Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś rozbiórkę obiektu budowlanego

Chcesz dokonać rozbiórki obiektu budowlanego, np. budynku mieszkalnego, garażu lub budynku gospodarczego? Nie zawsze musisz uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Czasami wystarczy, że zgłosisz urzędowi zamiar rozbiórki. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak zgłosić rozbiórkę obiektu budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy możesz dokonać rozbiórki na podstawie zgłoszenia

Zgłoszenie składasz, gdy chcesz dokonać rozbiórki budynków i budowli, które:

 • mają wysokość poniżej 8 metrów i stoją – licząc od granicy działki – w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości, oraz
 • nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską.

W innym przypadku musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Czy jest możliwa rozbiórka bez formalności

Nie musisz uzyskać decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ani składać zgłoszenia, jeśli chcesz dokonać rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przy czym nie mogą one podlegać ochronie jako zabytki.


Jeśli nie wiesz, czy obiekt lub urządzenie podlega ochronie jako zabytek, to dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki możesz złożyć w każdym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

1. W większości przypadków zgłoszenie złóż do starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu.

2. W niektórych przypadkach zgłoszenie złóż do wojewody – wtedy, gdy chcesz dokonać rozbiórki obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych (np. linie kolejowe, tereny zajmowane przez obiekty wojskowe);
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji (czyli powyżej 50 kW);
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich – w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • sieci przesyłowych – w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

3. Starosta, prezydent miasta na prawach powiatu oraz wojewoda to organy administracji architektoniczno-budowlanej – w opisie usługi są one nazywane urzędami.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce rozbiórki.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie zamiaru rozbiórki

Dokumenty

1. Informację uzupełniającą dołącz, jeśli brakuje ci miejsca na wpisy w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. W przypadku rozbiórki metodą wybuchową dołącz dokumentację strzałową.

3. Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki możesz złożyć w każdym momencie.

 1. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie oraz złożone dokumenty

Jeżeli twoje zgłoszenie ma braki, to urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Ponadto, urząd może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. Żądanie to musi być uzasadnione bezpieczeństwem ludzi lub mienia. Gdy nie usuniesz braków w terminie to otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec rozbiórki.

Jeżeli zgłoszenie nie miało braków albo zostały one uzupełnione, to urząd sprawdzi, czy możesz wykonać rozbiórkę na podstawie zgłoszenia.

Urząd może nakazać ci uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynków i budowli, jeśli rozbiórka:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką

Urząd nałoży ci ten obowiązek w decyzji o sprzeciwie wobec rozbiórki.

 1. Rozpocznij rozbiórkę

Do wykonywania robót rozbiórkowych możesz przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu. Zezwolenie na rozbiórkę następuje tzw. „milczącą zgodą”. Zatem nie dostaniesz żadnego pisma o zgodzie na rozbiórkę. Urząd, przed upływem terminu 21 dni, może wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.). Wniosek złóż do urzędu, do którego złożono zgłoszenie rozbiórki.

Prace rozbiórkowe muszą być rozpoczęte przed upływem trzech lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie zgłosić zamiar rozbiórki.

Decyzję o sprzeciwie wobec rozbiórki (i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę) otrzymasz, jeśli rozbiórka budynków i budowli:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, lub
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do wykonywania robót rozbiórkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia możesz przystąpić po 21 dniach od dnia złożenia zgłoszenia. Jednak tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Wyjątkiem jest wykonanie rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi lub mienia (np. obiekt grozi zawaleniem). Możesz ją rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to ciebie z obowiązku jak najszybszego złożenia zgłoszenia zamiaru rozbiórki.

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia rozbiórki. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz od razu rozpocząć rozbiórkę.


Ważne

Zwróć uwagę, że użyto określenia "urząd wniesie decyzję o sprzeciwie". Oznacza to, że urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Zatem, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeżeli zgłoszenie złożono do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeżeli zgłoszenie złożono do urzędu wojewódzkiego

Warto wiedzieć

Kierownik rozbiórki

Rozbiórka obiektu budowlanego na podstawie dokonanego zgłoszenia rozbiórki nie musi być prowadzona przez kierownika rozbiórki. Jedynie, gdy rozbiórka prowadzona jest metodą strzałową, to musi ona być prowadzona pod nadzorem kierownika robót strzałowych.

Czy ta strona była przydatna?