Information and services website for entrepreneurs

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Twoje zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wygasło, ale nadal posiadasz ich zapasy? Złóż wniosek o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Zobacz jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych możesz złożyć, jeżeli wygasło ci zezwolenie na  sprzedaż detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenie wygasa, w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek składasz do organu, który wydał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Organ udziela zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych określając termin jej trwania, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Wniosek składasz do tego samego organu, który wydał zezwolenie na obrót detaliczny napojami alkoholowymi, czyli do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Documents

 1. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Urząd sprawdzi złożone dokumenty. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), gdy stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Wniesienie opłaty za zezwolenie

Przedsiębiorca wnosi opłatę za udzielenie zezwolenia na rachunek gminy. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
 1. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony.

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Documents

Time limit

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

How much you will have to pay

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa

Opłata za udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o zezwolenie (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

Good to know

Uzyskanie kolejnego zezwolenia

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Aby prowadzić detaliczną sprzedaż alkoholu musisz uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym celu musisz złożyć wniosek do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Postępowanie uproszczone

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych jest udzielane zgodnie z trybem uproszczonym KPA. Oznacza to, że postępowanie jest ograniczone wyłącznie do dowodów zgłoszonych przez stronę oraz dowodów możliwych do ustalenia przez organ. Nie jest możliwa późniejsza zmiana wniosku. Wydanie zezwolenia nie może nastąpić w trybie milczącego załatwienia sprawy.

Was this page useful?