Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (zezwolenie ICT)

Dowiedz się, krok po kroku, jak i gdzie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca, będącego specjalistą, stażystą lub osobą należącą do kadry kierowniczej, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa - tzw. zezwolenia ICT (Intra-Company Transfer), legalizującego pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce powinieneś wnioskować, jeżeli:
 
 • cudzoziemiec ma zostać oddelegowany do Polski przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do twojej firmy (tzn. twoja firma musi pozostawać w związku kapitałowym lub organizacyjnym z pracodawcą macierzystym lub należeć do grupy przedsiębiorstw) oraz
 • cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w Polsce jako pracownik należący do kadry kierowniczej, specjalista lub pracownik odbywający staż
 • przez okres przekraczający 3 miesiące (90 dni)
Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) to:
Austria, Litwa, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy. Czechy, Polska, Dania, Portugalia, Estonia, Rumunia, Finlandia, Słowacja, Francja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Hiszpania, Węgry, Holandia, Włochy, Irlandia.
 
Państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec

Zezwolenie ICT może być wydane pod warunkiem, że cudzoziemiec:
 • pierwszy lub najdłuższy pobyt na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mieć miejsce na terytorium Polski;
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec nie może:
  • ubiegać się lub posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
  • ubiegać się lub posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub w celu mobilności długoterminowej naukowca; 
  • być pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie UE, czasowo oddelegowanym w celu świadczenia usług na terytorium Polski;
  • prowadzić działalności gospodarczej;
  • być zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub być przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy;
  • przebywać na terytorium Polski lub innego państwa UE (chyba, że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia ICT i bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego udzielenie przebywał w Polsce na podstawie tego zezwolenia);
 • bezpośrednio przed przeniesieniem był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez co najmniej:
  • 12 miesięcy – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów;
  • 6 miesięcy – w przypadku  stażystów;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie – adekwatne do przedmiotu działalności podmiotu przyjmującego, jeśli wykonuje pracę jako specjalista lub osoba należąca do kadry kierowniczej;
 • posiada wykształcenie wyższe, jeśli wykonuje pracę jako stażysta;
 • posiada formalne kwalifikacje, jeśli ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym przez przepisy prawa;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ lub polisę ubezpieczeniową, która pokryje koszty leczenia cudzoziemca w Polsce;
 • ma zapewnione zakwaterowanie w Polsce;
 • po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza państwami UE;

Kto występuje o zezwolenie 

W przeciwieństwie do większości procedur legalizacyjnych, to nie pracodawca macierzysty, a ty jako podmiot przyjmujący cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce jesteś wyłączną stroną postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia ICT.
 
Zezwolenie ICT pozwala na legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednego postępowania administracyjnego, dlatego też nie będziesz musiał wnioskować o wydanie odrębnego zezwolenia na pracę.

Pamiętaj, że jesteś jedyną stroną tego postępowania. 

Na jak długo wydawane jest zezwolenie

Zezwolenie ICT jest udzielane na okres planowanego przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, jednak nie dłuższy niż:
 • 3 lata, w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów  
 • 1 rok, w przypadku pracowników odbywających staż 
Pamiętaj, że okresy ważności zezwolenia ICT uwzględniają okresy, w których cudzoziemiec planuje korzystać z mobilności na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jeśli cudzoziemiec ma nadal wykonywać pracę, po upływie ważności dotychczasowego zezwolenia, musisz złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia ICT – najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym terminie, to wojewoda zamieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku- w takim przypadku pobyt cudzoziemca i praca, będą legalne od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Ważne! Kolejne zezwolenie ICT może być wydane, pod warunkiem, że nie zostały wykorzystane wyżej wskazane maksymalne okresy przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (3 lata lub 1 rok). Jeśli cudzoziemiec wykorzystał te okresy, musi opuścić terytorium Polski i powrócić do kraju z którego został oddelegowany- dopiero gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami państw członkowskich UE, możesz złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia ICT. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Wniosek złóż do:
 • wojewody właściwego dla siedziby twojej firmy (podmiotu przyjmującego)
 • wojewody mazowieckiego – gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania
Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia ICT

Jak złożyć wniosek

Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie, to pamiętaj, że procedowanie w tym zakresie może różnić się w zależności od urzędu wojewódzkiego do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia ICT.

Każdy z urzędów wojewódzkich może bowiem wydawać swoje wytyczne co do zasad składania wniosków, dlatego  uprzednio dowiedz się telefonicznie bądź na stronie internetowej urzędu, jakie zasady złożenia wniosku obowiązuje we właściwym dla twojej sprawy, urzędzie wojewódzkim. Jednak, najczęściej urzędy wojewódzki stosują w tym zakresie systemy kolejkowe, które mogą polegać na tym, że:
 
 • automat biletowy w wyznaczonych przez urząd godzinach wydaje numerki, które wyznaczają kolejność obsługi interesantów. Automat wydaje tyle numerków, ilu zainteresowanych  w danym dniu jest w stanie obsłużyć urząd. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone, dlatego warto nie odkładać wizyty na „koniec dnia pracy” urzędu. Zazwyczaj powinieneś pobrać tyle numerków, ile wniosków chcesz złożyć. Niektóre urzędy limitują ilość wniosków składanych przez jedną osobę w ciągu tego samego dnia. 
 • za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej, do której odnośnik będzie znajdować się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Po uprzednim utworzeniu swojego profilu, możesz spośród dostępnych terminów wizyt w urzędzie (do wyboru dzień i godzina), zarezerwować ten, który najbardziej ci odpowiada na złożenie wniosku. W ustalonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu wraz z wnioskiem i innymi niezbędnymi  dokumentami.

Możesz również wysłać wniosek listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru- ten dokument, będzie stanowić dla ciebie potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował w przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych lub w kwestii dalszego procedowania. 

Dokumenty, które składasz

1. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 
2. cztery fotografie cudzoziemca:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle;
 • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • Ważne! Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
3. Kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca.
 
4. Umowę w formie pisemnej, zawartą z pracodawcą macierzystym lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, na podstawie której cudzoziemiec:
 • ma wykonywać pracę. Umowa lub dokument muszą określać:
  • okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • siedzibę jednostki przyjmującej,
  • stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej,
  • wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej
lub 
 
 • ma odbywać staż. Umowa lub dokument muszą określać:
  • program stażu, 
  • czas jego trwania,
  • warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu
5. Dokumenty potwierdzające powiązania organizacyjne lub kapitałowe pomiędzy podmiotem przyjmującym a pracodawcą macierzystym lub ich przynależność do tej samej grupy przedsiębiorstw (np. odpisy z właściwych rejestrów)
 
6. Dokumenty potwierdzające, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do reprezentowania podmiotu przyjmującego (np. odpis z właściwego rejestru) a jeśli osoba ta działa przez pełnomocnika- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.
 
7. Dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec:
 • bezpośrednio przed przeniesieniem był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów lub 6 miesięcy – w przypadku  stażystów ( np. umowa o pracę z pracodawcą macierzystym)
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie – adekwatne do przedmiotu działalności podmiotu przyjmującego, jeśli wykonuje pracę jako specjalista lub osoba należąca do kadry kierowniczej (np.  dokumenty potwierdzające przedmiot działalności jednostki przyjmującej oraz dotyczące kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego zatrudnienia cudzoziemca);
 • posiada wykształcenie wyższe, jeśli wykonuje pracę jako stażysta (dyplom ukończenia uczelni wyższej);
 • posiada formalne kwalifikacje, jeśli ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym przez przepisy prawa;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ lub polisę ubezpieczeniową, która pokryje koszty leczenia cudzoziemca w Polsce ( np. zaświadczenie z instytucji ubezpieczeniowej, potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej)
 • ma zapewnione zakwaterowanie w Polsce (np. umowa najmu mieszkania, rezerwacja hotelu);
 • po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza państwami UE (np. umowa o pracę z pracodawcą macierzystym).
Zasadniczo wymagane są oryginały dokumentów. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Ważne! Urząd rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu, jeśli złożyłeś dokumenty jako kopie.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód opłaty za wydanie zezwolenia ICT oraz kartę pobytu powinien zawierać następujące informacje:
  • nazwę oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania podmiotu przyjmującego cudzoziemca
  • wskazanie, że opłata dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ICT/karty pobytu
  • imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia ICT/karta pobytu

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in.:

 • typ zezwolenia;
 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • informacje dotyczące cudzoziemca;
 • informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Musisz złożyć również:

 • 4 fotografie cudzoziemca
 • umowa z pracodawcą macierzystym będąca podstawą przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • dokumenty potwierdzające powiązania pomiędzy podmiotami
 • dokumenty dotyczące cudzoziemca potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku
 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Pamiętaj, że urząd może również wezwać Cię do złożenia wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd informacji w trakcie postępowania. Możesz być także wezwany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 1. Wojewoda wyda zezwolenie ICT

