Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata zapasowa za paliwo

Zajmujesz się produkcją paliw, gazu LPG lub ich przywozem? Musisz zapłacić tzw. opłatę zapasową. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opłata zapasowa to opłata, którą producenci i handlowcy paliw wpłacają na rachunek Funduszu Zapasów Interwencyjnych. Szczegółowy wykaz m.in. paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej znajdziesz w § 6 tego rozporządzenia. Opłatę musisz wpłacać co miesiąc. Każdego miesiąca musisz także składać deklarację, w której zadeklarujesz wysokość wyliczonej opłaty zapasowej.

Wysokość opłaty wyliczysz na podstawie wzorów.

Wzór na wyliczenie opłaty dla gazu płynnego (LPG):

OL = (Gh lub Gpr) × Z

Gdzie symbole oznaczają:

OL - opłatę zapasową dla gazu płynnego LPG;

Gh - wielkość przywozu gazu płynnego LPG dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych;

Gpr - wielkość produkcji gazu płynnego LPG w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych;

Z - stawkę opłaty za tonę gazu płynnego LPG określoną w tym rozporządzeniu - obecnie 99 zł.

Wskazówka

Jeśli:

 • jesteś producentem i handlowcem gazu płynnego (LPG), to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej z tytułu przywozu;
 • jesteś producentem gazu płynnego (LPG), to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej;
 • jesteś producentem gazu płynnego (LPG) i nabyłeś go od poprzedniego producenta lub handlowca, a jego ilość stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością produktu końcowego i ilością stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. W takim przypadku poprzedni producent lub handlowiec musi przekazać ci stosowne oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające: 1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 2) NIP producenta lub handlowca (jeśli posiada); 3) ilość sprzedanego gazu płynnego (LPG) stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej; 4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej.

Wzór na wyliczenie opłaty dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG):

Oz = (Wh lub Wpr) × U

Gdzie symbole oznaczają:

Oz - opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG);

Wh - sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w tym obwieszczeniu, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065;

Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 ustawy w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w tym obwieszczeniu, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065;

U - stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną w tym rozporządzeniu - obecnie 43 zł.

Wskazówka

Jeśli:

 • jesteś producentem paliw i handlowcem, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej z tytułu przywozu;
 • jeśli jesteś producentem paliw, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez ciebie opłaty zapasowej;
 • jeśli jesteś producentem paliw i nabyłeś je od poprzedniego producenta lub handlowca, a ich ilość stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca, to oblicz opłatę zapasową przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, która stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. W takim przypadku poprzedni producent lub handlowiec musi przekazać ci stosowne oświadczenie zawierające: 1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 2) numer NIP producenta lub handlowca (jeśli posiada); 3) ilość sprzedanych paliw stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej; 4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej.

Opłatę zaokrąglij według następujących zasad:

 • pomiń końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy;
 • zaokrąglij do pełnych złotych końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja.

Gdzie załatwisz sprawę

Agencja Rezerw Materiałowych
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację

Oprócz wysokości opłaty w deklaracji poinformuj o:

 • wielkości przywozu ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw, a także strukturze produkcji i przywozu paliw;
 • ilościach ropy naftowej, paliw lub biokomponentów;
 • tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania;
 • utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania.

Uwaga: na formularzu deklaracji zaznacz, czy składasz deklarację czy korektę deklaracji.

Dokumenty

Termin

W terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana deklaracja.

 1. Wpłać opłatę zapasową

Opłatę wpłać na konto Funduszu Zapasów Interwencyjnych. Każdy producent lub handlowiec ma swój indywidualny rachunek bankowy, na który wpłaca osobno opłatę zapasową za paliwo i osobno opłatę zapasową za gaz płynny (LPG).

Termin

Zapłać do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprodukowałeś lub przywiozłeś paliwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złóż deklarację - to zamyka sprawę.

Jak możesz się odwołać

Comiesięczne deklaracje w których określasz wysokość stawki opłaty zapasowej podlegają kontroli Prezesa ARM. Jeśli stwierdzi on, że w deklaracji zadeklarowałeś zbyt niską stawkę opłaty zapasowej, wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty jaką musisz uiścić.

Jeśli nie zgodzisz się z tą decyzją, możesz się odwołać. Odwołanie złóż za pośrednictwem Prezesa ARM do Ministra Energii w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Korekta deklaracji

Deklaracje które składasz Prezesowi ARM są traktowane jak deklaracje podatkowe. To oznacza, że możesz je korygować na takich samych zasadach jak każdą deklarację podatkową.

Przechowywanie dokumentacji

Będąc producentem lub handlowcem musisz przechowywać wszelkie informacje i dokumenty na podstawie których obliczyłeś wysokość opłaty zapasowej przez 5 lat licząc od dnia, w którym opłata ta stała się wymagalna.

Kary

Jeśli nie uiścisz opłaty na czas lub wniesiesz ją w nieodpowiedniej wysokości, dostaniesz karę finansową. Wynosi ona 2-krotność należnej kwoty opłaty zapasowej albo 2-krotność różnicy pomiędzy uiszczoną kwotą a należną kwotą opłaty zapasowej.

Czy ta strona była przydatna?