Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak otworzyć skup surowców wtórnych

Działalność skupu surowców wtórnych

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.
W rezultacie punkt skupu w/w surowców zajmuje się skupem i zagospodarowaniem takich surowców jak: metale kolorowe, złom stalowy i żeliwny, makulatura, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, które następnie są wykorzystywane w przemyśle papierniczo-celulozowym, w hutach szkła, do produkcji tworzyw sztucznych czy też w przemyśle metalurgicznym. Punkt skupu może też, dla poszerzenia  swojej działalności, zajmować się odbiorem zużytych akumulatorów oraz euro palet.
W punkcie skupu poza samym odbiorem może występować również segregacja surowców wtórnych. W tym znaczeniu funkcjonowanie punktów skupu przyczynia się do zwiększenia ilości selektywnie zbieranych odpadów i wpływa na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Punkt skupu surowców wtórnych powinien w tym zakresie ściśle współpracować z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie gminy gromadzą i sortują wspomniane odpady grupując je na zdatne do przerobu surowce wtórne.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku punktu dokonującego skupu lub przeładunku złomu, które to czynności są zaliczane do mogących potencjalnie wpływać na środowisko, konieczne będzie dodatkowo uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zaś przy odbiorze zużytych akumulatorów wymagane jest utworzenia miejsca ich odbioru i przechowywania, a także podpisanie umowy na odbiór.

Z kolei punkt skupu zajmujący się zbieraniem odpadów metali, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, jest obowiązany do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady. Przyczyną wprowadzenia tej dość rygorystycznej reglamentacji zbierania odpadów metali są nagminne przypadki kierowania do punktów zbierania odpadów metalowych części różnych urządzeń pochodzących z kradzieży lub innych przestępstw bądź wykroczeń, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodnokanalizacyjnych.

Co zrobić, aby otworzyć skup surowców wtórnych

Wszystkie punkty skupu surowców wtórnych prowadzone w ramach działalności gospodarczej  wymagają uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.  Zezwolenie wydaje na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy właściwy organ tj. marszałek województwa, starosta, lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. Za wydanie zezwolenia trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 616 zł. Uzyskaj zezwolenie na zbieranie odpadów.

Ponadto po wejściu w życie wszystkich przepisów wynikający z nowej ustawy o odpadach obowiązkowa stanie się też rejestracja w/w podmiotów. Wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dokona z urzędu marszałek województwa, który stworzy dla przedsiębiorcy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz nada mu indywidualny numer. Rejestr bowiem stanowić będzie integralną część w/w bazy. Wpis do rejestru będzie podstawą prowadzenia działalności w omawianym zakresie.

W przypadku, gdy punkt skupu będzie zajmował się odbiorem złomu konieczne jest również wcześniejsze uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja ta będzie wymagana jako załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

Z kolei zamiar przyjmowania zużytych akumulatorów i baterii wymaga utworzenia miejsca ich odbioru. Przedsiębiorca może utworzyć takie miejsce niekoniecznie będąc producentem czy też sprzedawcą wspomnianych baterii i akumulatorów. Przyjmowanie jednak w/w wyrobów od ich użytkowników może mieć miejsce, jeżeli w/w przedsiębiorca ma zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory na ich odbiór. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa, o której mowa wyżej, obejmuje w szczególności zobowiązanie się zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory do:
1) co najmniej nieodpłatnego i okresowego odbioru zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;
2) nieodpłatnego dostarczenia pojemników do gromadzenia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Przedsiębiorca organizujący punkt skupu surowców, który prowadzi miejsce odbioru przedmiotowych baterii i akumulatorów jest zwolniony w tym zakresie z obowiązku:
1) uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,
2) uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
4) prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W stosunku do punktu skupu są stawiane również  odpowiednie wymagania budowlane w zakresie norm p.poż, bhp i ochrony środowiska. Zatem przewiduje się, że taki punkt powinien składać się z utwardzonego placu składowego nie powodującego negatywnego oddziaływania na środowisko, zaś rozdrobniony złom powinien być przechowywany w kontenerach metalowych. Istotną kwestią jest też monitoring i odprowadzenie ścieków oraz, w zależności od rodzaju skupowanych surowców, ich ewentualne wstępne oczyszczenie.

Podstawowy numer PKD dla tej działalności

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Skup surowców wtórnych możesz prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Działalność ta może być zarejestrowana jako:


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?