Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Głos przedsiębiorcy

zniesienie zbędnych barier

2018-08-22 12:06:41 Pomysł został wdrożony.
0
Głosów za: 0 Głosów przeciw: 0

Podmioty zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Przywożących Paliwo (RPP) są zobowiązane co miesiąc do składania sprawozdań z czynności przywozu paliwa z zagranicy (art.34d Ustawy Prawo energetyczne) . Czynności te w imieniu Spółki zazwyczaj realizuje pracownik mający status pełnomocnika. Powyższe powoduje, że do składania powyższych sprawozdań wymaga się każdorazowego udzielania pełnomocnictwa lub przedkładania jego odpisu. Sprawozdania składa się równolegle do 4 organów (MF, URE, ME, ARM), gdzie każdy z nich wymaga odrębnej realizacji ww procedury. Powyższe implikuje absurdem wnoszenia co miesiąc: 4 sprawozdań tej samej treści, 4 odpisów pełnomocnictw i 4-krotnej opłaty skarbowej. Gdyby wprowadzono zasadę single windows ( jedno sprawozdanie przesyłane do URE, które udostępnia je pozostałym organom) opłaty i formalizm byłby dużo mniejsze.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych ogranicza obowiązek sprawozdawczy w powyższym zakresie wyłącznie do przekazania miesięcznego sprawozdania do prezesa URE za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Komentarze