Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 60. ulepszenie obowiązujących przepisów.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, aby ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, dla normalności, jednolitości i przejrzystości, powtórzyć, wiele sformułowań z innych obowiązujących przepisów, również z moich wcześniejszych pomysłów, wszystko dla bardziej jednoznacznego rozumienia tego obowiązującego przepisu, które powinny być opisane „krok po kroku”. Oprócz opisu szczegółowych procedur RODO ściśle z tym Rozporządzeniem związanych, dodatkowo proponuję, aby tylko podmioty będące firmami, obejmowały „Zmiany w zasadach kontroli działalności gospodarczej” obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.: 1.Kontrole po „analizie ryzyka”, po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, z najwyższej klasy ekspertami, biorącymi udział w tworzeniu tego Rozporządzenia. 2.Pobieranie próbek i dokonywanie oględzin. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Przeprowadzana jest nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w tym zakresie dotyczą czynności kontrolnych związanych z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów lub dokonywania pomiarów. 3.Zakaz ponownych kontroli. Wprowadzono zakaz ponownej kontroli, gdy ma on dotyczyć przedmiotu objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ. 4.Wspólne kontrole. Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli działalności przedsiębiorcy, w przypadku gdy przedsiębiorca wyrazi na to zgodę. 5.Elektroniczna książka kontroli. Przedsiębiorcy zyskali możliwość wyboru prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej lub papierowej. 6.Skarga na przewlekłość kontroli. Ustawa wprowadziła możliwość wniesienia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe prowadzenie kontroli. 7.Szczegółowe procedury kontroli w internecie. Organy kontrole zostały zobowiązane zamieszczać szczegółowe informacje „krok po kroku” o procedurach kontroli na swoich stronach internetowych. Proponuję wszystko powyższe zapisać w Rozporządzeniu prostym językiem, praktycznego stosowania tego przepisu, zgodnie z Konstytucją Biznesu, obowiązującą od 30 kwietnia 2018 r.i z wyraźnym zapisem, że te zasady dotyczą również, w szczególności kontroli działalności gospodarczej wykonywanych przez policję i prokuratorów. W uzasadnieniu podaję, że badanie techniczne opryskiwaczy, w przeciwieństwie do badania technicznego pojazdów, zostało w pełni podporządkowane wolnemu rynkowi i wszystkie zasady wolnego rynku, powinny być szczegółowo przestrzegane, zwłaszcza przez kontrole.

Komentarze