Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak okazjonalnie sprzedawać znicze i wiązanki

Chcesz sprzedawać znicze lub wiązanki przez Świętem Zmarłych? Możesz to zrobić
w ramach działalności nierejestrowej – bez dodatkowych obciążeń i formalności.

Kto może prowadzić działalność nierejestrową

Jeśli raz, czy nawet kilka razy do roku sprzedajesz znicze lub wiązanki, to takiej drobnej działalności nie musisz rejestrować. Masz wtedy mniej obowiązków niż przedsiębiorca, który np. regularnie, w sposób zorganizowany i na większą skalę handluje lampkami
i kwiatami.

Pamiętaj: Działalność nierejestrowa lub inaczej nieewidencjonowana to co do zasady działalność dorywcza, na niewielką skalę, dlatego osoby, które ją  prowadzą mają mniej formalności do spełnienia niż typowi przedsiębiorcy.

Sprzedaż lampek, zniczy, kwiatów czy wieńców może zostać uznana za działalność nierejestrową, pod warunkiem że spełnisz łącznie trzy wymogi:

  1. Jesteś osobą fizyczną. Działalności nieewidencjonowanej nie mogą prowadzić osoby prawne. Nie można jej także prowadzić w ramach umowy spółki cywilnej. Jeżeli na co dzień pracujesz np. na umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną taką jak zlecenie
    czy dzieło, działalność nierejestrowa może stać się dla ciebie dodatkowym zajęciem.
  2. Nie wykonywałeś w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej.
  3. Przychód, który osiągniesz w ramach działalności nierejestrowej nie może w żadnym miesiącu przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. miesięczny przychód należny z działalności nierejestrowej nie może być większy
    niż 1300 zł
    (minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł).

Przychód to kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przy czym nie dotyczy to wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przykład 31 października Maria sprzedawała znicze i chryzantemy pod cmentarzem. Jej znajomy Paweł kupił od niej towar za 100 zł, ale nie miał przy sobie gotówki. Umówili się, że da jej pieniądze następnego dnia, czyli 1 listopada.
Kwota ta będzie przychodem należnym przypadającym za październik a nie za listopad.

Pamiętaj: Przekroczenie miesięcznego progu przychodu powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą. Masz 7 dni od dnia przekroczenia limitu na złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeśli nie złożysz wniosku, popełnisz wykroczenie, za które grozi ci kara ograniczenia wolności bądź grzywna.

Prowadzenie działalności w formie nieewidencjonowanej jest twoim prawem, a nie obowiązkiem. Zatem w każdej chwili możesz zgłosić się do CEIDG i wtedy - z dniem określonym w złożonym przez ciebie wniosku - działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą, a ty zyskujesz status przedsiębiorcy. W związku z nowym statusem masz więcej obowiązków niż prowadzący działalność nierejestrową, w tym m.in. comiesięczne rozliczanie z urzędem skarbowym, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Zobacz: Jak uzyskać wpis do CEIDG

Obowiązki prowadzącego działalność nierejestrową

Prowadzenie ewidencji sprzedaży

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, musisz prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Zapisujesz w niej łączną kwotę przychodu należnego z danego dnia. Wystarczy ci do tego zwykły zeszyt. Dokonując regularnych zapisów, będziesz od razu wiedział, kiedy w danym miesiącu przekroczysz dozwolony limit.
Jeśli myślisz o handlu zniczami w związku ze Świętem Zmarłych, łatwiej będzie ci nie przekroczyć limitu przychodu należnego, jeśli sprzedaż rozplanujesz na październik
(np. 30 i 31 października) i listopad (1 i 2 listopada). Próg jest liczony osobno dla każdego z tych miesięcy.

Bez numeru REGON i NIP

Prowadząc działalność nierejestrową, nie otrzymujesz numeru REGON. Co do zasady
nie masz też obowiązku uzyskania numeru NIP. Możesz jednak dobrowolnie wystąpić
o nadanie NIP przy pomocy formularza NIP-7.

Zobacz: Jak wystąpić o nadanie NIP 

Rachunki i faktury

Tylko na żądanie kupującego wystawiasz rachunki i faktury.  
Fakturę wystaw, gdy kupujący tego zażądał w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca,
w którym dostarczyłeś towar, otrzymałeś całość lub część zapłaty. Może to być faktura uproszczona, która zawiera jedynie: datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, kwotę należności ogółem.
Rachunek wystaw, gdy kupujący tego zażądał przed upływem 3  miesięcy od dnia wydania towaru.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Działalność nierejestrowa nie jest działalnością gospodarczą, dlatego nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie masz więc obowiązku zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
albo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystanie z kasy fiskalnej

Przy sprzedaży zniczy i wieńców prowadzonej w ramach działalności nierejestrowej,
nie będziesz musiał korzystać z kasy fiskalnej. Tak jest dlatego, że ze względu na limity przypisane do takiej aktywności, nie przekroczysz progu 20 000 zł rocznego obrotu, który zobowiązuje do stosowania kas.

Rozliczenia z urzędem skarbowym

Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych
i powinieneś je rozliczyć w PIT-36. Wpisujesz kwotę przychodu z działalności nierejestrowej, w rubrykę przychodów z innych źródeł.
Jeśli okazjonalnie handlujesz zniczami, czy kwiatami, to nie będziesz płacił podatku
od towarów i usług (VAT).

Dodatkowe obowiązki związane ze sprzedażą w okolicach cmentarza

Jeśli chcesz sprzedawać lampki i wieńce w okolicy cmentarza, pamiętaj o tym,
że będziesz na to potrzebować zgody właściciela terenu, na którym będziesz handlować.
Procedury uzyskiwania zgody i opłaty za nią mogą różnić się od siebie
w poszczególnych miejscowościach. Sprawdź, jakie obowiązują w dany miejscu. Informacji szukaj np. w urzędzie gminy.

Pamiętaj: Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny. W tym przypadku może też stracić towary przeznaczone do sprzedaży (można orzec ich przepadek).

Zobacz więcej na temat działalności nierejestrowej.


Podstawa prawna:
Art. 60 [1] i art. 60 [3] Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  
Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców