Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Data publikacji: 2012-01-12 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-23 12:52
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim
Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Wynik procedury

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego w przypadku, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. Po zakończeniu procedury administracyjnej organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zwrócenia inwestorowi oryginałów następujących dokumentów: dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane nie nakładają na organ nadzoru budowlanego obowiązku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 217 -218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ustawowy czas realizacji
Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji.

 

2. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych należy także złożyć w przypadku robót prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.

 

3. W przypadku chęci wcześniejszego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wymagane jest złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, koniecznym jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (częściowym).

 

4. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy załączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,
 • kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,
 • jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony),
 • ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym zawiadomieniu).

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego w przypadku, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 21 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. Po zakończeniu procedury administracyjnej organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zwrócenia inwestorowi oryginałów następujących dokumentów: dziennika budowy, protokołów badań i sprawdzeń i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ponadto przepisy ustawy Prawo budowlane nie nakładają na organ nadzoru budowlanego obowiązku potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy (zgodnie z art. 217 -218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

1. Do zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika budowy,

2. Jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulicy, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania  z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych.

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci.

6. Nie dołącza się kopii świadectwa energetycznego budynku w przypadku budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2).

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy.

8. Jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony).

9. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za jego udzielenie).

Dokumenty
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Wzór zawiadomienia nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zawiadomienia przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

(wzór papierowy) Wzór zawiadomienia
Dziennik budowy
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Protokół badań i sprawdzeń
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
Pełnomocnictwo
Termin
Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja złożonego zawiadomienia

1. Zawiadomienie zostaje zarejestrowane, następnie zadekretowane na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji zawiadomienia polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także czy posiada ono braki i nieścisłości. W przypadku stwierdzenia braków i nieścisłości w zawiadomieniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) wezwanie zobowiązujące do ich usunięcia w podanym w piśmie terminie (zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

Dokumenty
Dokumenty
Decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
Termin
Organ powinien wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 3. Ocena merytoryczna zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zawiadomienie zakończenia robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zawiadomienia.

2. W przypadku kompletności i poprawności zawiadomienia organ nadzoru budowlanego dokonuje przyjęcia zawiadomienia zakończenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o zakończeniu budowy jest wprowadzana do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

3. W przypadku stwierdzenia, że inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nakładana jest ona postanowieniem (na które przysługuje zażalenie) i wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). W przypadku nieuiszczenia kary zostanie ona ściągnięta zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej jest wojewoda.

4. W przypadku, gdy inwestor nie uzupełnił braków i nieścisłości zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję zgłaszającą sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Termin
Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni, od dnia doręczenia przez wnioskodawcę zawiadomienia (lub złożenia uzupełnionego zawiadomienia) na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku nie wydania decyzji w tym terminie ma miejsce tzw. „milcząca zgoda”, która umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Sposoby prewencji

Odwołanie następuje od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

Na postanowienie, nakładające karę za użytkowanie obiektu budowlanego bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, można złożyć zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

 

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.