Information and services website for entrepreneurs

Zażalenie na postanowienie organu

Nie jesteś zadowolony z postanowienia organu i chcesz je zaskarżyć? Poniżej znajdziesz informacje o tym, czy w twojej sytuacji możesz złożyć zażalenie.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Nie każde postanowienie można zaskarżyć. W postanowieniu powinno być napisane, czy można na nie złożyć zażalenie.

Postanowienia – na które można składać zażalenia – są szczegółowo wymienione w Kodeksie postępowania administracyjnego. Sprawdź, czy na otrzymane przez ciebie postanowienie możesz złożyć zażalenie.

Możesz złożyć zażalenie, gdy jesteś stroną postępowania, nawet wtedy, gdy nie brałeś udziału w poprzednim postępowaniu.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, zażalenie przysługuje na:

 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej;

 • postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu;

 • postanowienie o odmowie przywrócenia terminu (z wyjątkiem postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, które jest ostateczne);

 • postanowienie o odmowie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów;

 • postanowienie o odmowie zwolnienia z kary grzywny;

 • postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania;

 • postanowienie w sprawie odmowy podjęcia zwieszonego postępowania;

 • postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania (jeśli organ nie uznał cię za stronę i dlatego odmówił ci wszczęcia postępowania);

 • postanowienie w sprawie odmowy wznowienia postępowania;

 • postanowienie o zajęciu stanowiska w sprawie przez inny organ (jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ);

 • postanowienie w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

 • postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia decyzji (jeśli w decyzji pojawiły się błędy pisarskie lub rachunkowe lub inne oczywiste omyłki);

 • postanowienie w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia ugody;

 • postanowienie związane z wydaniem zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie;

 • postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji (postanowienie wydane - podczas wznowionego postępowania - z powodu prawdopodobieństwa uchylenia decyzji);

 • postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji (postanowienie wydane - podczas postępowania stwierdzającego nieważność decyzji - ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że zawiera wady);

 • postanowienie w sprawie zwrotu podania (wysłałeś swoje pismo do niewłaściwego organu lub nie zapłaciłeś należności wskazanych przez organ, związanych z opłatami i kosztami postępowania);

 • postanowienie w sprawie ustalenia kosztów postępowania;

 • postanowienie o ukaraniu grzywną nałożoną ze względu na:

  • nie stawienie się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły, pomimo prawidłowego wezwania i obowiązku osobistego stawienia się,

  • na bezzasadne odmówienie złożenia zeznania,

  • na bezzasadne odmówienie wydania opinii,

  • na bezzasadne odmówienie okazania przedmiotu oględzin,

  • na bezzasadne odmówienie udziału w innej czynności urzędowej,

  • niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy.

Jeśli nie możesz złożyć zażalenia na otrzymane postanowienie, wtedy możesz je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Wyjątek:

 • postanowienie wydane w pierwszej instancji przez właściwego ministra, lub
 • postanowienie wydane w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze.

W takiej sytuacji możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, który wydał postanowienie.


When you should complete this procedure

Masz 7 dni na złożenie zażalenia. Czas liczy się od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub doręczone.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Złóż zażalenie

Zażalenie złóż do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie.

Organami wyższego stopnia są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw) – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;
 • w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;
 • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wcześniej – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;
 • w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z zażalenia wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanego postanowienia.

Time limit

Masz 7 dni na złożenie zażalenia. Czas liczy się od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub doręczone.

 1. Organ niższego stopnia przyjmie zażalenie

Jeśli organ zauważy braki, poprosi cię o ich uzupełnienie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Pamiętaj, że jeśli ich nie uzupełnisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Jeśli nie jesteś jedyną stroną postępowania, organ ma obowiązek zawiadomić pozostałe strony o tym, że złożyłeś wniosek. W tej sytuacji nowe postanowienie otrzymasz tylko wtedy, gdy zażalenie wniosły:

 • wszystkie strony, lub
 • jedna ze stron a pozostałe strony się z nią zgodziły.

Organ oceni, czy zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie. Następnie, jeśli to będzie konieczne, wstrzyma wykonanie postanowienia, na które złożyłeś zażalenie.

Jeśli organ uwzględni twoje zażalenie – uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie.

Jeśli organ nie uwzględni twojego zażalenia – przekaże twój wniosek do organu wyższego stopnia.

Time limit

Organ niższego stopnia ma 7 dni na uwzględnienie twojego zażalenia lub na przekazanie wniosku do organu wyższego stopnia.

 1. Otrzymasz postanowienie

Organ odwoławczy sprawdzi czy:

 • zażalenie złożyłeś w terminie, oraz
 • miałeś prawo składać zażalenie w tej sprawie.

W trakcie postępowania, organ odwoławczy może przekazać sprawę organowi niższego stopnia, aby:

 • uzupełnił materiały i dowody w sprawie, lub
 • jeszcze raz rozpatrzył sprawę.

Otrzymasz informację o wyniku postępowania. Organ odwoławczy wyda jedno z poniższych postanowień, w którym:

 • odrzuca twoje żądania – utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie,
 • częściowo spełnia twoje żądania – uchyla część zaskarżonego postanowienia i odpowiednio je zmienia,
 • unieważnia postanowienie i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli nie złożyłeś zażalenia w terminie i stało się to nie z twojej winy, możesz żądać przywrócenie terminu. Masz 7 dni na złożenie wniosku. Czas liczy się od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Good to know

Jak zrezygnować z zażalenia

Możesz wycofać zażalenie przed wydaniem postanowienia przez organ odwoławczy. Organ nie cofnie twojego zażalenia, jeśli prowadziłoby to do naruszenia prawa lub interesu społecznego.

Moje postępowanie się przedłuża

 

Jeśli twoje postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla załatwienia sprawy, możesz je zaskarżyć. Aby to zrobić złóż ponaglenie na przewlekłość postępowania.

 

Moje postępowanie nie zakończyło się w terminie

Jeśli twoje postępowanie nie zakończyło się w terminie możesz je zaskarżyć. Aby to zrobić złóż ponaglenie na bezczynność organu.

Podobnie jak w przypadku zażalenia, ponaglenie składa się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu niższego stopnia.

Was this page useful?