Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 63. Interpretacje obowiązujących przepisów.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Proponuję, aby przy każdym obowiązującym przepisie był podawany adres e-mailowy, gdzie można zwracać się o interpretacje danego przepisu i adres strony internetowej z ich interpretacjami. Interpretacje na ogólnodostępnych stronach powinny być uwzględniane na kontrolach i w sądach, zwłaszcza przez Policję z Wydziału do Zwalczania Korupcji. Proponuję, aby w przypadku badań technicznych opryskiwaczy był podawany adres e-mailowy PIORIN i adres strony internetowej z interpretacjami w PIORIN. Tak, żeby nie trzeba było czekać i ciągle śledzić interpretacje sądownicze wszystkie w kraju. To nie sprzyja prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej. Moją pierwszą interpretację od 2002 roku, którą chciałbym uzyskać to: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin § 1. Rozporządzenie określa: 2)metodykę badań sprawności technicznej będącego w użytkowaniu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; § 8. 1. Metodyka badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin obejmuje badanie ogólne i badanie stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń tego sprzętu. § 8. 3. Metodyka badania sprawności technicznej: 1)opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych lub sadowniczych jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia; Załącznik nr 3 METODYKA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH LUB SADOWNICZYCH (60 szt pozycji) § 9. 1. Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin dokumentuje się w protokole badania technicznego, który zawiera: 12)wyszczególnienie części i urządzeń objętych badaniem; 13) wynik badania; jeżeli wynik badania jest pozytywny – numer, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, oraz termin ważności przeprowadzonego badania; Proszę o interpretacje odniesieniu do powyższego: czy do protokółu badania technicznego w miejscu „wyszczególnienie części i urządzeń objętych badaniem” należy przepisać z Załącznika nr 3, wszystkie 60 szt pozycji, czy wystarczy powołać się na Załącznik nr 3 ROZPORZĄDZENIA, a może wystarczy wybrać i wpisać około dziesięć pozycji dowolnie wybranych, dokładniej tyle, ile da się w przeciągu pół godziny przebadać? W czasie porównywalnym z czasem badania pojazdów i czasem wynikającym z statystyk badania opryskiwaczy, a może w czasie dwudziestu minut, jak to wykonują w Niemczech? Czas badania po kasztach dojazdu, jest decydującym elementem w negocjacji ceny wolnorynkowej za badanie opryskiwacza. Proszę o interpretacje odniesieniu do powyższego: jak należy rozumieć „wynik badania”, czy jako wynik badania podsumowujący, wyniki wszystkich „wyszczególnionych części i urządzeń objętych badaniem”. Czy wynik badania należy zapisać, po uprzednim wymienieniu wszystkich 60 pozycji metodyki badania, osobno przy każdej pozycji, słowem: pozytywny lub negatywny? A może trzeba dodatkowo zapisać wskazania przyrządów pomiarowych i zakres dopuszczalności, określonej w 50 pozycjach wg wymogów z Załącznika nr 1 do następującego rozporządzenia: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH I SAMOBIEŻNYCH POLOWYCH LUB SADOWNICZYCH. (około 50 pozycji). Przykładowo interpretacja mojego poprzedniego pomysłu „OBO 62 Dokumentowania w protokóle badania technicznego”, gdzie wcześniej proponuję przy „9. Rozpylacze” dopisać w nawiasie: (porównanie nowego ze starym). Dokładniej interpretując oznaczałoby porównanie wydajności najstarszej dyszy używanej z nową dyszą tego samego typu i rozmiaru. Kolejna interpretacja, gdzie „Szczególną uwagę należy zwrócić” to następny punkt „10. Rozkład (ważniejszy wzdłużny)”, gdzie teoretycznie należałoby wyjaśniać przy badaniu, różnicę rozkładu poprzecznego i wzdłużnego. Podając jednocześnie, że na dzień dzisiejszy nie ma sposobu i narzędzi do pomiaru rozkładu wzdłużnego. Natomiast rozkład poprzeczny mierzony stołami, zdecydowanie zwiększa czas badania opryskiwacza i tym samym zwiększa koszty badania opryskiwacza. Czyli wymaga to stosownej dopłaty do uiszczonej przedpłaty. Dopłaty liczonej po roboczogodzinie serwisowej, czas mierzony od rozpoczęcia wyjmowania z samochodu stołu i jak zachodzi potrzeba, zbiornika pod belkę polową, do całkowitego ich załadowania, oczywiście po ich wcześniejszym opróżnieniu i umyciu. Nowe dysze dysze, przed wprowadzeniem do obrotu, atestowane u producenta i fabryczny opryskiwacz również atestowany przed wprowadzeniem do obrotu u producenta i przetestowany w okresie pięciu lat jego użytkowania od kupna, jak wynika z dotychczasowych pomiarów stołami nadal będzie zapewniał prawidłowy rozkład poprzeczny. Czyli sprawdzenie rozkładu poprzecznego stołami, nie obowiązkowy, tylko za dodatkową opłatą. Uzasadnionym byłoby, wprowadzenie ustawowo, jako obowiązkowego badania stołami, dopiero jak dobrobyt w Polsce dorówna dobrobytowi zachodniemu.

Komentarze