Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2013-12-20 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2016-01-11 15:09
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Środowiska
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

A. Wnioskodawca składa wniosek do właściwego marszałka województwa, w przypadku, gdy:

a) przedsięwzięcie może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c) dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

B. Wnioskodawca składa wniosek do właściwego starosty - w pozostałych przypadkach.

C. Wnioskodawca składa wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych.

W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa powyżej (A i B), organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Wołomin
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Przedsiębiorca uzyskuje możliwość przetwarzania odpadów zgodnie z uzyskanym zezwoleniem w oznaczonym czasie.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 3821Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (?)
 • 3822Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Dyrektor - Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
Warunki
Warunki wejściowe

Zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o odpadach, przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 5 tej ustawy, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Organem właściwym (ze względu na miejsce przetwarzania odpadów) jest marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Rezultat procedury

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów do organu właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów: marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wniosek  o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera:

  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

  3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

  4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

  5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

  6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

  7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

  8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

  9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

  10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

  11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

  12. Posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów podaje dodatkowo informacje dotyczące:

  1. danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
  2. dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
  3. wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
  4. wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
  5. masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku.

  13. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:

  1. właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i biologicznych odpadów;
  2. toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;
  3. akumulowania i biotransformacji składników odpadów w organizmach żywych lub osadach;
  4.  podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi;
  5. położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów;
  6. sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów;
  7. środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska

  14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

  zwiń sekcję
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [uwierzytelniona kopia] (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

  - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

  - warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

  - wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  - wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

  - wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 3. Instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia [Oryginał]
 4. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 5. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika spalarni [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 6. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika współspalarni [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 7. Wyniki badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej [Oryginał, uwierzytelniona kopia]
 9. Pełnomocnictwo [Oryginał]
Informacje dodatkowe
 • Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wnioskodawca dołącza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

          Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla:

           - przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

           - przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio: spalarni lub współspalarni, albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
 • Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy o odpadach:

          - oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem;

             - instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi - 616,00 zł
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Załącznik część III pkt.43 c ppkt. b).

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową należy uiścić na wskazany przez organ rachunek.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył kompletny wniosek.

Jeżeli wniosek zawiera błędy formalne i merytoryczne, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Jeżeli wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej organ właściwy prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

W przypadku, gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Dyrektor - Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
Krok 3. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

W przypadku, gdy złożony wniosek spełnia wymogi ustawowe organ właściwy wydaje zezwolenie w drodze decyzji. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów, właściwy organ wydający zezwolenie występuje do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów, przedkładając kopię wniosku wraz z załącznikami. Do zgody stosuje się art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;

2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów [Oryginał] (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

  1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

  2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

  3) miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej; 4) dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

  5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

  6) minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

  7) informacje dodatkowe, w przypadku instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych:

  a. danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;

  b. dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;

  c. wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;

  d. wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;

  e. masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku.

  8) informacje wynikające z przepisów odrębnych;

  9) czas obowiązywania zezwolenia.

  zwiń sekcję
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Marszałek Województwa - Urzędy Marszałkowskie
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Dyrektor - Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku, gdy decyzję odmowną wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku, gdy decyzja została wydana przez marszałka województwa lub starostę, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W przypadku braku zgody Głównego Inspektora Sanitarnego na wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, stronie przysługuje możliwość złożenia zażalenia zgodnie z art. 106 § 5 KPA.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 47. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

2. W przypadku gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania.

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności.

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy art. 26 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

6. Postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, wszczyna się z urzędu.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia, o której mowa w ust. 2, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:

1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

2) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;

3) na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;

5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

 

Do zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: "Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej."

 

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi.

W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie dłuższy niż rok.

 

W art. 45. ust. 1. ustawy o odpadach określone są podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem (1. wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia; 2. posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady), oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także szczegółowe warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów.

 

Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów (art.45 ust. 4 ustawy o odpadach).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

 

Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje przetwarzanie odpadów to pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne (!)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Zobacz także
Procedury podobne
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.