Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Badania Lekrskie Szkolenia BHP dla pracowników delegowanych do Polski

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Powinna być jasna zasada ze honorujemy szkolenia BHP i badania lekarskie z krajów pochodzenia niezależnie od stanowiska jak i okresu pracy w PL. Generalna (nie do końca jasna i trudna do udowodnienia lub niemożliwa do udowodnienia ze względu na konsultacje psychologiczne dla pracowników kierujących pojazdami nawet kat. B) zasada jest taka, że w przypadku pracowników delegowanych do pracy w Polsce, właściwe jest prawo państwa ich pochodzenia (czyli kraju, z którego są delegowani). Ta zasada została zmodyfikowana na korzyść pracowników delegowanych - zgodnie art. 3 ust. 1 dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.1997, s. 1), zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym przy świadczeniu usług gwarantowane są co najmniej warunki zatrudnienia obowiązujące na terytorium państwa wykonywania usługi, w tym przepisy dot. bezpieczeństwa pracy. Zatem zarówno szkolenia w zakresie BHP, jak i badania lekarskie pracowników delegowanych do pracy w Polsce powinny spełniać co najmniej wymagania określone w polskich przepisach, tj. w dziale dziesiątym ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz przepisach szczególnych dotyczących szkoleń BHP, przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz uprawnień i kwalifikacji. Osoba dopuszczająca do pracy w danym zakładzie pracy musi ocenić, czy uzyskane w innym kraju uprawnienia, kwalifikacje, badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę, spełniają standardy określone w polskich przepisach. Dodatkowo, w przypadku kontroli, przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia organom kontrolnym, w tym inspektorowi pracy dokumentów w języku polskim bądź ich przetłumaczenia.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji uznaliśmy Twoją propozycję za zasadną. Z uwagi na skalę wymaganych zmian lub inne uwarunkowania, jej wprowadzenie w życie prawdopodobnie może nastąpić dopiero w późniejszym czasie. Przekażemy Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, którego ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze