Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Elektroniczny meldunek

2018-11-13 10:29:54 Pomysł został odrzucony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Treść i wykonanie obowiązku meldunkowego została określona w rozdziale 4 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity DZ.U. z 2017r., poz. 657z późn.zm.) Zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej ustawy- obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały w formie dokumentu elektronicznego i dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Zgodnie z art. 28 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności stanowi, że dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe. Zgodnie z art. 77 par.4 KPA zwracam uwagę, iż fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Po co stawiać taki wymóg przy meldunku skoro organ podatkowy - każdy Prezydent miasta dysponujecie aktem notarialnym ? Co roku wydaje przecież decyzje dotyczące podatku od nieruchomości obciążając wnioskodawców stosownymi daninami które wnoszą za lokal zgodnie z księgą wieczystą określoną w treści decyzji podatkowych. Czy ustawodawcy nie przyszło do głowy, iż urzędnicy posiadają dostęp do rejestrów i na podstawie numeru księgi są w stanie zweryfikować odpowiednie informacje w celu procedowania wniosku meldunkowego ?

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. Analiza pomysłu wskazuje, że nie będziemy mogli go wdrożyć. Zależy nam na pomysłach, które zawierają konkretne propozycje zmian w prawie, dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wprowadzenia ich w życie nie przewyższają aktualnych możliwości państwa i jest realna możliwość realizacji pomysłu w obecnych warunkach. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze