Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

Chcesz prowadzić obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18%? Musisz wystąpić o zezwolenie do ministra właściwego do spraw rozwoju. Dowiedz się jak złożyć wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na handel hurtowy alkoholem w Polsce musisz mieć zezwolenie.

Jeżeli chcesz handlować napojami spirytusowymi powyżej 18%, po zezwolenie udaj się do ministra właściwego do spraw rozwoju. Poniżej znajdziesz potrzebne dokumenty.


Aktualny rejestr zezwoleń na handel hurtowy napojami alkoholowymi znajdziesz na stronie Dane.gov.pl.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Iwona Mazurkiewicz, Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl tel. 22 411 94 57, Zdzisława Łuniewska, Zdzislawa.Luniewska@mr.gov.pl tel. 22 411 94 55, Jarosław Pocztarski, Jaroslaw.Pocztarski@mr.gov.pl tel. 22 411 94 66.
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

Wniosek o obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% złóż do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli minister stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, minister wyda zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Dostaniesz zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeżeli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, minister wyda zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na rok.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, minister wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • w przypadku zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, limit obrotu wynosi minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie - opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców wynosi 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Opłatę wnieś przed wydaniem zezwolenia.

Wniosek o zmianę danych w udzielonych zezwoleniach podlega opłacie 200 zł.

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż w dodatkowych miejscach, poza miejscem prowadzenia działalności, musisz zapłacić 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

Opłatę przelej na konto 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, zwróć się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zgłaszaj zmiany

Jeśli zmienią się dane zawarte w zezwoleniu, to w ciągu 14 dni powiadom o tym Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prowadząc handel hurtowy alkoholem powyżej 18% musisz:

 • sprzedawać napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 • prowadzić obrót hurtowy tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów
 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile z takiego magazynu korzystasz
 • wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw rozwoju zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany

Minister właściwy do spraw rozwoju cofnie ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem powyżej 18% w przypadku:

 • sprzedaży alkoholu bez akcyzy
 • gdy nie zaopatrujesz się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • gdy alkohol sprzedaje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub do sprzedaży dochodzi w miejscach innych niż wymienione w zezwoleniu
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • orzeczenia wobec ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez ciebie na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom

Minister właściwy do spraw rozwoju  może cofnąć ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem powyżej 18% również w przypadku:

 • gdy sprzedajesz alkohol wymieniony w zezwoleniu przedsiębiorcom, którzy nie mają zezwolenie na obrót hurtowy lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną
 • gdy nie masz tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (o ile z takiego magazynu korzystasz)
 • gdy nie zgłaszasz Ministrowi zmiany danych określonych w zezwoleniu w terminie 14 dni od ich powstania
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Twoje zezwolenie wygaśnie w przypadku:

 • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej - w tym przypadku musisz powiadomić Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obrót hurtowy alkoholem do 18%:

Wniosek na obrót hurtowy alkoholami do 18% złóż do właściwego miejscowo marszałka województwa..

Sprzedaż detaliczna alkoholu

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu złóż do właściwego miejscowo wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

Zezwolenie na wyprzedaż

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło, możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem wniosek o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?