Certyfikat importowy dla towarów o znaczeniu strategicznym

Zamierzasz importować uzbrojenie? Musisz najpierw uzyskać certyfikat importowy. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Certyfikat importowy wydaje się na wniosek osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Przeznaczony jest do okazania właściwym władzom poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadcza o wiarygodności podmiotu i o objęciu kontrolą przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym.

Przed złożeniem wniosku o wydanie certyfikatu importowego wnioskodawca obowiązany jest utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli.

Uczestnikami procedury mogą być:

1. Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

2. Organ kontroli obrotu – minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Organy opiniujące – minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiad Wojskowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w zakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania – także Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu importowego wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do organu kontroli obrotu.

Dokumenty

  • Umowa dotyczącą obrotu powinna być przedłożona, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu. W jej zastępstwie dopuszcza się przedłożenie projektu takiej umowy albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe.
  • Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.
  • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

2. Złożenie zapytania do organów opiniujących

Organ kontroli obrotu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego występuje do organów opiniujących o zajęcie stanowiska co do istnienia przeciwwskazań w wydaniu certyfikatu.

3. Przygotowanie opinii w sprawie wydania certyfikatu

Organy opiniujące przygotowują opinię dotyczącą wydania certyfikatu. Organ opiniujący może żądać od osoby fizycznej lub prawnej udzielenia informacji umożliwiających sprawdzenie danych zawartych we wniosku. Terminu 14 dni, jaki mają organy opiniujące na przedstawienie swojego stanowiska co do istnienia przeciwwskazań do wydania zezwolenia, nie wlicza się do terminu organu kontroli obrotu na wydanie decyzji.

Termin

14 dni.

4. Przygotowanie decyzji dotyczącej wydania certyfikatu

Organ kontroli obrotu przygotowuje decyzję dotyczącą wydania certyfikatu importowego zgodnie z jego zakresem we wniosku.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wydanie certyfikatu importowego dla towarów o znaczeniu strategicznym

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.