Information and services website for entrepreneurs

Złóż zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Jeżeli w toku w procesu delegowania zaszły jakieś zmiany w zakresie informacji, które są objęte oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP, jako pracodawca delegujący, masz obowiązek powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W tym celu złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jako zagraniczny pracodawca, delegujący pracownika do czasowego wykonywania pracy w Polsce, masz obowiązek zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie danych objętych oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium RP. W szczególności zmiana może dotyczyć:

 • nazwy pracodawcy delegującego,
 • siedziby (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsca zamieszkania (adresu) oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • numeru identyfikacji podatkowej NIP albo numeru identyfikacyjnego uzyskanego w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych,
 • danych osoby wskazanej do kontaktów z PIP (lub danych osoby działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej), obejmujących jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • miejsca przechowywania dokumentów delegowanych pracowników,
 • danych pracowników delegowanych do pracy w Polsce,
 • miejsca wykonywania przez nich pracy na terytorium RP,
 • zakończenia okresu delegowania przed upływem terminu wskazanego uprzednio w oświadczeniu.

Masz obowiązek złożenia zawiadomienia o zmianie danych także, gdy:

 • skierowałeś pracownika do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w Polsce jako agencja pracy tymczasowej lub agencja udostępniająca personel - musisz zawiadomić o zmianie danych pracodawcy użytkownika lub o zmianie tego pracodawcy użytkownika
 • skierowałeś pracownika do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika na terenie UE jako zagraniczna agencja zatrudnienia lub agencja wynajmująca personel, a pracodawca użytkownik skierował go do wykonywania pracy w Polsce, co wymagało złożenia przez ciebie oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP - musisz zawiadomić o każdej zmianie danych w zakresie informacji ujętych w tym oświadczeniu (np. zmieniło się miejsce wykonywania pracy przez takiego pracownika w Polsce)

When you should complete this procedure

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Where you can complete this procedure

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż zawiadomienie o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika

Najprostszym sposobem jest złożenie zawiadomienia o zmianie danych w oświadczeniu elektronicznie, w tym celu wybierz przycisk "Załatw online". Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularzy zawiadomienia. Wystarczy, że wypełnisz formularz na komputerze i potwierdzisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga! Nie wysyłaj zawiadomienia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu możesz też złożyć w postaci papierowej. W tym celu skorzystaj z wzorów formularzy udostępnionych na tej stronie.

Zawiadomienie w postaci papierowej możesz:

Zawiadomienie możesz złożyć w języku polskim lub angielskim.

Nie czekaj na pismo z urzędu o przyjęciu zawiadomienia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Time limit

Zawiadomienie o zmianie danych złóż nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

How much you will have to pay

 • 0 zł – zgłoszenie zmiany danych ujętych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP (usługa jest bezpłatna)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Opłatę wpłać na na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Kary

Jeżeli nie zawiadomisz Państwowej Inspekcji Pracy, w ciągu 7 dni roboczych, o zmianie danych zawartych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium RP, to grozi ci kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Was this page useful?