Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Data publikacji: 2011-11-24 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-31 11:57
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o wykreśleniu wpisu.

Rodzaj
Działalność regulowana
Ustawowy czas realizacji
1 miesiąc
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
PKD
  • 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi (?)
Uczestnicy procedury
  • Wnioskodawca
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Warunki
Warunki wejściowe

Wnioskodawca musi być zarejestrowany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Rezultat procedury

Wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wnioskodawca składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioskodawca może złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku wymaga się od wnioskodawcy wskazania właściwego organu do którego wniosek jest kierowany. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do wskazanego organu.

 

Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru w sposób elektroniczny

Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioskodawca chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

 

Następnie należy w module e-Wnioski:

- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,

- wybrać wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- wybrać gminę do której wniosek będzie skierowany,

- wypełnić wniosek wymaganymi danymi,

- wysłać wniosek potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Termin

W momencie zaistnienia potrzeby, nie później niż 14 dni od zaistnienia zmiany (zamknięcia działalności).

Uczestnicy
  • Wnioskodawca
Krok 2. Weryfikacja formalna wniosku

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawdza czy wniosek jest wypełniony poprawnie. W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru nie spełnia warunków formalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku usunięcia braków następuje ponowna weryfikacja wniosku.

Termin
1 miesiąc
Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Krok 3. Wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu wpisu

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu.

 

Uwaga:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
  1. Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Termin
1 miesiąc
Uczestnicy
  • Wójt / Burmistrz / Prezydent - Urzędy Miast i Gmin
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Procedura przewidziana w art. 127 k.p.a. na podstawie, której podmiot może w terminie 14 dni odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.