Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Data publikacji: 2012-01-12 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-03-09 12:56
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim
Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.

 

2. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych należy także złożyć w przypadku robót prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.

 

3. W przypadku chęci wcześniejszego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wymagane jest złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, koniecznym jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (częściowym).

 

4. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy załączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,
 • w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,
 • jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony),
 • ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym zawiadomieniu).

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego w przypadku, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. Po zakończeniu procedury administracyjnej organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zwrócenia inwestorowi oryginałów następujących dokumentów: dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane nie nakładają na organ nadzoru budowlanego obowiązku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 217 -218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór zawiadomienia nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zawiadomienia przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

  zwiń sekcję
 2. Dziennik budowy (kliknij by zobaczyć jak uzyskać dany dokumentzobacz jak uzyskać)

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
 5. Protokół badań i sprawdzeń
 6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 7. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 8. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 9. Uzasadnienie zarządcy drogi
 10. Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe

1. Do zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika budowy.

2. Jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulicy, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych.

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci.

6. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy. Dokumenty te dołącza się  w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

7. Jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony).

8. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za jego udzielenie).

 

UWAGA

Od dnia 9 marca 2015 roku do zawiadomienia o zakończeniu budowy nie dołącza się kopii świadectwa energetycznego budynku.

Termin

Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja złożonego zawiadomienia

1. Zawiadomienie zostaje zarejestrowane, następnie zadekretowane na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji zawiadomienia polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także czy posiada ono braki i nieścisłości. W przypadku stwierdzenia braków i nieścisłości w zawiadomieniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) wezwanie zobowiązujące do ich usunięcia w podanym w piśmie terminie (zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Termin

Organ powinien wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 3. Ocena merytoryczna zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zawiadomienie zakończenia robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zawiadomienia.

2. W przypadku kompletności i poprawności zawiadomienia organ nadzoru budowlanego dokonuje przyjęcia zawiadomienia zakończenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o zakończeniu budowy jest wprowadzana do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

3. W przypadku stwierdzenia, że inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nakładana jest ona postanowieniem (na które przysługuje zażalenie) i wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). W przypadku nieuiszczenia kary zostanie ona ściągnięta zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej jest wojewoda.

4. W przypadku, gdy inwestor nie uzupełnił braków i nieścisłości zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję zgłaszającą sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin

Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni, od dnia doręczenia przez wnioskodawcę zawiadomienia (lub złożenia uzupełnionego zawiadomienia) na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku nie wydania decyzji w tym terminie ma miejsce tzw. „milcząca zgoda”, która umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Odwołanie następuje od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

Na postanowienie, nakładające karę za użytkowanie obiektu budowlanego bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, można złożyć zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.