Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś obywatelem Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii? Wykonujesz zawód lub prowadzisz działalność, które są regulowane w Polsce? W takim przypadku nie musisz składać wniosku o uznanie twoich kwalifikacji. Jeśli chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w swoim zawodzie, to wystarczy, że złożysz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uznawanie kwalifikacji a świadczenie usługi transgranicznej

Osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w swoim kraju i chce rozpocząć pracę w zawodzie regulowanym w kraju przyjmującym (np. w Polsce), potrzebuje ich oficjalnego uznania przez dane państwo. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polega na sprawdzeniu poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji, które dają prawo usługodawcy do wykonywania zawodu w kraju, w którym je uzyskał.

Świadczenie usługi transgranicznej polega na tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu lub działalności regulowanej w kraju przyjmującym.

Kto ma prawo złożyć oświadczenie

Każdy, kto w swoim kraju z obszaru UE i EFTA wykonuje zgodnie z przepisami zawód lub prowadzi działalność regulowaną, ma prawo świadczyć usługi w tym samym zakresie w innym kraju unijnym (np. w Polsce).

Ponadto prawo świadczenia usług w swoim zawodzie mają również:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

 

Warunki świadczenia usług

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym albo działalności regulowanej może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu albo do podejmowania lub wykonywania danej działalności w państwie usługodawcy, jeżeli zawód albo działalność:

1) są regulowane w państwie usługodawcy albo

2) nie są regulowane w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód albo tę działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, albo

b) ukończył kształcenie regulowane, które przygotowuje do wykonywania zawodu w kraju usługodawcy (może być dodatkowo uzupełnione np. o szkolenie zawodowe, okres próbny lub praktykę zawodową, które są zgodne z przepisami danego kraju).

Uwaga!

Opis usługi został przygotowany w oparciu o podstawowe akty prawne, w tym ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, np. o tym jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne – skontaktuj się z urzędem, którego dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Gdzie załatwisz sprawę".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

O czym należy pamiętać przy składaniu oświadczenia:

 • W przypadku zawodu, który jest regulowany w Polsce a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie musisz dołączać dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez ciebie danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim, o ile przedstawisz dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Dołącz zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub zaświadczenie o niekaralności, jeżeli jest wymagane od Polaków zamierzających wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związane z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją.
 • Zaświadczenie określające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, wydane przez państwo usługodawcy należy dołączyć w przypadku działalności związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.
 • Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego dołącz, jeśli zamierzasz wykonywać zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim lub w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy oraz oświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 • Dokumenty dołącz w formie kopii, jednak urząd może wymagać od ciebie dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, lub poświadczonego tłumaczenia.

Termin

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli twoje oświadczenie jest poprawne, otrzymasz zawiadomienie, że urząd otrzymał twoje oświadczenie.

Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie.

Jeżeli oświadczenie oraz dołączone dokumenty były kompletne lub zostały poprawnie uzupełnione, to urząd je oceni.

Urząd może skontrolować czy świadczone przez ciebie usługi faktycznie mają charakter tymczasowy i okazjonalny. Sprawdzi np. długość, częstotliwość, regularność i ciągłość wykonywania przez ciebie usług.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Dostaniesz decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo decyzję w sprawie odstąpienia od uznania twoich kwalifikacji

Jeśli zamierzasz pracować po raz pierwszy w Polsce w zawodzie związanym ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, to urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uznania twoich kwalifikacji. Wówczas, w ciągu miesiąca dostaniesz decyzję w sprawie uznania kwalifikacji albo w sprawie odstąpienia od uznawania kwalifikacji. Termin ten może się wydłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące. O powodach opóźnienia poinformuje cię urzędnik.

Brak decyzji w tych terminach oznacza, że możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych w Polsce.

Dokumenty

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu umiejętności

Jeśli twoje kwalifikacje są niewystarczające żeby je uznać w Polsce, to dostaniesz postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu umiejętności, który wyrówna twoje kwalifikacje.

Jeśli zdasz ten test, to urząd wyda ci decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji. Natomiast jeśli nie zdasz testu, to urząd odmówi ci uznania kwalifikacji zawodowych.

Decyzję dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia wydania postanowienia przez urząd. Negatywna decyzja ws. uznania kwalifikacji oznacza, że nie możesz świadczyć usług transgranicznych w Polsce.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych musisz zapłacić.

Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 3600 zł.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy właściwego urzędu.

Ile będziesz czekać

Urząd od razu zawiadomi cię, że otrzymał twoje oświadczenie.

Natomiast decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji bądź decyzję o odstąpieniu od uznania kwalifikacji dostaniesz w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące. O powodach opóźnienia poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz przystąpić do testu umiejętności, to decyzję w sprawie uznania kwalifikacji dostaniesz w ciągu miesiąca od dnia wydania postanowienia przez urząd.

Jeśli nie dostaniesz żadnej decyzji w terminach określonych powyżej, to możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych na terytorium Polski.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

W przypadku, gdy decyzje w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego wydał organ samorządu zawodowego, odwołanie wnosi się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, właściwych dla danego samorządu zawodowego.

Warto wiedzieć

Jakim tytułem możesz się posługiwać

W trakcie świadczenia usługi transgranicznej możesz używać tytułu zawodowego lub tytułu działalności, jakie obowiązują w twoim kraju. Tytuł podaje się w oryginalnym brzmieniu, aby nie pomylić go z tytułem obowiązującym w Polsce. W przypadku braku takiego tytułu w twoim państwie, podaj informacje o swoich kwalifikacjach zawodowych oraz nazwę i siedzibę uprawnionej instytucji (w oryginalnym brzmieniu).

Uzyskaj zaświadczenie o tym, że podlegasz ubezpieczeniom społecznym w swoim państwie

Uzyskaj od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie pokaż pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

 

Gdzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne

Płać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzisz „istotną działalność” gospodarczą. Nie musisz rejestrować swojej działalności w polskim ZUS-ie.

Czy ta strona była przydatna?