Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

OBO 67. Zdrowie diagnosty i osób towarzyszących.

0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

W ustawie o środkach ochrony roślin jest zapis: Rozdział 4 Stosowanie środków ochrony roślin Art. 35. 1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Proponuję zmienić zakończenie zdania: „ ..., w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.” na następujące zakończenie zdania: „ ... , w którym ludzie i pszczoły będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.”. Następny zapis: Rozdział 5 Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Art. 49. 1. Działalność gospodarcza w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu. Proponuję dopisać: „oraz tym samym jest działalnością publiczną w rozumieniu przepisów do walki z korupcją, oraz podlegającą obowiązującym przepisom RODO.” Następny zapis: Art. 49.3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany: 1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; Proponuję do Art.49.3.1), dopisać: „Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin udostępnia do badań sprawności technicznej jego posiadacz, w sposób i w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie tych badań. Przykładowo opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze udostępnione do badań sprawności technicznej powinny być umyte z zewnątrz i od wewnątrz, a ich zbiorniki powinny być wypełnione do połowy czystą wodą, podłączone do ciągnika i z podstawionym pod całą lancę, zbiornikiem do zbierania cieczy wykorzystanej do badania oraz całe ustawienie z uwzględnieniem kierunku ruchu powietrza (wiatru).”. Kierunek ruchu powietrza ma zasadnicze znaczenie dla zdrowie diagnosty, operatora i osób towarzyszących. Proponuję dopisanie powyższego przykłady jako sprzętu najczęściej badanego. W odróżnieniu od diagnostów samochodowych, diagności opryskiwaczy wchłaniają środki ochrony roślin, więcej od stosujących te środki, co na pewno nie wpływa korzystnie dla diagnostów na długość życia w zdrowiu.

Komentarze