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia jeśli:
 • cudzoziemiec nie spełnia  wymogów udzielenia mu zezwolenia ICT,
 • cudzoziemiec jest wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, 
 • dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu, 
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę,
 • podmiot przyjmujący cudzoziemca został ustanowiony głównie w celu ułatwiania wjazdu na terytorium Polski pracownikom przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa 
 • wjazd lub pobyt cudzoziemca w Polsce lub może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
 • zawarłeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę,
 • pracodawca macierzystym lub podmiot przyjmujący jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną:
  • prawomocnie skazaną za wykroczenie związane z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu lub jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  • prawomocnie skazaną za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  • prawomocnie skazaną za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę,
  • prawomocnie skazaną za przestępstwo handlu ludźmi,
 • pracodawca macierzystym lub podmiot przyjmujący zalega z należnościami publicznoprawnymi (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne),
 • pracodawca macierzysty lub podmiot przyjmujący nie prowadzi działalności gospodarczej lub ogłosił upadłość

Termin

Na decyzję będziesz czekać do 90 dni. Okres ten liczy się, od dnia przedłożenia kompletu dokumentów.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia ICT- 440 zł (w momencie złożenia wniosku)


Opłata za wydanie karty pobytu - 50 zł (po uzyskaniu decyzji)

Ile będziesz czekać

Na decyzję będziesz czekać do 90 dni. Okres ten liczy się, od dnia przedłożenia kompletu dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pracę i pobyt, możesz się od niej odwołać. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydal decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie należne cudzoziemcowi nie może być niższe  niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

Obowiązek informacyjny

Jeśli uzyskałeś dla cudzoziemca zezwolenie ICT, jesteś zobowiązany jako jednostka przyjmująca cudzoziemca, zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na warunki udzielonego zezwolenia. Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia ICT.

Czasowe wykonywanie pracy przez cudzoziemca na zezwoleniu ICT w innych państwach UE

Jeśli uzyskasz dla cudzoziemca zezwolenie ICT, zostanie wydana mu karta pobytu. Karta pobytu  w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Karta pobytu będzie posiadała adnotację „ICT”, która umożliwia korzystanie przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w innych państwach członkowskich UE, czyli do wykonywania pracy odpowiednio w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w innych jednostkach przyjmujących w okresie nieprzekraczającym okresu ważności zezwolenia, na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w tych państwach członkowskich.

Cudzoziemiec może korzystać z mobilności: 
 • krótkoterminowej - która uprawnia do wykonywania pracy w okresie do 90 dni w okresie 180 dni w każdym z poszczególnych państw członkowskich UE, stosujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (dalej jako: „Dyrektywa 2014/66/UE”)
 • długoterminowej - która uprawnia do wykonywania pracy przez okres przekraczający 90 dni w danym państwie członkowskim UE stosującym Dyrektywę 2014/66/UE.
Dyrektywa 2014/66/UE nie jest stosowana przez Irlandię oraz Danię.
Sposób korzystania z mobilności w poszczególnych państwach członkowskich UE zależy od przepisów implementujących Dyrektywę 2014/66/UE, przyjętych przez poszczególne państwa członkowskie, które mogą przewidywać procedurę notyfikacji zamiaru korzystania z mobilności, a w przypadku korzystania z mobilności długoterminowej – procedurę wszczynaną na wniosek.

Podmiot przyjmujący w Polsce ma obowiązek zawiadomienia o zamiarze korzystania przez cudzoziemca, który uzyskał w Polsce zezwolenie ICT z mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej w innym państwie członkowskim UE:
 • Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 
 • właściwy organ innego państwa członkowskiego UE, w którym cudzoziemiec zamierza korzystać z tej mobilności -  jeżeli przepisy obowiązujące w tym państwie członkowskim przewidują wymóg takiego zawiadomienia.

Kiedy wojewoda cofnie wydane zezwolenie 

Wojewoda cofnie wydane zezwolenie ICT, jeżeli:
 • ustali, że zezwolenie jest wykorzystywane w innym celu niż to, w jakim zostało udzielone,
 • cudzoziemiec zostanie wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Polski niepożądany ,
 • okaże się, że wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę 
 • ustali, że podmiot przyjmujący został ustanowiony głównie w celu ułatwiania wjazdu do Polski pracownikom przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa
 • ustali, że zawarłeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę,
 • po uzyskaniu zezwolenia osoba fizyczna zarządzająca lub kontrolująca pracodawcę macierzystego lub podmiot przyjmujący: 
  • zostanie prawomocnie skazana za wykroczenie związane z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu lub jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  • zostanie prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
  • zostanie prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę,
  • zostanie prawomocnie skazana za przestępstwo handlu ludźmi.

Czy ta strona była przydatna?