Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj (nie dotyczy). Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Data publikacji: 2011-10-27 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-21 10:19
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Komenda Główna Policji
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Ponieważ nie wybrano instytucji realizującej, prezentowany jest ogólny opis procedury. Wybierz instytucję realizującą by otrzymać opis dostosowany do wymogów danej instytucji.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Rodzaj
Zawody, w tym regulowane
Ustawowy czas realizacji
Niezwłocznie po otrzymaniu danych o wnioskodawcy od właściwych organów.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
PKD
 • 8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (?)
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
 • Komendant - Powiatowe Komendy Policji
Warunki
Warunki wejściowe

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych

przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;

3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;

4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:

a) w art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) ukończyła co najmniej gimnazjum;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

lub

2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu na listę.

Przebieg procedury
Krok 1. Złożenie wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Oświadczenie o niekaralności (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  zwiń sekcję
 2. Decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)
  zwiń sekcję
 3. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Odpisy dyplomów lub świadectw albo uwierzytelnione ich kopie.

  zwiń sekcję
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 5. Orzeczenie lekarskie
 6. Orzeczenie psychologiczne
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
 9. Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 10. Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
Informacje dodatkowe
 • Dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie powinno być: świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej.
 • Wnioskodawca składa jeden z wymienionych dokumentów: zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 • Pozytywną decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Opłaty
Opłatę za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wpis. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Kwota:
17,00 PLN
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Weryfikacja przez komendanta wojewódzkiego Policji poprawności złożonego wniosku oraz załączników.

W przypadku braków formalnych wniosku, komendant wojewódzki Policji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jest to 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.

 

Jeżeli wnioskodawca przedłożył dokumenty potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, organ przechodzi do kolejnego kroku procedury.

Ww. dokumenty to:

1) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

2) dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

3) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

4) zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;

5) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

7) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
Krok 3. Wystąpienie o opinię do Komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zwraca się do komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o wydanie opinii o wnioskodawcy. Opinia wydawana jest po około 2-3 tygodniach. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o wpis jest podstawą do wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu.

Komendant wojewódzki Policji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Opinia Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
Informacje dodatkowe

Opinia wydawana jest w formie postanowienia.

Termin
Zgodnie z art. 106 § 3 k.p.a. organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
Uczestnicy
 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
 • Komendant - Powiatowe Komendy Policji
Krok 4. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Przed podjęciem decyzji, komendant wojewódzki Policji dokonuje sprawdzenia w centralnym rejestrze skazanych czy wnioskodawca nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. W tym celu wysyła zapytanie o udzielenie informacji o wnioskodawcy do sądu okręgowego. Sąd przesyła informacje o wnioskodawcy po około 2-3 tygodniach.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca spełnia wymogi określone ustawą o ochronie osób i mienia, komendant wojewódzki Policji dokonuje wpisu wnioskodawcy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zawiera następujące dane:

1) numer porządkowy wpisu;

2) imię (imiona) i nazwisko, imię ojca i matki, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL, jeżeli osoba której wpis dotyczy go posiada;

3) informację o pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością koncesjonowaną, lub prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, ze wskazaniem pełnionej funkcji oraz numeru koncesji przedsiębiorcy - jeżeli taki posiada.

 

Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

 

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

  zwiń sekcję
Termin
Niezwłocznie po otrzymaniu danych o wnioskodawcy od właściwych organów.
Uczestnicy
 • Komendant - Wojewódzkie Komendy Policji
Pozostałe informacje
Informacje dodatkowe
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej jest obowiązany do zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania.
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu. Z obowiązku tego jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia.
 • Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata:

1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata;

2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;

3) na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.