Information and services website for entrepreneurs

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie potwierdza, jakie dane zawiera urzędowy rejestr lub ewidencja. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak możesz uzyskać zaświadczenie.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu albo stanu prawnego, wynikającego z ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu organu administracji.

Najważniejsze zaświadczenia dotyczące firmy możesz uzyskać przez internet. Elektronicznie uzyskasz potwierdzenie wpisu do CEIDG, uproszczony wyciąg z KRS, zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS albo z podatkami. Co ważne, niektóre wydruki dokumentów online są traktowane jak dokument urzędowy. To oznacza, że możesz taki dokument wydrukować i nie musisz już go dodatkowo poświadczać.

Przeczytaj, jak:

Pamiętaj! Składając wniosek musisz uprawdopodobnić swój interes prawny. Oznacza to, że powinieneś postarać się w taki sposób uzasadnić swoje prawa, aby organ mógł je zweryfikować.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy celne
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające fakty albo stan prawny, wynikający z ewidencji, rejestru bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu organu administracji – złóż wniosek do organu, który dysponuje tymi danymi.

Enter the chosen location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Złóż wniosek do organu, który dysponuje danymi, jakie ma potwierdzać zaświadczenie.

Wniosek możesz złożyć na piśmie. W przypadku niektórych zaświadczeń urzędowych, sprawę możesz załatwić przez internet. Na przykład wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu.

Uwaga! Za wydanie niektórych zaświadczeń musisz zapłacić opłatę skarbową. Jeśli tak jest w twoim przypadku, dołącz do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty.  

Dowiedz się więcej o opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

We wniosku podaj:

 • fakty lub stan faktyczny, które mają być urzędowo potwierdzone, oraz
 • dlaczego ubiegasz się o to zaświadczenie;
  • określić przepis, z którego wynika, że konieczne jest urzędowe potwierdzenie tych faktów lub stanu prawnego albo,
  • uprawdopodobnić swój interes prawny.
You can submit a document as:
Oryginał
 1. Organ oceni twój wniosek

Organ sprawdzi czy:

 • określiłeś precyzyjnie, jaki fakt lub stan prawny ma być potwierdzony,
 • musisz posiadać wydane przez organ zaświadczenie, aby prowadzić swoją działalność.

W razie potrzeby organ może poprosić cię o uzupełnienie wniosku. Masz 7 dni na usunięcie braków. Jeśli nie uzupełnisz braków, wniosek o wydanie zaświadczenia pozostanie bez rozpoznania.

Organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, aby ustalić fakt, który ma być potwierdzony w zaświadczeniu.

 1. Otrzymasz zaświadczenie

Organ nie może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli potwierdza ono informacje, które zawiera prowadzony przez niego rejestr lub ewidencja.

Organ może odmówić ci wydania zaświadczenia jedynie, gdy:

 • zaświadczenie ci nie przysługuje – nie masz interesu prawnego do ubiegania się o nie
 • nie jest w stanie zweryfikować, czy może wydać ci zaświadczenie – nie potwierdziłeś swoich praw, w taki sposób, aby można to było ocenić
 • nie może określić jego treści na podstawie prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji lub innych danych
 • przepisy na to pozwalają
 • nie ma przepisu prawa, który wymagałby urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

Za wydanie niektórych zaświadczeń musisz zapłacić opłatę skarbową.

Sprawdź:

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

How long you will have to wait

Jeśli zwracasz się do organu o wydanie zaświadczenie w formie papierowej, organ ma na to 7 dni od chwili złożenia przez ciebie wniosku. O niemożliwości wydania zaświadczenia w tym terminie powinieneś zostać powiadomiony.

How can you appeal

Jeśli organ odmówi ci wydania zaświadczenia możesz złożyć zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia. Masz 7 dni na złożenie zażalenia. Czas liczy się od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub od dnia gdy je otrzymałeś.

Na postanowienie ostateczne w sprawie zaświadczenia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Good to know

Urzędy nie mogą żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego:

 • które są im znane
 • możliwe do ustalenia na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych
 • możliwe do ustalenia na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego i innych)

W pozostałych przypadkach urząd może żądać zaświadczenia jedynie wtedy, gdy wymaga tego przepis prawa i ma obowiązek ten przepis wskazać.

Was this page useful?