Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na wprowadzenie substancji lub energii do środowiska

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przy czym przez instalację należy rozumieć:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję, czyli wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Zanim złoży się wniosek o pozwolenie zintegrowane należy skontaktować się z organem, do którego należy złożyć wniosek i ustalić, czy dla danej instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje swym zakresem całość oddziaływań na środowisko i ma ono zastępować pozwolenia sektorowe, czyli:

 • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.

Uzyskanie wyżej wymienionych pozwoleń nie jest wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego to instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

2. Z obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego wyłączone są instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

3. Zgodnie z art. 203 ustawy Prawo ochrony środowiska, instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednakże na wniosek prowadzącego instalacje, odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu. Na wniosek prowadzącego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; na wytwarzanie odpadów (o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo ochrony środowiska), oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

4. Pozwolenie zintegrowane wydaje się na wniosek prowadzącego instalacje, przez którego należy rozumieć podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. O wydanie pozwolenia zintegrowanego mogą również wystąpić prowadzący oznaczone części instalacji. W takim przypadku występują oni ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazując jeden z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. O wydanie pozwolenia może wystąpić także podmiot podejmujący realizację nowej instalacji (zgodnie z art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska).

5. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT – best available techniques), a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Przez graniczne wielkości emisyjne rozumie się najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik. W szczególnych przypadkach organ właściwy może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie. Dokonując takiej oceny bierze się pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

Najlepsze dostępne techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się jednocześnie:

 • rachunek kosztów i korzyści;
 • czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;
 • zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;
 • podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska;
 • termin oddania instalacji do eksploatacji;
 • dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto przy określaniu najlepszych dostępnych technik bierze się pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska. Przepis ten stanowi, iż technologia stosowana przez inwestora powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 • postęp naukowo-techniczny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć do odpowiedniego organu ochrony środowiska, właściwego ze względu na lokalizację instalacji. Organem tym może być:

 • starosta albo prezydent miasta w przypadku miast na prawach powiatu;
 • marszałek województwa – jeżeli instalacje kwalifikowane są jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub jeżeli na terenie zakładu choć jedna z instalacji kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Także do marszałka województwa należy złożyć wniosek dotyczący regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych;
 • organ ochrony środowiska właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych), jeżeli pozwolenie dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do odpowiedniego organu ochrony środowiska (marszałka województwa, starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska), właściwego ze względu na lokalizację instalacji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1) Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • na wytwarzanie odpadów;

oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

 

2) Podstawowe elementy wchodzące w skład wniosku (zgodnie z art. 184 ust. 2 Prawa ochrony środowiska):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku gdy prowadzący części instalacji występują z wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące prace instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia włączania instalacji;
 13. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 14. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 15. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 16. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 17. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji;
 22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieoznaczony, ale prowadzący instalację może zwrócić się z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na czas oznaczony).

 

UWAGA

Wniosku dotyczącego wytwarzania odpadów nie dotyczą wymagania wymienione w punktach 13 – 22. Natomiast wniosek obejmujący zakresem wytwarzanie odpadów powinien zawierać dodatkowo (zgodnie z art. 184 ust. 2b Prawa ochrony środowiska):

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

 

3) Ponadto wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

1. informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:

 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów:

– pod zabudowę mieszkaniową,

– pod szpitale i domy opieki społecznej,

– pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

– na cele uzdrowiskowe,

– na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

– na cele mieszkaniowo-usługowe; 

a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami (prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N);

 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych , o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (tzn. nie podaje się tej informacji, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego);
 • prognozowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 Prawa ochrony środowiska;
 • spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a Prawa ochrony środowiska, czyli dotyczących najlepszych dostępnych technik, które uwzględniają jednocześnie:

– rachunek kosztów i korzyści;

– czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;

– zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum;

– podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska;

– termin oddania instalacji do eksploatacji;

– dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art.  204 ust. 2 (czyli odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych),  wskazujące spełnienie określonych w tym przepisie wymagań;

3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;

4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

 

4) Raport początkowy (wymagany, jeżeli są spełnione dwa w/w kryteria określone w art. 208 ust. 2 pkt. 4) powinien zawierać:

1. informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

2. informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

3. nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

4. informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje te przedstawia się w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map wskazujących zasięg zanieczyszczenia.

Jeżeli kryteria wymagalności raportu początkowego nie są spełnione, należy załączyć wyniki analizy możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującym ryzyko, wskazujące na brak konieczności wykonania raportu.

 

5) Informacje o konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Dodatkowo, w przypadku instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów. W tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument??
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

1. Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. Ponadto zapis wniosku składa się w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

2. Kopię programu zapobiegania awariom dołącza się, jeżeli prowadzi się zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku (o którym mowa w art. 251 Prawa ochrony środowiska). Natomiast kopię raportu o bezpieczeństwie dołącza się w przypadku prowadzenia zakładu o dużym ryzyku (o którym mowa w art. 253 Prawa ochrony środowiska). Dokumenty te dołącza się oczywiście tylko wtedy, gdy były one opracowane.

3. Dołącza się raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko albo analizę wskazującą, że raport początkowy nie jest wymagany.

4. Jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, należy złożyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

5. W przypadku gdy prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, składa się poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

6.  Informacje o tym, co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz w jaki sposób należy go wypełnić zostały zawarte w niniejszym dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Środowiska.

2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Organ ochrony środowiska, do którego złożono wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przemysłowych dokonuje jego weryfikacji formalnej, w tym sprawdza dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wyżej wymieniony organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania (innych niż oplata rejestracyjna), które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego przedstawia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapis wniosku Ministrowi Środowiska, ewentualnie osobie prawnej albo fizycznej, której przedmiotowy minister zlecił zadania, o których mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Organ powinien wykonać tę czynność w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu

1. Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

1)   wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji;

2)   wydanie decyzji dotyczącej istotnej zmiany instalacji;

3)   wydanie pozwolenia z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych (o którym mowa w art. 204 ust. 2), lub jego zmiana polegająca na udzieleniu takiego odstępstwa;

4)   wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego wynikającej z analizy, która wykazała, iż oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji (o której mowa w art. 216 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Organ prowadzący postępowanie, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 • wszczęciu postępowania;
 • przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
 • organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
 • możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
 • możliwości składania uwag i wniosków;
 • sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;
 • organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
 • terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
 • postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Społeczeństwo może wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2. Ponadto, w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla nowo zbudowanej instalacji oraz o wydanie pozwolenia zintegrowanego z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych (o którym mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska), stroną mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Warunkiem koniecznym jest, aby organizacje te prowadziły działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego.

4. Ustalenie stron postępowania

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.

2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, to strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

5. Postępowanie w przypadku możliwości transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko

1. W razie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, przeprowadza się postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać instalacja. Przez dokumentację rozumie się część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Postanowienie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Organ właściwy niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej instalacji. Z kolei Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium instalacja ta może oddziaływać, informując o decyzji, która ma być dla tej instalacji wydana, i o organie właściwym do jej wydania. W powiadomieniu tym proponuje się termin na udzielenie odpowiedzi w kwestii, czy państwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jeżeli jest ono zainteresowane, to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa, oraz przekazuje temu państwu wniosek. Organ administracji prowadzący postępowanie w sprawie pozwolenia zintegrowanego prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać instalacja. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko rozpatruje się i uwzględnia przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego.

3. Właściwy organ przekazuje państwu, na którego terytorium instalacja może oddziaływać, decyzję udzielającą nowe pozwolenie zintegrowane wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności:

1)     wyniki konsultacji przeprowadzonych przed podjęciem decyzji oraz wyjaśnienie sposobu ich uwzględnienia w decyzji;

2)     wykaz dokumentów referencyjnych BAT istotnych dla danej instalacji lub działalności;

3)     sposób określenia warunków pozwolenia, w tym dopuszczalnych wielkości emisji, w odniesieniu do najlepszych dostępnych technik oraz wielkości emisji określonych w konkluzjach BAT.

Dokumenty

6. Uzgodnienie zabezpieczenia roszczeń

Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu zintegrowanym może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w celu uzgodnienia wysokości tego zabezpieczenia. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie o uzgodnieniu, na które służy zażalenie.

Dokumenty

7. Przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego

Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego swym zakresem wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów, wprowadzanych z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy (za zgodą organu prowadzącego postępowanie kompensacyjne, redukcja ilości substancji może być dokonana na obszarze gminy sąsiadującej z gminą, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji). W takim przypadku wydanie pozwolenia zintegrowanego wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. Wnioskodawca powinien uzyskać zgodę prowadzących inne instalacje na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości wprowadzonych do powietrza gazów lub pyłów i dołączyć ją do wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego. Wniosek ten składa się do organu ochrony środowiska właściwego ze względu na lokalizację instalacji (dodatkowo dołączając do niego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego). W wyniku postępowania kompensacyjnego, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego cofnie lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym w zakresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę. Dopiero po tym, gdy te decyzje staną się ostateczne, wydane pozwolenie zintegrowane stanie się wykonalne. Należy pamiętać, iż łączna redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów z innych instalacji powinna być o co najmniej 30% większa niż ilość substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z nowo zbudowanej instalacji lub instalacji zmienionej w sposób istotny.

Dokumenty

8. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie decyzji

1. Organ ochrony środowiska dokonuje oceny merytorycznej wniosku.

2. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi ustawowe, organ wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego.

3. Jeżeli ustanowiono zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku to należy je uwzględnić w wydawanym pozwoleniu zintegrowanym. Zabezpieczenie może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia, eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia.

