Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Formy opodatkowania usług agroturystyki

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Poniżej przeczytasz więcej o formach opodatkowania przewidzianych dla twojego rodzaju działalności.

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z opodatkowania

Dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Korzystanie ze zwolnienia obejmuje wyłącznie najem pokoi, a nie całych domków, czy pól namiotowych. Ponadto istotą zwolnienia jest, by budynek mieszkalny znajdował się w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo gospodarstwo rolne musi znajdować się na wsi, a nie w granicach administracyjnych miast.

Zwolnienie obejmuje nie tylko rolników, ale również podatników posiadających gospodarstwa rolne i korzystających z nich sporadycznie, np. dla celów rekreacyjnych. Nie ma również obowiązku, by w gospodarstwie rolnym prowadzona była działalność rolnicza.

Wynajmujący musi pamiętać, by nie oddawać do najmu więcej niż 5 pokoi. Nie chodzi przy tym o pokoje jednocześnie zajęte przez przyjeżdżających turystów, lecz pokoje potencjalnie dostępne na wynajem. Pokoje powinny być udostępnione jedynie osobom przebywającym na wypoczynku, jak również wyżywienie powinno dotyczyć tylko takich osób.

Powyższe stosuje się odpowiednio do podmiotów rozliczających się w formie podatku zryczałtowanego.

 • Karta podatkowa

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej, jest formą opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest to najprostszy sposób rozliczenia przeznaczony dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT 16) można złożyć dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej wniosek składa jeden ze wspólników). Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. W przypadku spółki cywilnej liczba wspólników nie może przekraczać limitu zatrudnionych przewidzianego dla danego rodzaju działalności. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Powyższa forma opodatkowania obejmuje również rolników prowadzących gospodarstwo rolne.

Wysokość miesięcznych stawek podatku dochodowego płaconych w formie karty podatkowej jest następująca:

L.p.

 Rodzaj usługi

Liczba mieszkańców  (stawka podatku w złotych)

do  5.000

Od 5.000 do 20.000

Powyżej 20.000

1

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domów turystycznych (w tym wydawanie posiłków)  jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12

63-145

116-255

227-461

Wskazana forma opodatkowania przychodów może dotyczyć tylko tych usług wynajmu miejsc noclegowych, które polegają na wynajmie pokoi gościnnych i domów turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Jednocześnie liczba zatrudnionych lub pracujących członków rodziny nie powinna przekraczać 2 osób.

Przedsiębiorca lub rolnik, który zdecyduje się na kartę podatkową musi pamiętać, iż:

 • przy prowadzeniu działalności nie może korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (rozumiane jako czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące)
 • nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z podatnikiem, ale nie może on posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak podatnika lub się z nią pokrywa)
 • nie  może wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku musi być prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • podatek należy uregulować bez względu na fakt, czy prowadzona działalność gospodarcza przynosi dochód

Złóż wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

 • Ryczałt

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. stosowanie uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania), zgodnie z ryczałtowymi stawkami właściwymi dla określonego typu działalności - jest możliwe dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (także rolnicy, których usługi wykraczają poza tzw. zwykłą agroturystykę ) oraz innych osiągające przychody z tytułu umowy najmu lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ( także rolnicy w ramach agroturystki wynajmujący powyżej 5 pokoi).

Jeżeli przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zadeklarowano wyboru tej formy opodatkowania, to wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania (w przypadku spółki cywilnej osób fizycznych, wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według ich miejsca zamieszkania). Oświadczenie należy złożyć nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług wynajmu pokoi wynosi 8,5%.  Z kolei stawka podatku od przychodów z działalności gastronomicznej wynosi 3%. W sytuacji gdy przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Przedsiębiorca lub rolnik, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, musi pamiętać, że automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem tudzież w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących  dzieci. Nie odliczy także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak mu przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną, czy odliczanie składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Może odliczać także  przekazane darowizny na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych

To podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej formy opodatkowania (formę opodatkowania deklarujesz przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli chcesz rozliczać się w ten sposób nie musisz składać dodatkowych oświadczeń.

W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł.). Tak obliczony podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku.

Pamiętaj, że:

 •  kwotę podatku możesz obniżyć o inne dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia
 • możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne

Zaliczki na podatek płać do 20 dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu (np. zaliczki za styczeń zapłać do 20 lutego). Zaliczki za grudzień wpłać przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy - łącznie od początku roku - 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Uwaga! Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT- 36

 • Podatek liniowy

Opodatkowanie tzw. metodą liniową dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19%.

W przypadku tej formy podatku są pewne ograniczenia. Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy.

Pamiętaj, że jeśli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem, nie skorzystasz z większości ulg podatkowych, czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu tego roku podatkowego. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zaliczki na podatek zapłać do 20 dnia kolejnego miesiąca. Zaliczki za grudzień  - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy – łącznie od początku roku –1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatek rozliczaj w deklaracji rocznej PIT-36L.

 • Podatek CIT

Podatnikami podatku CIT są (według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne)
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; wyjątkiem są spółki kapitałowe w organizacji
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki)
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki w układzie miesięcznym. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W tym terminie wpłać też podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Pamiętaj!

 • Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.
 • Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • W terminie do 15 lipca danego roku lub do 15 dnia od daty zatwierdzenia sporządź sprawozdanie finansowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 9%. Kwoty w euro przelicza się według przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dodatkowo z niższej stawki CIT skorzystasz, jeśli twoja firma rozpoczyna działalność (w pierwszym roku podatkowym). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o tym, kto może skorzystać z obniżonego podatku CIT.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Odliczeniami tymi mogą być np. kwota umorzonych kredytów i pożyczek (max. 20% dochodu), odliczenia z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (max. 10% dochodu), darowizny na cele kultu religijnego (max. 10% dochodu). Uwaga! Łączna suma odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego nie może przekroczyć 10% (czyli możesz odliczyć 10% z tytułu darowizn na rzecz organizacji lub 10% - na cele kultu religijnego albo np. 5% - na rzecz organizacji i 5% - na cele kultu religijnego).

Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?