Information and services website for entrepreneurs

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Twoje zezwolenie na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi powyżej 18% wygasło ale nadal posiadasz zapasy napojów alkoholowych. Złóż wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Zobacz jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

What you should know and who can use this service

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych może złożyć przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%, któremu wygasło zezwolenie na obrót napojami alkoholowymi.

Zezwolenie wygasa, w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niedopełnienia w terminach obowiązku:
  • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, lub
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych może dokonać również jednorazowego zbycia zinwentaryzowanych napojów alkoholowych, pod warunkiem, że pozwolenie wygasło z powodu:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, lub
 • połączenia spółek
 • podziału spółek
 • przekształcenia spółek.

Kto nie otrzyma zezwolenia na wyprzedaż zapasów

Z wnioskiem o zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% nie może wystąpić przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z powodu:

 • nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom
 • nieprzestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Iwona Mazurkiewicz Iwona.Mazurkiewicz@mrit.gov.pl tel. (22) 411 94 57, Zdzisława Łuniewska Zdzislawa.Luniewska@mrit.gov.pl tel. (22) 411 94 55
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% składasz do Ministra Rozwoju i Technologii czyli organu który wydał pozwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18%.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Documents

 1. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Minister Rozwoju i Technologii dokonuje weryfikacji formalnej i prawnej złożonych dokumentów. Gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Minister Rozwoju i Technologii w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas Minister Rozwoju i Technologii udziela zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Documents

How much you will have to pay

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu

Transfer the fee to the account 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

Good to know

Z wnioskiem o zezwolenie na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% nie może wystąpić przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z powodu:

 • nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom
 • nieprzestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyżej 18%

Aby prowadzić hurtową sprzedaż alkoholi powyżej 18% musisz uzyskać zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Was this page useful?