Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 62. Dokumentowania w protokóle badania technicznego.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję zastąpić, zapis w § 9. 1. 12). w Rozporządzeniu MRIRW w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który by bardziej dokładnie odzwierciedlał DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, („pestycyd” oznacza: środek ochrony roślin), uwzględniając: „ZAŁĄCZNIK II Wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w zakresie kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów”, zastąpić w § 9. 1. 12) następującą treścią: „Szczególną uwagę należy zwrócić na: 1.Elementy przeniesienia napędu............................ 2.Pompa.................................................................. 3.Mieszanie............................................................. 4.Zbiornik cieczy roboczej..................................... 5.Systemy pomiarowe, kontrolne i regulacyjne..... 6.Filtrowanie.......................................................... 7.Rury i węże......................................................... 8.Belka (w przypadku występowania).................... 9.Rozpylacze........................................................... 10.Rozkład (ważniejszy wzdłużny)........................ 11.Wentylator (w przypadku występowania).........”. Czyli z uwypukleniem 11 pozycji i dodatkowo przy każdej z miejscem na ewentualne dopisanie uwag z kontroli. Ponadto proponuję również zastąpić, treść § 9. 1. 13) „wynik badania; jeżeli wynik badania jest pozytywny – numer, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz termin ważności przeprowadzonego badania”; zastąpić następującą treścią: „Wynik badania: 1.Pozytywny (P) 2.Negatywny (N)”. Natomiast w § 9. 1. 11) proponuję dopisać: „i datę następnego badania”. Wszystko tak, aby zmieścić na jednej stronie formatu A4 i było jak najbardziej zbliżone do ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZENIU BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDÓW. Oczywiście kontrolując sprzęt, należy wykorzystywać metodyki badania, nawet z 60 pozycjami do sprawdzania i z uwzględnieniem 50 pozycji wymogów, zawartych w odpowiednich załącznikach. Czyli proponuję w sumie, zmianę trzech paragrafów, jak wyżej oraz proponuję dopisać kolejny nowy paragraf: „Czas badania liczony od podejścia diagnosty do sprzętu, do momentu podpisania protokołów”. Mając na uwadze, że pomoc osób towarzyszących diagnoście oraz osób towarzyszących właścicielowi sprzętu (ojciec, syn, brat, pracownik, operator itp), pomoc w wypisywaniu dokumentów, rozkładaniu, myciu i składaniu oprzyrządowania pomiarowego, będzie znacząco skracać pomiar proponowanego czasu badania opryskiwacza. Ponadto proponuję, aby na tej samej stronie zmieścić jeszcze: „Oświadczenie” na zgodę przetwarzania danych właściciela sprzętu lub osoby będącej przy badaniu, przez właściciela sprzętu wyznaczonej, „Oświadczenie” w formie zgodnej z wymogami RODO. Uważam że takie zmiany w protokóle badania technicznego opryskiwaczy, zdecydowanie uczynią go bardziej prostszym, bardziej zrozumiałym i zmniejszą wiele nieporozumień, wynikających z różnych interpretacji, wśród samych diagnostów, w śród konkurenci, w śród kontrolujących, a przede wszystkim wśród Policji zwłaszcza z Wydziału do Walki z Korupcją.

Komentarze