4. W przypadku wniosku dotyczącego instalacji uchybiającej standardom ochrony środowiska lub nie spełniającej innych wymogów określonych w przepisach, organ odmawia wnioskodawcy udzielenia pozwolenia zintegrowanego w drodze decyzji. Zgodnie z art. 186 Prawa ochrony środowiska, organ odmawia udzielenia pozwolenia zintegrowanego, jeżeli:

 • oddziaływanie instalacji może powodować pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (art. 141 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań, przy których określaniu uwzględnia się czynniki wymienione w art. 143  ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • instalacje nie spełniają wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik, oraz mogą one powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych (art. 204 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań w zakresie programów ochrony środowiska, ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, oraz ochrony przed hałasem (o których mowa odpowiednio w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego wskutek nienależytej eksploatacji instalacji lub jej eksploatacją niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym (art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1), gdy nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
 • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

5.  Kopia wydanego pozwolenia zintegrowanego przedkładana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ministrowi Środowiska, ewentualnie osobie prawnej albo fizycznej, której przedmiotowy minister zlecił zadania, o których mowa w art. 206 ust. 1 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Organ, który wydał pozwolenie zintegrowane, powinien wykonać tę czynność w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji. Minister środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych. Ponadto ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego przekazywana jest niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Pozwolenie zintegrowane powinno spełniać wymagania określone dla pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • na wytwarzanie odpadów

oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Zatem pozwolenie powinno określać:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku realizacji nowej instalacji;

7) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b;

2. W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 Prawa ochrony środowiska, oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

3. W pozwoleniu zintegrowanym urząd może określić – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza wymagania dotyczące monitorowania określone w konkluzjach BAT, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska.

4. Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:

1) rodzaj prowadzonej działalności;

2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

3) wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;

4) w przypadku instalacji, które wymagają raportu początkowego – sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek;

5) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko;

6)  wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów przeznaczonych pod zabudowę: mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe; oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

7) ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;

8) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (tzn. nie określa się tej ilości, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego);

9) sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakładów o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia awarii (o których mowa w art. 248 ust. 1);

10) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane;

11) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;

12) zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu , w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

5. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Ponadto, w pozwoleniu ustala się sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywania pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

6. Uzasadnienie pozwolenia zintegrowanego powinno zawierać ocenę kosztów osiągnięcia granicznych wielkości emisyjnych (w wyniku której można uzyskać zezwolenie na odstępstwo od nich).

Termin

Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (oznacza to, że do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Ile zapłacisz

Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie zintegrowane zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty rejestracyjnej.

Opłata skarbowa

1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenie zintegrowanego wynosi (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik 1, część III pkt. 40):

 • 2011,00 zł – gdy pozwolenie związane jest z działalnością gospodarczą;
 • 506,00 zł – gdy pozwolenie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • 506,00 zł – w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy uiścić 17,00 zł opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

3. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego. Jednakże, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłata rejestracyjna:

1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej. Zatem do przedmiotowego wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty.

2. Opłata rejestracyjna w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie może być wyższa niż 12 000,00 zł.

3. Obliczanie opłaty rejestracyjnej:

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x WR / WP

gdzie:

O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej,

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty rejestracyjnej dla danego rodzaju instalacji (podana w rozporządzeniu),

WR - oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji,

WP - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podana w rozporządzeniu).

Jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju, to wskaźnik (WR) określa się jako sumę maksymalnych teoretycznych wielkości parametrów charakteryzujących skalę działalności poszczególnych instalacji. Natomiast, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmuje instalacje różnego rodzaju, zlokalizowane na terenie jednego zakładu, wysokość opłaty rejestracyjnej stanowi sumę opłat dla poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych według wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. W przypadku, gdy wielkość wskaźnika (WR) jest mniejsza bądź równa wielkości wskaźnika (WP), to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty. Nawet jeżeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 12 000,00 zł, to opłatę wnosi się w wysokości równoważnej 12 000,00 zł.

Ile będziesz czekać

Jeżeli pozwolenie zintegrowane ma objąć instalację po raz pierwszy, to wydanie pozwolenia zintegrowanego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia czynności oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Jak możesz się odwołać

1. Wnioskodawcy oraz stronom przysługuje odwołanie od wydanej decyzji, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Rozpatrywane jest ono zgodnie z trybem wynikającym z art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Odwołania rozpatrywane są przez:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze – jeżeli pozwolenie zintegrowane wydał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu;
 • Ministra Środowiska – jeżeli pozwolenie zintegrowane wydał marszałek województwa;
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeżeli pozwolenie zintegrowane wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Warto wiedzieć

1. Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.

2. Pozwolenie zintegrowane podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Decyzji cofającej lub ograniczającej pozwolenie zintegrowane nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:

 • eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;
 • przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu;
 • instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym (o którym mowa w art. 227–229 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji (o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji).

3. Pozwolenie zintegrowane może zostać cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia; decyzja jest niezaskarżalna.

Czy ta strona była przydatna?