Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Sprawdź, jak powołać pełnomocnika lub prokurenta do prowadzenia spraw twojej firmy, kiedy można go odwołać i dlaczego warto zgłosić go do rejestru przedsiębiorców.

Kto może być pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz ustanowić przedstawiciela, który będzie cię reprezentował w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Możesz powołać pełnomocnika lub prokurenta.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Ważne! Jeżeli chcesz załatwiać przez przedstawiciela sprawy podatkowe, musisz ustanowić pełnomocnika podatkowego. Pełnomocnik wpisany do CEIDG nie może reprezentować przedsiębiorcy w sprawach podatkowych.

Sprawdź, jakie sprawy podatkowe może załatwić za ciebie pełnomocnik lub przedstawiciel podatkowy.

Pełnomocnik

Twoim pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, na przykład twój pracownik lub małżonek, a także osoba prawna, na przykład biuro księgowe działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od tej zasady są jednak wyjątki, ponieważ dla niektórych spraw przepisy przewidują ograniczenia w wyborze pełnomocnika.

Tak jest w postępowaniu administracyjnym, w których może cię reprezentować tylko osoba fizyczna, czy w postępowaniu cywilnym – grono osób, które może cię reprezentować, określa ustawa.

Rodzaje pełnomocnictw

Jeśli chcesz upoważnić osobę fizyczną lub osobę prawną do zarządzania twoją firmą, odpowiednie będzie pełnomocnictwo ogólne. To najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, które uprawnia do wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo ogólne musi być udzielone na piśmie albo opublikowane w CEIDG.

Czynności zwykłego zarządu to czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym – na przykład – zawieranie umów, przyjmowanie płatności, reprezentowanie przed urzędami i sądami.

Za czynności zwykłego zarządu są uznawane czynności podejmowane w celu ochrony przedmiotu przedsiębiorstwa (czynności zachowawcze), związane z jego normalną eksploatacją, administracją czy też osiąganiem normalnych korzyści, jakie przedsiębiorstwo ma przynosić. Określa się je jako niezbędne do utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu.

Możesz też upoważnić pełnomocnika do działania w twoim imieniu w określonych sprawach, obejmujących pewien typ czynności, na przykład do zawierania umów najmu. Jest to pełnomocnictwo rodzajowe, które może dotyczyć również czynności przekraczających zwykły zarząd.

W niektórych sprawach pełnomocnik musi się posłużyć pełnomocnictwem udzielonym do konkretnej czynności, nierzadko w formie aktu notarialnego. Jest to pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne jest wymagane:

 • do zbycia przedsiębiorstwa
 • do czynności, na podstawie których następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • do zbywania i obciążania nieruchomości.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Prokurent

Do prowadzenia spraw swojej firmy możesz ustanowić prokurenta, czyli specjalnego pełnomocnika przedsiębiorcy, którego uprawnienia opisuje Kodeks cywilny. Działanie prokurenta nie zastępuje, ani nie ogranicza twojego osobistego działania w firmie.

Ważne! Uprawnienia prokurenta nie mogą być modyfikowane – nie możesz ich ograniczyć. Dlatego jeśli reprezentuje cię prokurent, to dla innych uczestników rynku jest jasne, jaki jest zakres tej reprezentacji.

Prokurentem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uprawnienia prokurenta są bardzo szerokie, bo obejmują wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa. Chodzi tu o każdą czynność, która w jakikolwiek sposób jest związana z działalnością przedsiębiorcy, a więc na przykład reprezentowanie go przed wszystkimi sądami i urzędami, zawieranie umów sprzedaży, najmu, podpisywanie weksli, zaciąganie kredytów i pożyczek, zawieranie umów o pracę.

Z szerokiego zakresu możliwości działania prokurenta w przedsiębiorstwie – mocą Kodeksu cywilnego – jest wyłączonych kilka czynności, do których prokurent nie ma uprawnień i potrzebuje dodatkowego umocowania w pełnomocnictwie szczególnym. Są to:

 • zbycie przedsiębiorstwa
 • oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • zbycia lub obciążenia nieruchomości.

W firmie może być kilku prokurentów. W takim wypadku, udzielając prokury, możesz zastrzec, że powinni oni działać łącznie – prokura łączna. Jeśli nie zrobisz tego zastrzeżenia, każdy z prokurentów będzie mógł działać samodzielnie – prokura samoistna.

Prokurę należy ustanowić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Równoznaczne w skutkach z formą pisemną jest opublikowanie informacji o prokurencie w CEIDG.

Prokury możesz udzielić na czas określony lub bezterminowo oraz możesz odwołać ją w każdym czasie.

Pamiętaj! Każda czynność dokonana przez powołanego przez ciebie prokurenta będzie wywierała skutki prawne dla ciebie i osób trzecich. Nie ma prawnej możliwości, żeby się od nich uchylić.

Przeczytaj więcej o rodzajach prokury.

Dlaczego warto wpisać pełnomocnika do CEIDG

Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG masz możliwość opublikowania w rejestrze informacji o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

Dzięki temu:

 • zamiast udzielania pełnomocnictwa lub prokury na piśmie możesz to zrobić online – opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG ma takie same skutki prawne jak udzielenie pełnomocnictwa na piśmie lub, odpowiednio, ustanowienie prokury
 • dane pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa albo rodzaj i sposób wykonywania prokury będą widoczne dla innych przedsiębiorców czy urzędników
 • inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą łatwo sprawdzić, czy mają do czynienia z twoim pełnomocnikiem lub prokurentem

Ważne! Wpisanie pełnomocnika do CEIDG jest jednym ze sposobów udzielenia pełnomocnictwa, równoznacznym w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Ty jednak decydujesz, czy chcesz w ten sposób ustanowić pełnomocnika. Inaczej jest w przypadku prokurenta, którego musisz zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie informacje o pełnomocniku są publikowane w CEIDG

Jeśli wpiszesz pełnomocnika lub prokurenta do CEIDG, rejestr będzie udostępniał publicznie następujące informacje o twoim przedstawicielu i jego uprawnieniach:

 • jego imię i nazwisko
 • numer PESEL, o ile taki posiada i o ile pełnomocnik lub prokurent wyraził na to zgodę
 • datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z zastrzeżeniem, że pełnomocnik lub prokurent musi wyrazić na to zgodę
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pełnomocnik taki posiada
 • informację o jego obywatelstwie
 • adres do doręczeń pełnomocnika
 • dane kontaktowe pełnomocnika, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane
 • zakres pełnomocnictwa
 • datę udzielenia pełnomocnictwa
 • dla prokurenta – czy przedsiębiorca zastrzegł, że z chwilą jego śmierci prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Jeżeli pełnomocnik jest osobą prawną, informacja w rejestrze CEIDG zawiera:

 • firmę pełnomocnika
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika, o ile taki posiada
 • adres do doręczeń pełnomocnika
 • dane kontaktowe pełnomocnika, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane
 • zakres pełnomocnictwa
 • datę udzielenia pełnomocnictwa.

Jak zgłosić pełnomocnika w CEIDG

Możesz ustanowić tylu pełnomocników lub prokurentów dla swojej firmy, ilu potrzebujesz. Masz kilka możliwości udzielenia takich pełnomocnictw w CEIDG.

Pełnomocnictwo w zakresie wpisu w CEIDG i prowadzenia spraw za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

Kiedy zakładasz firmę, to możesz udzielić pełnomocnictwa we wniosku o wpis do CEIDG. Pełnomocnik ustanowiony we wniosku o wpis do CEIDG będzie mógł w twoim imieniu wyłącznie:

 • zmieniać twój wpis w CEIDG
 • zawieszać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wznawiać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wykreślać twój wpis z CEIDG
 • prowadzić sprawy za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, w tym składać elektronicznie dokumenty urzędowe na Biznes.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis firmy do CEIDG.

Jeżeli prowadzisz już firmę i chcesz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania cię w zakresie wpisu w CEIDG oraz prowadzenia spraw za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, możesz skorzystać z usługi Zmień dane firmy w CEIDG: wypełnij online wniosek o zmianę wpisu w CEIDG i podaj w nim dane twojego pełnomocnika.

Jeżeli ustanawiasz pełnomocnika online i chcesz, żeby ten pełnomocnik mógł składać w twoim imieniu wnioski do CEIDG, na przykład o zmianę wpisu w rejestrze , pamiętaj, żeby podać jego numer PESEL . Pełnomocnik, którego numeru PESEL nie podasz, będzie co prawda widoczny w twoim wpisie, ale nie będzie mógł wysyłać w twoim imieniu wniosków.

Pełnomocnictwo w wybranym zakresie

Jeżeli prowadzisz już firmę i chcesz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania cię w wybranym przez siebie zakresie, możesz to zrobić w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Krok 1: Zaloguj się do Konta Przedsiębiorcy. Pamiętaj, żeby zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem - tylko wtedy będziesz mógł skorzystać ze wszystkich funkcji Konta.

Logowanie do Konta Przedsiębiorcy

Krok 2: Wejdź do zakładki Moja firma i następnie wybierz zakładkę Pełnomocnicy.

W zakładce Pełnomocnicy zobaczysz wszystkich twoich pełnomocników lub prokurentów zarejestrowanych w CEIDG. W tym miejscu, wysyłając wniosek do CEIDG, możesz:

 • dodać pełnomocnika lub prokurenta
 • usunąć pełnomocnika lub prokurenta
 • zmienić zakres pełnomocnictwa
 • zmienić widoczność numeru PESEL we wpisie mocodawcy.

Właściwą opcję wybierzesz na elektronicznym formularzu.

Krok 3: Wyślij do CEIDG wniosek o dodanie nowego pełnomocnika do listy pełnomocników lub prokurentów zapisanych w rejestrze.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie opisać zakres pełnomocnictwa. Od tego zakresu zależy rodzaj czynności, które będzie mógł wykonywać twój pełnomocnik. Określ ten zakres jako pełnomocnictwo ogólne albo szczególne – do konkretnej czynności. Jeśli udzielasz pełnomocnictwa szczególnego opisz konkretną czynność do jakiej upoważniasz pełnomocnika.

Link do wniosku o dodanie lub zmianę pełnomocnictwa

Jeżeli chcesz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania cię w wybranym przez siebie zakresie, możesz od razu przejść do usługi Zarządzaj pełnomocnictwami, czyli wypełnić online wniosek i dodać w nim pełnomocnika.

Jak odwołać pełnomocnika

Każdego ustanowionego pełnomocnika lub prokurenta możesz odwołać w dowolnym momencie.

Każde pełnomocnictwo ustaje jednak dopiero z chwilą otrzymania informacji o odwołaniu przez pełnomocnika albo z chwilą, w której pełnomocnik mógł się o tym z łatwością dowiedzieć.

Najlepiej, aby odwołanie było przekazane pełnomocnikowi na piśmie.

Pamiętaj! Żeby odwołać pełnomocnika do spraw podatkowych, musisz skorzystać ze specjalnych formularzy.

Przeczytaj, jak odwołać pełnomocnika do spraw podatkowych.

Jeśli twój pełnomocnik zawierał umowy z kontrahentami, możesz rozważyć poinformowanie ich o zakończeniu współpracy z pełnomocnikiem. Zapewni to przejrzystość współpracy i sposobu kontaktowania się w sprawach wynikających z zawartych kontraktów.

Uwaga! Wszystkie czynności, które w twoim imieniu wykona pełnomocnik odwołany albo których dokona, chociaż nie był do nich umocowany – czyli przekroczy zakres pełnomocnictwa – możesz potwierdzić (ważność czynności zależy od ciebie). Jeżeli ją potwierdzisz, to jest ważna i skuteczna.

Jak wykreślić pełnomocnika z wpisu w CEIDG.

Jeżeli informacja o twoim pełnomocniku lub prokurenta była opublikowana w CEIDG, to musisz złożyć wniosek o zakończenie publikacji i wykreślenie pełnomocnika z wpisu w CEIDG.

Jeżeli odwołasz pełnomocnictwo, ale nie wykreślisz pełnomocnika z wpisu w CEIDG, to istnieje ryzyko, że taka osoba, powołując się na ten wpis, będzie próbowała podawać się za twojego pełnomocnika. Wtedy też udowodnienie drugiej stronie transakcji, że wiedziała o odwołaniu pełnomocnika, będzie trudne.

Żeby odwołać pełnomocnika:

 • zaloguj się na Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wejdź do zakładki Moja firma,
 • wybierz zakładkę Pełnomocnicy
 • wyślij wniosek do CEIDG - na elektronicznym formularzu wybierz opcję usunięcia pełnomocnika lub prokurenta.

Link do zmiany pełnomocnika

Kiedy pełnomocnictwo wygasa

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo wygasa:

 • po upływie okresu, na który zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku, pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią osoby, która udzieliła ci pełnomocnictwa
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wraz z wygaśnięciem stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (na przykład rozwiązanie umowy o pracę).

Pełnomocnictwo może nie wygasnąć wraz ze śmiercią pełnomocnika albo mocodawcy, jeżeli zostanie to wyraźnie stwierdzone w jego treści i uzasadnione treścią stosunku prawnego. W praktyce tego rodzaju pełnomocnictwo jest wykorzystywane rzadko. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, gdy takie pełnomocnictwo zabezpiecza zawarcie umowy przyrzeczonej. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest wskazywany nieodwołalny pełnomocnik, który zawrze umowę przyrzeczoną (ostateczną). Jest to gwarancja, że taka umowa zostanie zawarta, bo za stronę, która mogłaby zmienić zdanie, oświadczenie o zawarciu umowy złoży nieodwołalny pełnomocnik.

Prokura

Prokura wygasa z chwilą:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • upadłości przedsiębiorcy
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy
 • przekształcenia przedsiębiorcy
 • śmierci prokurenta
 • utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych.

Uwaga! Śmierć ani utrata zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.