ samorządu zawodowego, odwołanie wnosi się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, właściwych dla danego samorządu zawodowego.

Warto wiedzieć

Osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego podlegają uznaniu, musi znać język polski w stopniu niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Weryfikacja znajomości języka polskiego może się odbyć po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, w przypadku osób wykonujących:

1) zawody mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów;

2) inne zawody – jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do wystarczającej znajomości języka polskiego do wykonywania zawodu regulowanego.

Weryfikacja znajomości języka polskiego odbywa się na twój wniosek i jest płatna. Wysokość opłaty ustala jednostka przeprowadzająca weryfikację.

Czy ta strona była przydatna?