Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Europejska legitymacja zawodowa

W wybranych zawodach można przeprowadzić uznanie kwalifikacji zawodowych lub zgłosić zamiar świadczenia usługi transgranicznej w innym państwie UE poprzez uzyskanie tzw. europejskiej legitymacji zawodowej.

Europejska legitymacja zawodowa – European Professional Card – jest elektronicznym dokumentem stanowiącym dowód:

  • uznania kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE lub
  • spełnienia warunków niezbędnych do zgodnego z prawem świadczenia usługi transgranicznej w innym państwie członkowskim UE (czyli tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tam zawodu regulowanego albo działalności regulowanej).

Możliwość uzyskania ELZ dotyczy następujących zawodów:

Procedura uzyskania ELZ

W odróżnieniu od tradycyjnej procedury, w której wnioskodawca lub usługodawca kontaktuje się wyłącznie z właściwym organem w państwie, w którym zamierza uznać kwalifikacje lub świadczyć usługę transgraniczną, wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej składa się poprzez przeznaczoną do tego ogólnoeuropejską stronę internetową  do organu właściwego dla danego zawodu regulowanego w państwie wysyłającym.

Polacy wyjeżdzający za granicę mogą przekazać w ten sposób wniosek o legitymację do polskiej, właściwej instytucji dla danego zawodu. Z kolei posiadacz kwalifikacji z innego państwa w celu uznania tych kwalifikacji w Polsce lub świadczenia usługi w Polsce, złoży taki wniosek do organów administracji własnego państwa.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii (szczegółowy zestaw dokumentów wymaganych dla danego zawodu i dla określonego typu procedury będzie dostępny na stronie internetowej, poprzez którą składa się wniosek; co do zasady jest taki sam jak w procedurze tradycyjnej). Na kolejnych etapach procedury będą one dostępne zarówno dla organu właściwego w państwie wysyłającym jak i dla jego odpowiednika w państwie przyjmującym. Jest to możliwe dzięki oparciu całej procedury o elektroniczny System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI).

Uznanie kwalifikacji zawodowych lub świadczenie usług transgranicznych w zawodach związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym

W przypadku ubiegania się o uznanie kwalifikacji oraz w przypadku składania oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w innym państwie, w zawodzie lub działalności regulowanej, która jest w tym państwie uważana za związaną ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym, procedura jest dwuetapowa.

Etap 1

Właściwy organ państwa wysyłającego, po otrzymaniu wniosku lub oświadczenia, sprawdza kompletność dokumentacji. W przypadku braków wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Następnie weryfikuje ważność i autentyczność dokumentów. W razie potrzeby dołącza do dokumentacji potrzebne zaświadczenia o kwalifikacjach, których wydawanie leży w jego kompetencjach. Następnie zatwierdza dokumenty i przekazuje wniosek do właściwego organu w państwie przyjmującym, a wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie.

Etap 2

Właściwy organ państwa przyjmującego, na podstawie przygotowanej już dokumentacji, porównuje kwalifikacje wnioskodawcy z wymaganymi w swoim państwie i decyduje o ich uznaniu. Jeśli stwierdzi, że wnioskodawcy brakuje wiedzy lub umiejętności w stosunku do wymagań obowiązujących w państwie przyjmującym, tak jak w procedurze tradycyjnej, może uzależnić wydanie legitymacji od odbycia stażu adaptacyjnego (okresu praktyki pod nadzorem osoby w pełni wykwalifikowanej) lub zdania testu umiejętności (do wyboru dla wnioskodawcy). W przypadku oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi, ze względu na krótsze terminy stosowany jest test umiejętności.

W celu sprawnego przeprowadzenia procedury organy właściwe państwa wysyłającego i przyjmującego kontaktują się ze sobą elektronicznie w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, czy specyfiki wykonywania zawodu.

W skomplikowanych przypadkach organy mają możliwość przedłużenia terminu na wydanie legitymacji, jednak zarówno okoliczności, jak i czas możliwego przedłużenia są ściśle określone przepisami. Wnioskodawca jest na bieżąco informowany o takim przedłużeniu i jego przyczynach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściwy organ państwa przyjmującego wydaje europejską legitymację zawodową w formie elektronicznego dokumentu dostępnego poprzez stronę internetową na koncie wnioskodawcy. Ewentualna odmowa wydania legitymacji musi być należycie uzasadniona i, podobnie jak od decyzji wydanej w tradycyjnej procedurze, przysługuje od niej odwołanie.

Legitymacja zachowuje ważność, dopóki wnioskodawca posiada prawo wykonywania zawodu regulowanego albo działalności na podstawie dokumentów i informacji zawartych w systemie IMI.

Usługi transgraniczne i zawody niezwiązane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym

W przypadku ubiegania się o europejską legitymację zawodową w celu świadczenia usługi transgranicznej w zawodach, które nie są związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym w państwie przyjmującym, legitymację wydaje, po zweryfikowaniu dokumentów, organ właściwy państwa wysyłającego. Następnie przekazuje ją do organu właściwego, wskazanego przez usługodawcę państwa przyjmującego, co zastępuje złożenie oświadczenia bezpośrednio przez usługodawcę do właściwego organu państwa przyjmującego. Usługodawca jest o tym fakcie informowany.

W odróżnieniu od tradycyjnego oświadczenia, które należy składać ponownie w każdym kolejnym roku, w którym zamierza się świadczyć usługę, ważność takiej legitymacji wynosi 18 miesięcy (o ile usługodawca nadal spełnia warunki prawne niezbędne do świadczenia usług transgranicznych). Jeśli usługodawca zamierza świadczyć usługę po upływie tego okresu, informuje o tym instytucję, która wydała europejską legitymację zawodową, w celu przedłużenia okresu jej ważności.  

Opłaty

Za wydanie europejskiej legitymacji zawodowej pobiera się następujące opłaty:

  • opłatę w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w roku wydania legitymacji (dotyczy posiadaczy kwalifikacji nabytych poza Polską w innym państwie członkowskim, którzy ubiegają się o ich uznanie w Polsce, a także usługodawców na stałe prowadzących działalność w innym państwie członkowskim, którzy zamierzają świadczyć na terytorium Polski usługę transgraniczną w jednym z zawodów uważanych za związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym i obowiązuje ich sprawdzenie kwalifikacji); opłata ta jest wymagana niezależnie od tego, czy państwo wysyłające pobrało wcześniej opłatę za weryfikację dokumentów;
  • opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w roku wydania legitymacji (dotyczy usługodawców prowadzących na stałe działalność w Polsce i ubiegających się o legitymację w celu świadczenia w innym państwie usługi w zawodzie, który nie jest w tym państwie uważany za związany ze zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym).

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu.

Zarządzanie danymi

Posiadacz europejskiej legitymacji zawodowej może wystąpić, za pośrednictwem systemu IMI, do właściwego organu albo wskazanej instytucji o:

  • aktualizację, uzupełnienie lub poprawienie dotyczących go informacji zawartych w systemie IMI
  • zablokowanie legitymacji
  • usunięcie dotyczącej go dokumentacji z systemu IMI (w tym przypadku właściwy organ wydaje mu decyzję o uznaniu kwalifikacji w formie papierowej).

Czy ta strona była przydatna?