Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową

Opłatę skarbową zapłacisz za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji i niektórych dokumentów, na przykład za udzielenie pełnomocnictwa. Przeczytaj, jakie są stawki opłaty skarbowej i gdzie ją trzeba wpłacać.

Czym jest opłata skarbowa

Żeby załatwić indywidualną sprawę urzędową, taką jak wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji oraz niektórych innych dokumentów, takich jak udzielenie pełnomocnictwa, musisz zapłacić opłatę skarbową.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej dotyczy:

 • osób fizycznych, na przykład prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • osób prawnych, na przykład spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na przykład spółek osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych czy wspólnot mieszkaniowych.

Pamiętaj! Dopiero po wniesieniu należnej opłaty skarbowej urząd rozpatrzy twoją sprawę. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej, urząd prowadzący postępowanie wezwie cię do jej uiszczenia i wyznaczy termin na zapłatę. Termin nie może być krótszy niż siedem dni i dłuższy niż czternaście dni.

Jeżeli nie zapłacisz należnej opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie, twoje podanie lub wniosek zostaną zwrócone (w formie postanowienia) albo urząd zaniecha rozpatrywania twojej sprawy.

Na postanowienie w sprawie zwrotu podania przysługuje ci zażalenie. Po rozpatrzeniu zażalenia urząd może wyznaczyć dodatkowy termin na zapłatę opłaty skarbowej.

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową

Opłatę skarbową zapłacisz, jeśli zwracasz się do urzędu administracji rządowej i samorządowej:

 • ze zgłoszeniem lub wnioskiem o dokonanie określonej czynności urzędowej
 • z wnioskiem o wydanie zaświadczenia
 • z wnioskiem o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.

Ponadto musisz wnieść opłatę skarbową za złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Pamiętaj! Opłatę skarbową zapłacisz również wtedy, gdy czynność urzędową, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia) realizuje podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także gdy składasz w takim podmiocie dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w przypadku:

 • dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
 • wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
 • wydania zezwolenia, pozwolenia czy koncesji – z chwilą złożenia wniosku o ich wydanie
 • złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub urzędzie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej
 • użycia w innej sprawie zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej – z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

Oznacza to, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili:

 • złożenia wniosku, na przykład o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia
 • złożenia dokumentu, na przykład pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową trzeba zapłacić z chwilą powstania tego obowiązku.

Kiedy nie trzeba płacić opłaty skarbowej

Wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej są zwolnione:

 • pod warunkiem wzajemności – państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, siły zbrojne, międzynarodowe organizacje/instytucje i ich oddziały/przedstawicielstwa, korzystające na podstawie prawa z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Polski
 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego – jeśli załatwiają sprawy urzędowe, które wiążą się z nieodpłatną działalnością
 • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • osoby fizyczne, które prowadzą czynną ochronę gatunkową oraz jeśli mają gospodarstwa rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa.

Opłaty skarbowej nie zapłacisz w przypadku:

 • czynności urzędowej, wydania zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenia dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób posiadających uprawnienia dla kombatantów
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 • gospodarki nieruchomościami
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób
 • pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają
 • udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej
 • rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
 • dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
 • dokonania czynności urzędowej i wydania zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób
 • wydania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody
 • wydania zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych
 • wydania zaświadczenia wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są zwolnione z tych opłat
 • czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia, jeżeli następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazano za pośrednictwem polskiego konsula, albo jeżeli doręczenie dokumentu, który potwierdza dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia odbywa się za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Co jest dowodem zapłaty opłaty skarbowej

Jeśli składasz taki wniosek lub dokonujesz zgłoszenia, musisz dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Możesz go załączyć w momencie składania wniosku lub dokumentu albo dostarczyć do urzędu już po ich złożeniu, ale nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Dowodem zapłacenia opłaty skarbowej może być:

 • wydruk z konta potwierdzający dokonanie operacji bankowej
 • kopia dowodu opłaty: skan lub zdjęcie
 • oryginał dowodu zapłaty
 • uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty, czyli kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Jeśli składasz oryginał dowodu zapłaty, ten dowód może zostać zwrócony na twoje żądanie, po zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotację zamieszcza się także we wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie.

Jeśli składasz wniosek online, na przykład na portalu www.biznes.gov.pl, przygotuj dowód zapłaty przed wypełnieniem takiego wniosku – zapisz właściwy plik na dysku swojego komputera. W ten sposób będzie ci łatwiej przygotować kompletny wniosek i złożyć wszystkie wymagane dokumenty w czasie jednej sesji, a urząd będzie mógł szybciej przystąpić do załatwiania twojej sprawy.

Stawki opłat skarbowych

Najczęstsze przykłady stawek opłat skarbowych:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł (za każdy egzemplarz osobno)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 598 zł
 • złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł
 • potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów – 5 zł za każdą zaczętą stronicę
 • potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego – 170 zł

Zobacz pełną listę stawek opłat skarbowych.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo.

Za każde pełnomocnictwo złożone w urzędzie zapłacisz 17 zł. Jeśli ustanowisz trzech pełnomocników do jednej sprawy, to musisz zapłacić po 17 zł za każdego pełnomocnika.

Jedno pełnomocnictwo może być złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach lub przed różnymi organami. W takim przypadku opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się dla każdego postępowania niezależnie.

Nie musisz jednak płacić za pełnomocnictwo:

 • udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu
 • jeśli twoją sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Ważne! Takie pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musisz go przedkładać w urzędzie razem z wnioskiem, jeżeli jednak przedłożysz dokument potwierdzający wpisanie pełnomocnika do CEIDG lub prokury do KRS w celu potwierdzenia umocowania pełnomocnika to musisz uiścić opłatę od skarbową. Takiej opłaty nie będziesz musiał uiszczać, jeżeli składasz dokument na przykład w celu wykazania składu zarządu, a jednocześnie na tym dokumencie ujawniona jest prokura.

 • jeśli twoją sprawę załatwia pełnomocnik ustanowiony do kontaktów w ZUS.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownego uiszczenia opłaty skarbowej.

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnika w CEIDG.

Gdzie zapłacić opłatę skarbową

Opłaty skarbowej nie płacisz w urzędzie skarbowym.

Wpłacasz ją na konto urzędu miasta lub gminy, na którego terenie znajduje się urząd lub inna instytucja, w której składasz wniosek albo pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową możesz zapłacić:

 • gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub gminy
 • za pośrednictwem inkasentów zgodnie z wykazem podanym przez urząd
 • przelewem na konto właściwego urzędu miasta lub gminy.

Jeśli chcesz zrobić przelew, sprawdź numer konta na stronie internetowej właściwego urzędu miasta lub gminy albo zadzwoń do tego urzędu miasta gminy.

Przykład

Jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach składasz do urzędu skarbowego w Warszawie, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Numer konta podany jest na stronie: https://warszawa19115.pl/-/oplata-skarbowa

Zwrot opłaty skarbowej

Możesz ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej, jeśli:

 • zapłaciłeś lub zapłaciłaś opłatę skarbową, która nie była wymagana (na przykład czynność nie podlegała takiej opłacie)
 • zapłaciłeś lub zapłaciłaś za dużo
 • mimo zapłacenia opłaty urząd nie załatwił sprawy, nie wydał zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.

Zwrot możesz dostać tylko pod warunkiem, że złożysz wniosek o zwrot opłaty skarbowej. Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku – możesz go przygotować w dowolnej formie (na komputerze lub odręcznie).

Wniosek złóż do właściwego organu podatkowego: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (czyli do urzędu, do którego wpłacałeś lub wpłacałaś opłatę).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym została zapłacona.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.