Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż już wymienione, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Pracodawca ma zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami, itp.) Pracodawca ponadto musi zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe inspektoraty pracy

Pracodawca składa zawiadomienie o wypadku do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zawiadomienia do właściwego okręgowego inspektora pracy przez pracodawcę o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy

Pracodawca składa niezwłocznie do okręgowego inspektora pracy, właściwego ze względu na miejsce zdarzenia, zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Aby zapewnić niezwłoczność przekazania informacji, zawiadomienie należy złożyć telefonicznie i powinno zawierać następujące informacje:

 • źródło informacji o zdarzeniu (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon);
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia;
 • liczba osób poszkodowanych;
 • dane osób poszkodowanych (w tym m.in.: imię i nazwisko poszkodowanego, podstawę świadczenia pracy, skutki wypadku dla poszkodowanego);
 • miejsce wypadku;
 • informacja o przebiegu zdarzenia wypadkowego.

Numery telefonów, pod które można zgłaszać wypadki przy pracy znajdują się na stronach internetowych poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy.

Nadto zawiadomienie można złożyć w formie pisemnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać m.in. zastępujące informacje: 

 • źródło informacji o zdarzeniu (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon);
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia;
 • liczba osób poszkodowanych;
 • dane osób poszkodowanych;
 • miejsce wypadku;
 • krótki opis zdarzenia wypadkowego.

Termin

Niezwłocznie.

 1. Przyjęcie zawiadomienia o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy

Właściwy okręgowy inspektor pracy przyjmuje od pracodawcy zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie.

Warto wiedzieć

 • Pracodawca, oprócz niezwłocznego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy musi także zawiadomić prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
 • Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Czy ta strona była przydatna?