Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Sprawdź, jak powołać pełnomocnika lub prokurenta do prowadzenia spraw twojej firmy, kiedy można go odwołać i dlaczego warto zgłosić go do rejestru przedsiębiorców.

Kto może być pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz ustanowić przedstawiciela, który będzie cię reprezentował w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Możesz powołać pełnomocnika lub prokurenta.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Ważne! Jeżeli chcesz załatwiać przez pełnomocnika sprawy podatkowe, musisz ustanowić pełnomocnika podatkowego. Wpisanie pełnomocnika do CEIDG nie upoważnia go do reprezentowania przedsiębiorcy w sprawach podatkowych.

Sprawdź, jakie sprawy podatkowe może załatwić za ciebie pełnomocnik lub przedstawiciel podatkowy.

Pełnomocnik

Twoim pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, na przykład twój pracownik lub małżonek, a także osoba prawna, na przykład biuro księgowe działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od tej zasady są jednak wyjątki, ponieważ dla niektórych spraw przepisy przewidują ograniczenia w wyborze pełnomocnika. Tak jest w postępowaniu administracyjnym, w których może cię reprezentować tylko osoba fizyczna, czy w postępowaniu cywilnym – grono osób, które może cię reprezentować, określa ustawa.

Rodzaje pełnomocnictw

Jeśli chcesz upoważnić osobę fizyczną lub osobę prawną do zarządzania twoją firmą, odpowiednie będzie pełnomocnictwo ogólne. To najszerszy rodzaj pełnomocnictwa, które uprawnia do wykonywania czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo ogólne musi być udzielone na piśmie albo opublikowane w CEIDG.

Czynności zwykłego zarządu to czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym – na przykład – zawieranie umów, przyjmowanie płatności, reprezentowanie przed urzędami i sądami. Za czynności zwykłego zarządu są uznawane czynności podejmowane w celu ochrony przedmiotu przedsiębiorstwa (czynności zachowawcze), związane z jego normalną eksploatacją, administracją czy też osiąganiem normalnych korzyści, jakie przedsiębiorstwo ma przynosić. Określa się je jako niezbędne do utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu.

Możesz też upoważnić pełnomocnika do działania w twoim imieniu w określonych sprawach, obejmujących pewien typ czynności, na przykład do zawierania umów najmu. Jest to pełnomocnictwo rodzajowe, które może dotyczyć również czynności przekraczających zwykły zarząd.

W niektórych sprawach pełnomocnik musi się posłużyć pełnomocnictwem udzielonym do konkretnej czynności, nierzadko w formie aktu notarialnego. Jest to pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne jest wymagane:

 • do zbycia przedsiębiorstwa
 • do czynności, na podstawie których następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • do zbywania i obciążania nieruchomości.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Prokurent

Do prowadzenia spraw swojej firmy możesz ustanowić prokurenta, czyli specjalnego pełnomocnika dla przedsiębiorcy, którego uprawnienia opisuje Kodeks cywilny. Działanie prokurenta nie zastępuje, ani nie ogranicza twojego osobistego działania w firmie.

Ważne! Uprawnienia prokurenta nie mogą być modyfikowane – nie możesz ich ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Dlatego jeśli reprezentuje cię prokurent, to dla innych uczestników rynku jest jasne, jaki jest zakres tej reprezentacji.

Prokurentem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Uprawnienia prokurenta są bardzo szerokie, bo obejmują wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa. Chodzi tu o każdą czynność, która w jakikolwiek sposób jest związana z twoją działalnością jako przedsiębiorcy, a więc na przykład reprezentowanie cię przed wszystkimi sądami i urzędami, zawieranie umów sprzedaży, najmu, podpisywanie weksli, zaciąganie kredytów i pożyczek, zawieranie umów o pracę.

Z szerokiego zakresu możliwości działania prokurenta w przedsiębiorstwie – mocą Kodeksu cywilnego – jest wyłączonych kilka czynności, do których prokurent nie ma uprawnień i potrzebuje dodatkowego umocowania w pełnomocnictwie szczególnym. Są to:

 • zbycie przedsiębiorstwa
 • oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • zbycia lub obciążenia nieruchomości.

W firmie może być kilku prokurentów. W takim wypadku, udzielając prokury, możesz zastrzec, że powinni oni działać łącznie – prokura łączna. Jeśli nie zrobisz tego zastrzeżenia, każdy z prokurentów będzie mógł działać samodzielnie – prokura samoistna.

Prokurę należy ustanowić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Równoznaczne w skutkach z formą pisemną jest opublikowanie informacji o prokurencie w CEIDG.

Prokury możesz udzielić na czas określony lub bezterminowo oraz możesz odwołać ją w każdym czasie.

Pamiętaj! Każda czynność dokonana przez powołanego przez ciebie prokurenta będzie wywierała skutki prawne dla ciebie i osób trzecich. Nie ma prawnej możliwości, żeby się od nich uchylić.

Przeczytaj więcej o rodzajach prokury.

Dlaczego warto wpisać pełnomocnika do CEIDG

Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG masz możliwość opublikowania w rejestrze informacji o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

Dzięki temu:

 • zamiast udzielania pełnomocnictwa lub prokury na piśmie możesz to zrobić online – opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG ma takie same skutki prawne jak udzielenie pełnomocnictwa na piśmie lub, odpowiednio, ustanowienie prokury
 • dane pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa albo rodzaj i sposób wykonywania prokury będą widoczne dla innych przedsiębiorców czy urzędników
 • inni uczestnicy obrotu gospodarczego mogą łatwo sprawdzić, czy mają do czynienia z twoim pełnomocnikiem lub prokurentem
 • twój pełnomocnik lub prokurent nie musi dostarczać dokumentu pełnomocnictwa, kiedy załatwia twoją sprawę w urzędzie – urząd ma obowiązek potwierdzić jego uprawnienia, sprawdzając twój wpis w CEIDG
 • nie płacisz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli twoją sprawę przed urzędem załatwia pełnomocnik lub prokurent.

Ważne! Wpisanie pełnomocnika do CEIDG jest jednym ze sposobów udzielenia pełnomocnictwa, równoznacznym w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Ty jednak decydujesz, czy chcesz w ten sposób ustanowić pełnomocnika. Inaczej jest w przypadku prokurenta, którego musisz zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie informacje o pełnomocniku są publikowane w CEIDG

Jeśli wpiszesz pełnomocnika lub prokurenta do CEIDG, rejestr będzie udostępniał publicznie następujące informacje o twoim przedstawicielu i jego uprawnieniach:

 • jego imię i nazwisko
 • numer PESEL, o ile taki posiada i o ile pełnomocnik lub prokurent wyraził na to zgodę
 • datę urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z zastrzeżeniem, że pełnomocnik lub prokurent musi wyrazić na to zgodę
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pełnomocnik taki posiada
 • informację o jego obywatelstwie
 • adres do doręczeń pełnomocnika
 • dane kontaktowe pełnomocnika, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane
 • zakres pełnomocnictwa
 • datę udzielenia pełnomocnictwa
 • dla prokurenta – czy przedsiębiorca zastrzegł, że z chwilą jego śmierci prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Jeżeli pełnomocnik jest osobą prawną, informacja w rejestrze CEIDG zawiera:

 • firmę pełnomocnika
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika, o ile taki posiada
 • adres do doręczeń pełnomocnika
 • dane kontaktowe pełnomocnika, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane
 • zakres pełnomocnictwa
 • datę udzielenia pełnomocnictwa.

Jak zgłosić pełnomocnika w CEIDG

Masz kilka możliwości udzielenia pełnomocnictwa w CEIDG. Możesz w ten sposób ustanowić tylu pełnomocników lub prokurentów dla swojej firmy, ilu potrzebujesz.

Jeżeli zakładasz firmę, to we wniosku o wpis do rejestru możesz udzielić pełnomocnictwa, którego zakres dotyczy tylko twojego wpisu w CEIDG oraz prowadzenia spraw za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Taki pełnomocnik będzie mógł w twoim imieniu:

 • zmieniać twój wpis w CEIDG
 • zawieszać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wznawiać wykonywanie twojej działalności gospodarczej
 • wykreślać twój wpis z CEIDG
 • prowadzić sprawy za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, w tym składać elektronicznie dokumenty urzędowe na Biznes.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis firmy do CEIDG.

Jeżeli prowadzisz już firmę i chcesz ustanowić pełnomocnika do reprezentowania cię w zakresie wpisu w CEIDG oraz prowadzenia spraw za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, możesz skorzystać z wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Ten wniosek umożliwia również wykreślenie pełnomocnika ustanowionego wcześniej wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w CEIDG.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o zmianę danych we wpisie firmy do CEIDG.

Znacznie większe możliwości w zakresie zarządzania pełnomocnictwami uzyskasz po zalogowaniu się do Konta przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Konto przedsiębiorcy to twoje konto użytkownika na portalu Biznes.gov.pl połączone z CEIDG. Dzięki temu możesz za jego pośrednictwem załatwiać wszystkie sprawy w CEIDG, w tym:

 • udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania twojej firmy w wybranym przez ciebie zakresie
 • ustanowić prokurenta, określając rodzaj i sposób wykonywania prokury
 • sprawdzić rejestr wszystkich twoich pełnomocników lub prokurentów
 • sprawdzić, kto udzielił ci pełnomocnictwa lub ustanowił prokurentem w CEIDG
 • zmieniać dane pełnomocników i zakres pełnomocnictw
 • zakończyć publikację informacji o pełnomocnictwie lub prokurze.

Ważne! Ustanawiając pełnomocnika w CEIDG za pośrednictwem Konta przedsiębiorcy masz możliwość samodzielnego opisowego określenia zakresu pełnomocnictwa. Od tego zakresu zależy rodzaj czynności jakie będzie mógł wykonywać pełnomocnik opublikowany w CEIDG. Określ zakres jako pełnomocnictwo: ogólne albo szczególne – do konkretnej czynności i opisz konkretną czynność do jakiej upoważniasz pełnomocnika.

Jeśli jesteś pełnomocnikiem lub prokurentem ustanowionym w CEIDG i zarejestrujesz się jako użytkownik w Koncie przedsiębiorcy, masz możliwość załatwiania wielu spraw przez internet. Możesz:

 • załatwiać sprawy urzędowe, w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentujesz, w CEIDG lub za pośrednictwem Biznes.gov.pl – jeśli jest to w zakresie twoich uprawnień
 • wyrazić zgodę na publikację twojego numeru PESEL lub daty urodzenia we wpisie do CEIDG przedsiębiorcy, którego reprezentujesz
 • zakończyć publikację informacji o otrzymanym pełnomocnictwie lub prokurze.

Przejdź do Konta przedsiębiorcy.

Jak zarządzać pełnomocnictwami w Koncie przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz złożyć wniosek dotyczący pełnomocnika lub prokurenta poprzez Konto przedsiębiorcy:

 • na stronie głównej Biznes.gov.pl wybierz w górnym panelu zakładkę „Konto przedsiębiorcy”
  Ekran z zakładką konto przedsiębiorcy
 • zaloguj się do Konta przedsiębiorcy profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wybierz zakładkę „Pełnomocnicy”
  Menu z zakładką pełnomocnicy
 • kliknij przycisk „Rozpocznij” widoczny w ramce:
  Strzałka wskazująca wybór przycisku rozpocznij
 • przejdź do e-usługi „Zarządzaj pełnomocnictwami” i wybierz rodzaj wniosku, który chcesz złożyć do CEIDG, korzystając z opcji podpowiadanych przez elektroniczny kreator
 • wypełnij elektroniczny kreator, pamiętając że pola obowiązkowe oznaczono czerwoną gwiazdką
 • kliknij przycisk „Wyślij”, co spowoduje wysłanie wniosku do CEIDG.

Pamiętaj! Ustanawiając pełnomocnika lub prokurenta w CEIDG za pośrednictwem Konta przedsiębiorcy, musisz złożyć oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął – odpowiednio – pełnomocnictwo lub prokurę. To oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak odwołać pełnomocnika

Każdego ustanowionego pełnomocnika lub prokurenta możesz odwołać w dowolnym momencie. Każde pełnomocnictwo ustaje jednak dopiero z chwilą otrzymania informacji o odwołaniu przez pełnomocnika albo z chwilą, w której pełnomocnik mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. Najlepiej, aby odwołanie było przekazane pełnomocnikowi na piśmie.

Pamiętaj! Żeby odwołać pełnomocnika do spraw podatkowych, musisz skorzystać ze specjalnych formularzy.

Przeczytaj, jak odwołać pełnomocnika do spraw podatkowych.

Jeżeli twój pełnomocnik lub prokurent był wpisany do CEIDG, to konieczne jest złożenie wniosku o zakończenie publikacji informacji o takim prokurencie lub pełnomocniku. Zrobisz to, korzystając z e-usługi „Zarządzaj pełnomocnictwami” po zalogowaniu się do Konta przedsiębiorcy.

Przejdź do Konta przedsiębiorcy.

Pamiętaj! Jeżeli odwołasz pełnomocnictwo, ale nie wykreślisz pełnomocnika z twojego wpisu w CEIDG, to istnieje ryzyko, że taka osoba, powołując się na ten wpis, będzie próbowała podawać się za twojego pełnomocnika. Wtedy też udowodnienie drugiej stronie transakcji, że wiedziała o odwołaniu pełnomocnika, będzie znacznie utrudnione.

Jeśli twój pełnomocnik zawierał umowy z kontrahentami, możesz rozważyć poinformowanie ich o zakończeniu współpracy z pełnomocnikiem. Zapewni to przejrzystość współpracy i sposobu kontaktowania się w sprawach wynikających z zawartych kontraktów.

Uwaga! Wszystkie czynności, które w twoim imieniu wykona pełnomocnik odwołany albo których dokona, chociaż nie był do nich umocowany – czyli przekroczy zakres pełnomocnictwa – musisz potwierdzić (ważność czynności zależy od Ciebie). Jeżeli ją potwierdzisz, to jest ważna i skuteczna. Jeżeli nie potwierdzisz tej czynności, za wszelkie szkody odpowiada pełnomocnik, który przekroczył swoje uprawnienia.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo wygasa:

 • po upływie okresu, na który zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku, pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią osoby, która udzieliła ci pełnomocnictwa
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wraz z wygaśnięciem stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (na przykład rozwiązanie umowy o pracę).

Pamiętaj! Pełnomocnictwo może nie wygasnąć wraz ze śmiercią pełnomocnika albo mocodawcy, jeżeli zostanie to wyraźnie stwierdzone w jego treści i uzasadnione treścią stosunku prawnego. W praktyce tego rodzaju pełnomocnictwo jest wykorzystywane rzadko. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, gdy takie pełnomocnictwo zabezpiecza zawarcie umowy przyrzeczonej. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej jest wskazywany nieodwołalny pełnomocnik, który zawrze umowę przyrzeczoną (ostateczną). Jest to gwarancja, że taka umowa zostanie zawarta, bo za stronę, która mogłaby zmienić zdanie, oświadczenie o zawarciu umowy złoży nieodwołalny pełnomocnik.

Prokura

Prokura wygasa z chwilą:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • upadłości przedsiębiorcy
 • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy
 • przekształcenia przedsiębiorcy
 • śmierci prokurenta
 • utraty przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych.

Uwaga! Śmierć ani utrata zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.