Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Chcesz potwierdzić, że twój partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT lub potwierdzić swój własny status w podatku VAT, np. w związku z udziałem w przetargu? W obu wypadkach takie potwierdzenie może ci wydać urząd skarbowy. Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

What you should know and who can use this service

Podstawową zasadą opodatkowania podatkiem VAT jest zasadna neutralności. Oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (płaconego do urzędu skarbowego) o podatek naliczony - zapłacony przy zakupie towaru bądź usługi. Taki mechanizm powoduje, że podatek VAT pobierany jest proporcjonalnie do różnicy w cenie towaru bądź usługi, a nie w całości, na każdym etapie obrotu, przy każdej sprzedaży danego towaru.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłączenie czynnym podatnikom VAT.  Jednocześnie Urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT, jeśli np. podatnik nie wykazuje obrotów, nie składa deklaracji lub nie zgłosi zmiany danych kontaktowych (urząd nie będzie mógł się z nim skontaktować). Pamiętaj, że urząd nie informuje o odebraniu statusu czynnego podatnika VAT. Dlatego warto samemu regularnie sprawdzać status kontrahentów lub własny.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT może ci być też potrzebne, jeśli bierzesz udział w przetargach.

Dowiedz się jak zarejestrować się jako podatnik vat.

Podatnik czynny lub zwolniony

 

 

Status podatnika czynnego VAT ma przedsiębiorca, który jest zarejestrowany do VAT i dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, takich jak:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Z reguły przedsiębiorcy są czynnymi podatnikami VAT, chyba że:

 • korzystają ze zwolnienia z podatku VAT – jeśli są drobnymi przedsiębiorcami (chodzi o podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku)
 • wykonują tylko czynności, które są zwolnione z VAT

 

 

Pamiętaj, że podatnik zwolniony, choć prowadzi działalność gospodarczą, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, który wynika z faktur zakupowych.

 

Jak szybko sprawdzić kontrahenta

 

Status polskiego podatnika VAT możesz zweryfikować w Wykazie podatników VAT. Wykaz, czyli biała lista podatników VAT, umożliwi ci:

 • sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

W Wykazie możesz także sprawdzić swój status. 

Zobacz więcej nt. białej listy podatników VAT.

Sprawdzenie kontrahenta z UE

Potwierdzenie numeru VAT (VIES) przedsiębiorcy unijnego uzyskasz na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje o podatniku VAT

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, np. dane dotyczące określonego czasu rozliczeniowego, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatkowy danego przedsiębiorcy.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż w dowolnym momencie, np. przed zakupem od kontrahenta - prawo do odliczenia podatku zależy od prawidłowego statusu wystawcy faktury.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Wniosek złóż do urzędu skarbowego odpowiedniego dla:

 • kontrahenta – jeśli chcesz sprawdzić jego status
 • ciebie – jeśli chcesz potwierdzić swój status

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

 • jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych - jeśli osiągasz przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro;
 • I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie - jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Documents

Pamiętaj, aby we wniosku podać też adres poczty elektronicznej oraz podpisać dokument.

Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, urząd musi potwierdzić, że go otrzymał. Dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany przez ciebie adres elektroniczny.

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Time limit

Wniosek złóż w dowolnym momencie, np. przed zakupem od kontrahenta - prawo do odliczenia podatku zależy od prawidłowego statusu wystawcy faktury.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku brakuje informacji lub zawiera błędy, urząd wezwie ciebie do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Urząd nie rozpatrzy też twojej sprawy, jeśli nie podasz adresu lub nie wniesiesz opłat.

 1. Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza status podatnika VAT na dzień jego wydania.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o wydanie zaświadczenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Zasady wnoszenia opłaty skarbowej

Przykład: jeśli pełnomocnictwo lub wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłaty wnieś na konto Urzędu Miasta Poznania.

 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Zaświadczenie z urzędu dostaniesz w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

How can you appeal

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, masz prawo złożyć zażalenie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Zażalenie złóż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia ci postanowienia.

Was this page useful?