Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Polski nauczyciel w Niemczech

Tytułowi polskiego nauczyciela odpowiada niemiecki „Lehrer". Podjęcie lub wykonywanie zawodu nauczyciela w Niemczech jest związane ze spełnieniem warunków, określonych w przepisach prawa poszczególnych krajów związkowych. We wszystkich krajach (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia) obowiązują ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, wdrażające prawo unijne.

W niektórych krajach nauczyciele są mianowani urzędnikami, w związku z czym konieczne jest przestrzeganie przepisów danego kraju dotyczących przebiegu kariery zawodowej urzędnika.

W Niemczech nauczyciele zazwyczaj kształcą się na dwóch kierunkach, a nauka zawodu obejmuje studia i następującą po nich praktykę przygotowawczą.

Kiedy można podjąć pracę bez konieczności uznawania kwalifikacji

Zatrudnienie w charakterze nauczyciela w szkołach prywatnych lub państwowych na podstawie umów zawartych na czas określony jest możliwe w niektórych przypadkach także bez uznania kwalifikacji zawodowych nauczyciela (np. umowa na zastępstwo). W tych przypadkach zaleca się złożyć kandydaturę w szkole, w której polski nauczyciel chciałby podjąć pracę lub we właściwych władzach oświatowych.

Procedura

Polski nauczyciel, który chce przystąpić do procedury uznania kwalifikacji w Niemczech powinien:

1. Korzystając z wyszukiwarki znaleźć organ odpowiedzialny za uznanie zawodu nauczyciela w miejscu, w którym nauczyciel mieszka lub chce podjąć pracę (należy wpisać nazwę zawodu, następnie podać nazwę miasta w Niemczech i kod pocztowy).

2. Zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez organ właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca gdzie chce wykonywać zawód nauczyciela.

3. Korzystając ze wskazówek organu przygotować i złożyć zestaw dokumentów wymaganych do procesu oceny polskich kwalifikacji.

Kwalifikacje zawodowe nauczyciela są porównywane przez właściwy organ z niemieckimi wymaganiami niezbędnym do objęcia stanowiska nauczyciela. W zależności od krajowych regulacji prawnych ocena równoważności wiąże się z koniecznością złożenia Pierwszego Egzaminu Państwowego (egzamin końcowy na studiach) lub złożenia Drugiego Egzaminu Państwowego na zakończenie praktyki.

Dokumenty

Wymagane dokumenty są szczegółowo określone prawem danego kraju związkowego. Na ogół wymagane są następujące dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby (dowód osobisty lub paszport)
  • dokument stwierdzający zdobycie wykształcenia (dyplom)
  • dokumenty stwierdzające doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie
  • inne świadectwa poświadczające zdobyte kwalifikacje

Właściwy organ może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, o ile są one niezbędne do uznania równoważności. Poszczególne dokumenty należy dostarczyć wraz z niemieckim tłumaczeniem wykonanym przez niemieckiego tłumacza przysięgłego.

Jeśli między kwalifikacjami wnioskodawcy a niemieckimi kwalifikacjami referencyjnymi zachodzą istotne różnice, zazwyczaj dopuszcza się możliwość podjęcia środka wyrównawczego (przeprowadzenie stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności) tak, aby umożliwić wyrównanie ustalonych braków w wykształceniu. Staż adaptacyjny oznacza praktyczne kształcenie uzupełniające, które z reguły odbywa się w ramach zawarcia w okresie nauki zawodu stosunku pracy na mocy prawa publicznego. W tym czasie uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania świadczenia w wysokości pensji przewidzianej dla kandydatów na stanowisko nauczyciela, którzy odbywają praktykę przygotowawczą niezbędną do objęcia tego stanowiska. Po odbyciu z wynikiem pozytywnym środka wyrównawczego wnioskodawca uzyskuje kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela i może starać się o zatrudnienie w szkolnictwie publicznym, jeśli spełnia warunki określone przepisami o przebiegu kariery zawodowej w tym zakresie.
Postępowanie o uznanie kwalifikacji jest z reguły płatne.  Informacje o opłatach można uzyskać we właściwym dla danego kraju związkowego organie.

Dodatkowe informacje

Nauczyciele, którzy potrzebują dodatkowych informacji mogą skorzystać z pomocy specjalnych punktów konsultacyjnych programu „Integration durch Qualifizierung (IQ)", znajdujących się w każdym kraju związkowym.  Lista punktów konsultacyjnych.

Czy ta strona była przydatna?