Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Rozszerzenie współpracy z biznesem polonijnym

2016-03-07 18:26:21 Pomysł jest w trakcie konsultacji wewnętrznych.
6
Głosów za: 6 Głosów przeciw: 0

Potencjał środowisk polonijnych w rozwoju eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm powinien być wykorzystany w większym stopniu niż dotychczas. Dla zapewnienia skutecznej współpracy zagranicznych i krajowych służb gospodarczych z Polonią, niezbędna jest jej rozbudowa a przede wszystkim jej instytucjonalizacja. Działania wprowadzające projekt w życie objąć powinny, m.in.: Podjęcie przedsięwzięć natury organizacyjnej, w tym dokonanie: identyfikacji instytucji krajowych, zajmujących się problematyką polonijną; inwentaryzacji środowisk polonijnych i stworzenie bazy adresowej Polonii, zajmującej się problematyką gospodarczą (m.in. przy pomocy placówek dyplomatyczno – konsularnych i WPHiI); przeglądu istniejących przepisów i dokumentów oraz porozumień, określających ramy współpracy Polonii z instytucjami krajowymi; włączenie innych resortów i instytucji w proces instytucjonalizacji zwartej współpracy gospodarczej z Polonią oraz powołanie w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki (wg kompetencji), samodzielnego Biura ds. Współpracy Gospodarczej z Polonią, podległego jednemu z Podsekretarzy Stanu. Biuro odpowiadałoby całościowo za koordynację kontaktów z polonijnymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi. W wybranych tematach korzystałoby z pomocy merytorycznej podległych departamentów oraz agend pozarządowych. Określenie zasobności oraz stopnia znaczenia regionów/państw, w których występują środowiska polonijne, zainteresowane podjęciem współpracy gospodarczej z krajem i wyłonienie kierunkowych liderów/organizacji w tamtym terenie. Podjęcie pracy „pozytywistycznej" z wyłonioną częścią Polonii, zainteresowaną współpracą gospodarczą, m.in. poprzez: (a) wystosowanie listu ministra właściwego do spraw gospodarki do osób włączonych do utworzonej mailowej bazy adresowej Polonii (odbiorcy indywidualni, organizacje polonijne, stowarzyszenia, media polonijne, itp.), zapraszającego adresatów do współpracy; (b) utworzenie zakładki polonijnej na stronie internetowej ministerstwa właściwego do spraw gospodarki; (c) rozpoczęcie kolportażu na ww. adresy mailowe wydawnictw, redagowanych w resorcie (tygodniowy Biuletyn Ekonomiczny, informacje o zmianach warunków działalności gospodarczej w kraju, dane statystyczne, itp.). Organizowanie cyklicznych imprez gospodarczych (fora, seminaria, spotkania, itp.) z udziałem przedstawicieli Polonii i podmiotów krajowych – przemiennie w kraju i za granicą. Z wykorzystaniem stworzonej bazy danych oraz podległych placówek zagranicznych nawiązanie kontaktów bezpośrednich dla wymiany opinii, udzielanie wszechstronnej pomocy doradczej biznesowi polonijnemu, zwłaszcza w dziedzinie prawnej oraz w zakresie ew. zwolnień i ulg celno - podatkowych. W dalszej perspektywie rozważyć należy podjęcie prac nad powołaniem, np. Centrum Biznesu Polonijnego, które stanowiłoby stałą platformę współpracy polonijnych środowisk gospodarczych z krajem a także forum ścierania się poglądów i doświadczeń biznesu narodowego i polonijnego.

Dziękujemy za zgłoszenie pomysłu za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorcy. W wyniku wstępnej weryfikacji stwierdziliśmy, że realizacja Twojej propozycji może napotkać istotne trudności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy jej wprowadzenie w życie wymagałoby bardzo gruntownej przebudowy obecnie funkcjonującego porządku prawno-instytucjonalnego lub nie zawiera konkretnej propozycji zmian w prawie. Przekażemy jednak Twoją propozycję właściwym instytucjom odpowiedzialnym za obszar, której ona dotyczy, a użytkownicy serwisu Głos Przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z nią oraz prowadzenia dyskusji na jej temat. Zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Przedsiębiorcy i zgłaszania kolejnych pomysłów, a także oceniania i komentowania pozostałych propozycji.

Komentarze

Autor: Konrad / Dodany: 2016-03-07 12:39:50

Diaspora od zawsze u bogatych państw stanowiła naturalne zaplecze realizacji interesów. Centralizacja a następnie zarządzanie całokształtem spraw (w tym narodowych interesów gospodarczych) np. w układzie zarządczym macierzowym to dobry pomysł.