Information and services website for entrepreneurs

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Planujesz budowę albo przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną? Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej.

Dostęp do drogi publicznej uzyskuje się między innymi za pomocą zjazdu.


Zjazd to część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Do budowy zjazdu lub przebudowy zobowiązany jest inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi), po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Należy podkreślić, iż w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Pamiętaj! Zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Zatem, w przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami może wykonywać odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie zarządy dróg
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu albo przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu.

W Polsce zarządcami dróg są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;
 • zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;
 • zarząd powiatu dla dróg powiatowych;
 • wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

Zatem, w pierwszej kolejności inwestor musi ustalić, kto jest zarządcą drogi. Dla pewności warto skontaktować się z odpowiednim urzędem.

 • Zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi są realizowane przez odpowiednie oddziały (które są podzielone na rejony) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właściwy oddział, do którego należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej, można znaleźć na stronach internetowych GDDKiA (w zakładce oddziały).
 • Wniosek dotyczący dróg wojewódzkich składa się do właściwego urzędu marszałkowskiego (jako jednostki pomocniczej zarządu województwa). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.
 • Wniosek dotyczący dróg powiatowych składa się do właściwego starostwa  (jako jednostki pomocniczej zarządu powiatu). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg powiatowych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.
 • Wniosek dotyczący dróg gminnych składa się do właściwego urzędu gminy, urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta). Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich/gminnych, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Zatem wniosek dotyczący takich dróg składa się do właściwego urzędu miasta  (jako jednostki pomocniczej prezydenta miasta).

Jeżeli został powołany odpowiedni zarząd dróg miejskich, który wykonuje zadania zarządcy drogi, to wniosek należy złożyć do takiego zarządu.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek wraz z załącznikami złóż do zarządcy drogi – właściwego, ze względu na lokalizację zjazdu.

Documents

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują kwestii zawartości wniosku dotyczącego uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej oraz ewentualnych załączników. W praktyce urzędy wymagają dołączenia następujących dokumentów:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której dotyczy wniosek
 • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypisu aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów)
 • pełnomocnictwo (albo jego urzędowo poświadczony odpis) dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (także jego odpisu, wypisu, kopii) oraz za wydanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu (w wysokości 82 zł).
 1. Weryfikacja formalna wniosku

Zarządca drogi ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy zarządca, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje go niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, do zarządcy drogi właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku wysyłane jest także wnioskodawcy).

Zarządca drogi, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa on wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, zarządca drogi prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi.

 1. Ocena merytoryczna wniosku oraz wydanie decyzji

Właściwy zarządca drogi dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wyda on decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, iż decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to właściwy zarządca drogi wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. Taka decyzja może zostać wydana ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ewentualnie zarządca drogi może wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, lub o parametrach innych niż zostały określone w zezwoleniu, to zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu (zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych). Przedmiotową karę zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. Karę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Jeżeli w związku z budową lub przebudową zjazdu następuje zajęcie pasa drogowego konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

1. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.

2. Zezwolenie zawiera również pouczenie o konieczności realizacji następujących obowiązków:

1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:

 • dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – czyli dokonania zgłoszenia budowy albo uzyskania pozwolenia na budowę;
 • uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.

 

How much you will have to pay

 • 82 zł - opłata za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Opłatę skarbową wpłać na konto właściwego miejscowo urzędu. W przypadkach właściwości GDDKiA w Warszawie opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na lokalizację zjazdu. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem właściwego oddziału.

Good to know

Jeżeli twoja inwestycja obejmuje tylko wybudowanie lub przebudowanie zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu to nie musisz dodatkowo uzyskać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu musisz:

 • dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany,
 • dokonać zgłoszenia budowy lub przebudowy zjazdu albo uzyskać pozwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu,
 • uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Na odcinku zjazdu pochylenie poprzeczne chodnika powinno być nie większe niż 3%.

Zjazdy projektuje się jako:

 • zwykły ‒ przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
 • techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
 • awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Was this page useful?