Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania, - suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, - genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 1041Z, - badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 7211Z.

Szkoły policealne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego, - edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.

Szkoły podstawowe

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, - edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5, - dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

Gimnazja

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - obowiązkową edukację w gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Licea ogólnokształcące

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w liceach ogólnokształcących. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej, uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Technika

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci techników po ukończeniu klasy programowo najwyższej, uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, - edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący) dających uprawnienia zawodowe.

Branżowe szkoły I stopnia

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w branżowej szkole I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia mogą podejmować absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.

Branżowe szkoły II stopnia

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych, - pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe, - hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi, - produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014, - chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 0149Z, - polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 0311Z, - produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 1011Z, - myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 9319Z, - działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 9499Z.

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - urządzanie lasu, - zagospodarowanie lasu, - utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, - ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, - działalność szkółek leśnych, - przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 0130Z, - pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 0220Z, - pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 0240Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Pozyskiwanie drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie: - drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym, - drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy, - drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe oraz - produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 0210Z, - pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z, - produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 2014Z.

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: - grzyby, w tym trufle, - owoce jagodowe, - orzechy leśne, - balaty i pozostałe żywice gumopodobne, - korek, - żywica i szelak nieczyszczony, - karpina, - kora, - igliwie, - choinki, - balsamy, - włókna roślinne, - trawa morska, - żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, - mchy i porosty, - inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 0125Z, - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 0220Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: - urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, - zagospodarowania lasu, - ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, - doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, - przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, - wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, - pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 4312Z, - wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 7731Z.

Placówki doskonalenia nauczycieli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, - działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.

Szkoły wyższe

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie: - studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego, - studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, - studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, - jednolitych studiów magisterskich na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, - studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, - studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany. Podklasa ta obejmuje: - zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.), - obozy sportowe, - zajęcia gimnastyczne, - szkoły nauki jazdy konnej, - naukę pływania, - działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów, - kursy sztuk walki, kursy jogi, - kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego. Podklasa ta obejmuje: - naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne, - zajęcia z dziedziny sztuki, - kursy tańca, - szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich, - szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich, - szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich, - kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z, - szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z, - szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 8532A, - szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - naukę jazdy, - szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.

Nauka języków obcych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, - działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, - korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, - działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, - kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, - kursy komputerowe, - naukę religii, - kursy udzielania pierwszej pomocy, - szkoły przetrwania, - szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - kursy szybkiego czytania, - pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

Rybołówstwo w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich, - połowy skorupiaków i mięczaków morskich, - wielorybnictwo, - połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp., - działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem, - pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 0170Z, - przetwórstwa wielorybów na statkach – przetwórniach, sklasyfikowanego w 1011Z, - przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 1020Z, - wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 5010Z, - działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb w wodach śródlądowych, - połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych, - połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 1020Z, - działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych, - produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku, - chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich, - chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, - działalność wylęgarni ryb w wodach morskich, - chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 0322Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, - chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych), - chów i hodowlę żab, - działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 0321Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Działalność wspomagająca edukację

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - doradztwo edukacyjno-zawodowe, - działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, - działalność komisji egzaminacyjnych, - działalność dotyczącą oceny szkoleń, - organizowanie programów wymiany studenckiej, - działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z - działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

Wydobywanie węgla kamiennego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania, - odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 0520Z, - wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 0990Z, - eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 1910Z, - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 0510Z, - wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 0990Z, - produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Górnictwo ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo ropy naftowej, - wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej, - produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych, - procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Górnictwo gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo gazu ziemnego, - wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego, - odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów, - odsiarczanie gazu ziemnego, - górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę, - składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 2011Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.