Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Inwestor chcąc przystąpić do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, a który nie należy do kategorii obiektów budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy także złożyć w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania następujących obiektów budowlanych, których budowa możliwa jest po dokonaniu zgłoszenia budowy:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Zamiast złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

2. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych należy także złożyć w przypadku robót prowadzonych na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (robót określonych w tym pozwoleniu), po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.

3. W przypadku chęci wcześniejszego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego (przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę), dla którego wymagane jest złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, koniecznym jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (częściowym).

4. W przypadku, gdy projekt obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to inwestor dokonujący zawiadomienia o zakończeniu budowy zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. W takim przypadku inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy dołącza oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wyżej wymienionych organów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w przypadku, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez wojewodę. Natomiast w pozostałych przypadkach zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim
Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu nadzoru budowlanego.

Ile zapłacisz

1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zwolnione jest z opłaty skarbowej. Wyjątkiem jest realizacja poniżej wymienionych inwestycji, dla których przy składaniu zawiadomienia należy uiścić opłatę skarbową. Jej wysokość zależna jest od rodzaju i powierzchni użytkowej oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w części III ust. 9 pkt 1 lit. a, b, c i e załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Pobierane są opłaty za dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy (dla której organ nie wniósł sprzeciwu):

 • warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
 • placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł;
 • budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego – 12,00 zł;
 • stawów rybnych – 28,00 zł.

2. Zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej jest złożenie zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

3. W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Dokumenty

1. Do zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika budowy.

2. Jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych.

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci.

6. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej dołącza się w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej. Kwestie te reguluje art. 37 i ust. 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy. Dokumenty te dołącza się w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. Jeżeli dokonano w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, to należy dołączyć kopię projektu z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem) – w takim przypadku wyżej wymienione oświadczenie kierownika budowy powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony).

9. Oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej dołącza się w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

10. W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie).

 

UWAGA!

Od dnia 9 marca 2015 r. do zawiadomienia o zakończeniu budowy nie dołącza się kopii świadectwa energetycznego budynku.

Termin

Inwestor ma obowiązek przez rozpoczęciem użytkowania obiektu zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

2. Rejestracja i weryfikacja złożonego zawiadomienia

1. Zawiadomienie zostaje zarejestrowane, następnie zadekretowane na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji zawiadomienia polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także czy posiada ono braki i nieścisłości. W przypadku stwierdzenia braków i nieścisłości w zawiadomieniu wysyłane jest do inwestora (lub jego pełnomocnika) wezwanie zobowiązujące do ich usunięcia w podanym w piśmie terminie (zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność zostanie zaniechana  (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin

Organ powinien wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Ocena merytoryczna zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zawiadomienie zakończenia robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej zawiadomienia.

2. W przypadku kompletności i poprawności zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego dokonuje przyjęcia zawiadomienia zakończenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • dokumentacji geodezyjnej.

Informacja o zakończeniu budowy jest wprowadzana do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

3. W przypadku stwierdzenia, że inwestor przystąpił do użytkowania obiektu budowlanego budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Nakładana jest ona postanowieniem (na które przysługuje zażalenie) i wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu. W przypadku nieuiszczenia kary zostanie ona ściągnięta zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, jest wojewoda.

4. W przypadku, gdy inwestor nie uzupełnił braków i nieścisłości zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję zgłaszającą sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji wnoszącej sprzeciw w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) albo dzień jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, jeżeli doręczenie następuje elektronicznie (w rozumieniu art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ile zapłacisz

Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego budowlanego lub jego części bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy – jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Termin

Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni, od dnia doręczenia przez inwestora zawiadomienia (lub złożenia uzupełnionego zawiadomienia) na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku niewydania decyzji w tym terminie ma miejsce tzw. „milcząca zgoda”, która umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków.

Co przygotować na start

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Ile będziesz czekać

Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni, od dnia doręczenia przez inwestora zawiadomienia (lub złożenia uzupełnionego zawiadomienia) na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku niewydania decyzji w tym terminie ma miejsce tzw. „milcząca zgoda”, która umożliwia inwestorowi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Jak możesz się odwołać

1. Odwołanie następuje od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia, czyli: w przypadku decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego będzie to wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, natomiast od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego będzie to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Na postanowienie, nakładające karę za użytkowanie obiektu budowlanego bez dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, można złożyć zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

3. Organami wyższego stopnia są:

- wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – jeżeli decyzję albo postanowienie w pierwszej instancji wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego;

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – jeżeli decyzję albo postanowienie w pierwszej instancji wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Warto wiedzieć

Od dnia 28 czerwca 2015 r. zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w stosunku do:

 • warsztatów rzemieślniczych,
 • stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie,
 • obiektów magazynowych (takich jak budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty),
 • budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru),
 • placów składowych, postojowych i parkingów,
 • stawów rybnych,
 • jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych.

Dla przedmiotowych obiektów wystarczy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.