Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jak załatwić sprawę

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany, możesz skorzystać z usługi online. Pozwoli ona wysłać elektronicznie pobrany i wypełniony wcześniej wniosek.

Sprawę możesz też załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego lokalizowana jest (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego. Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne), oraz metropolitarnym (obejmującym obszar metropolitarny), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do inwestycji celu publicznego zalicza się:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;
 • budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
 • budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;
 • budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska;
 • zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;
 • budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
 • ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
 • wydzielenie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa;
 • inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Ponadto decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagana (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) przy budowie sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

 

2. Przed złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy sprawdzić, czy dla obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nawet, jeżeli plan nie obowiązuje, to wnioskodawca powinien ponadto zweryfikować, czy planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji, które mogą być lokalizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego.

 

3. W przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest istotny status inwestora składającego wniosek oraz źródło finansowania inwestycji. Wnioskodawcą może zatem być osoba fizyczna, a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.

 

4. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu roboty budowlane:

 • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
 • niewymagające pozwolenia na budowę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Urzędy miast i gmin
 • Urzędy Wojewódzkie

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć do właściwego miejscowo wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta. Należy podkreślić, iż w przypadku inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, decyzja zostanie wydana w uzgodnieniu z właściwym marszałkiem województwa. Jeżeli natomiast wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy inwestycji realizowanej na terenie zamkniętym to należy go złożyć do właściwego wojewody.

2. Właściwość miejscową ustala się na podstawie położenia nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy, wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinna wtedy zostać wydana w porozumieniu z pozostałymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć wraz z załącznikami do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku inwestycji na terenie zamkniętym do wojewody.

Dokumenty

1. Do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącza się kopię mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej. Mapy powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na mapach w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być w skali 1: 2000) powinny być zaznaczone granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

2. Do wniosku jest dołączane opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.

3. Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dołącza się w przypadku inwestycji, które jej wymagają.

4. Dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika.

 

UWAGA!

Organ prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

2. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (albo wojewoda) ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy organ, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje się go niezwłocznie wraz z uzasadnieniem do organu właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku przekazywane jest także wnioskodawcy).

2. Organ właściwy, do którego złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Ustalenie stron postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane inwestycje celu publicznego.

2. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 - 56 k.p.a.).

4. W przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi, może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustalenie planu miejscowego, organ właściwy odmawia wszczęcia postępowania.

Dokumenty

4. Wstępna ocena merytoryczna wniosku

1. Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

 • warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
 • stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

2. W praktyce, w pierwszej kolejności organ właściwy sprawdza, czy dla obszaru objętego wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Jeżeli taki plan obowiązuje, to właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta (ewentualnie wojewoda) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w trybie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce organ właściwy może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy przystąpiono do sporządzania planu miejscowego dla terenu objętego wnioskiem, albo organ posiada informację o planach przystąpienia do sporządzania takiego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podejmuje zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:

 • w terminie dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo
 • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

5. Wystąpienie do odpowiednich organów o uzgodnienie propozycji decyzji

1. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządza osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub osoba, która spełnia jeden z warunków wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Organ właściwy prowadząc postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zobowiązany jest, przed wydaniem decyzji, do uzyskania uzgodnień odpowiednich organów. W zależności od rodzaju oraz miejsca realizacji inwestycji, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzgodnić z:

- ministrem właściwym do spraw zdrowia − w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- wojewódzkim konserwatorem zabytków − w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- dyrektorem właściwego urzędu morskiego − w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;

- właściwym organem nadzoru górniczego − w odniesieniu do terenów górniczych;

- właściwym organem administracji geologicznej − w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych − w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

- dyrektorem parku narodowego − w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do obszarów (innych niż parki narodowe i ich otuliny) objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

- właściwym zarządcą drogi − w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

- dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do:

 • przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
 • obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do:

 • lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

3. W przypadku, gdy dla wniosku dotyczącego inwestycji na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w trybie przewidzianym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, nie jest wymagane uzyskanie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. W przypadku inwestycji wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może zostać wydana po porozumieniu z wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast, we właściwości których znajduje się pozostały obszar inwestycji.

6. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Organ dokonujący uzgodnień powinien zająć stanowisko w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wystąpienia o uzgodnienie (z wyjątkiem regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Jeżeli w tym terminie nie zajmie on stanowiska, to uzgodnienie uważa się za dokonane. Zajęcie stanowiska powinno nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie tylko wnioskodawcy.

2. Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wyrazi stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, to projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uznaje się za uzgodniony.

3. Wojewoda, marszałek województwa lub starosta mogą odmówić uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku zamiaru zrealizowania na terenie, którego dotyczy wniosek, zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym. W takim przypadku organ właściwy zawiesza postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia nie zostanie uchwalony plan miejscowy albo nie ustalono lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, to decyzję wydaje się pomimo braku uzgodnienia ze strony wojewody, marszałka województwa lub starosty.

Dokumenty

Termin

Dwa tygodnie od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (tylko regionalny dyrektor ochrony środowiska ma 21 dni na zajęcie stanowiska).

7. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których mają być lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamiani są na piśmie o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokumenty

8. Ocena merytoryczna wniosku i rozstrzygnięcie postępowania

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń. Jeżeli z analizy zebranych dokumentów wynika możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, to organ właściwy wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Częścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest załącznik graficzny, sporządzony na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej.

3. Organ prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

4. W przypadku, gdy nie ma możliwości lokalizacji inwestycji objętej wnioskiem, to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy podkreślić, iż nie można odmówić ustalenia lokalizacji celu publicznego, jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. O wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia, a także w zwyczajowo dla danej miejscowości przyjęty sposób (np. na stronach internetowych organu). Inwestorów i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których lokalizowane będą inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.

Dokumenty

Termin

1. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Jeżeli organ właściwy, w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wyda decyzji, to właściwy wojewoda wymierzy temu organowi karę pieniężną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. Karę wymierza się w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kary stanowią dochód budżetu państwa. Do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ile zapłacisz

1. 107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z częścią 1, pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107,00 zł. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

2. 17,00 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo.

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy uiścić 17,00 zł opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

3. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ile będziesz czekać

1. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. W przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku (do wspomnianego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu) naliczana jest przez organ nadrzędny kara w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Jak możesz się odwołać

1. Na uzgodnienie dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskodawca może złożyć zażalenie. Przysługuje ono tylko inwestorowi. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi właściwe samorządowe kolegium odwoławcze (ewentualnie Minister Infrastruktury i Budownictwa, gdy postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym prowadzi wojewoda).

2. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawca oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia albo 14 dni od jej publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych przez wojewodę (w sprawie terenów zamkniętych), organem odwoławczym jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.