Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

Utworzenie funduszu realizującego roszczenia przed rozstrzygnieciem sądu

0
Głosów za: 1 Głosów przeciw: 1

Część MSP upada w wyniku nierozliczenia kontraktu przez inną firmę, a także ze względu na długotrwałe procesy cywilne w wydziałach gospodarczych sądów. Proponuje się utworzenie funduszu, z którego udzielane byłyby preferencyjne pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń, co do których toczy się postępowanie sądowe. W przypadku pozytywnego wyroku sądu dla MSP pożyczka byłaby zwracana automatycznie, albo to fundusz wziąłby na siebie ściągnięcie wierzytelności (często nawet mimo wyroku wierzyciel nie otrzymuje należności ze względu na niewypłacalność dłużnika. Natomiast w przypadku gdyby sąd uznał, że roszczenie MSP było niezasadne, taki przedsiębiorca zwracałby pożyczkę z odsetkami.

Komentarze