Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę

Zalegalizowanie obiektu budowlanego wybudowanego bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę poprzez uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z artykułem 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę można prowadzić na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, gdy obiekt budowlany wybudowano lub jest budowany bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwe jest dokonanie legalizacji inwestycji we właściwym organie nadzoru budowlanego. Postępowanie legalizacyjne wszczynane jest z urzędu. Sygnałem do jego wszczęcia może być:

 • wniosek inwestora (lub właściciela obiektu),
 • informacje, które organy nadzoru budowlanego uzyskują od osób trzecich itp.,
 • informacje uzyskane od np. organów architektoniczno-budowlanych, czy też w wyniku własnych ustaleń.

Należy podkreślić, że legalizacja samowoli budowlanej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem inwestora.

2. Warunkiem koniecznym zalegalizowania obiektu budowlanego wybudowanego lub budowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jest:

 • jego zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku, kiedy nie ma wyżej wymienionego planu),
 • nie naruszenie przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym jego doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem.

3. Jeżeli wyżej wymienione warunki są spełnione, organ nadzoru budowlanego może wszcząć postępowanie legalizacyjne. Wydawane jest postanowienie nakazujące wstrzymanie robót budowlanych prowadzonych przy legalizowanym obiekcie budowlanym. Ponadto postanowienie to nakłada na inwestora/właściciela obiektu wymagania dotyczące stosownych zabezpieczeń obiektu, a także obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (projekt powinien zawierać aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu autora/autorów projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego). Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Projekt ma być sprawdzony pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane – z wyłączeniem przepisu wynikającego z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • w przypadku legalizacji obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego należy dołączyć postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim organem architektoniczno-budowlanym kwestii linii zabudowy, elewacji (znajdujących się od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych), przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i uzbrojenia technicznego, a także podłączeń tych urządzeń do sieci urządzeń publicznego;
 • legalizując obiekty budowlane, których wykonanie i użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiekty, które wykonane zostały w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami), należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Kontynuowanie robót budowlanych pomimo postanowienia o ich wstrzymaniu skutkuje wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki.

4. Złożenie w wyznaczonym terminie wyżej wymienionych dokumentów traktowane jest, w przypadku nie zakończenia budowy, jako wniosek o zatwierdzenie projektu i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, a przypadku zakończonej budowy, jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego. Przed wydaniem takiej decyzji organ nadzoru budowlanego sprawdza:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwłaszcza z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 • kompletność projektu budowlanego wraz z odpowiednimi opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i pozwoleniami (w zależności od rodzaju inwestycji budowlanej);
 • wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

Jeżeli rzeczone warunki są spełnione, organ postanowieniem (na które można złożyć zażalenie) nakłada opłatę legalizacyjną. Natomiast w przypadku nieprawidłowości w złożonych dokumentach organ w drodze postanowienia zobowiązuje inwestora/właściciela obiektu do usunięcia wskazanych braków i błędów w podanym terminie. Nie uiszczenie opłaty legalizacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, czy też nie uzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki wybudowanego, bądź będącego w budowie obiektu budowlanego (lub jego części). Opłata legalizacyjna stanowi pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s- 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) - dane dotyczące tych parametrów są w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wydanie decyzji o legalizacji obiektu budowlanego, wybudowanego bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe po wcześniejszym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

6. Prowadzenie prac budowlanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę jest przestępstwem karnym podlegającym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Późniejsza legalizacja obiektu, czy nawet jego rozbiórka nie zwalnia od odpowiedzialności karnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie legalizacyjne tych obiektów budowlanych, dla których pozwolenie na budowę wydaje w pierwszej instancji starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. Natomiast, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego prowadzić będzie postępowanie legalizacyjne jeżeli, pozwolenie na budowę powinno być wydane przez wojewodę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

1. Inwestor/właściciel zainteresowany zalegalizowaniem obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez pozwolenia na budowę składa wniosek do właściwego organu nadzoru budowlanego.

2. Postępowanie legalizacyjne może być wszczęte przez organ nadzoru budowlanego w następstwie własnych ustaleń, czy też po uzyskaniu informacji od osób trzecich, bądź od organów architektoniczno-budowlanych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie – w wysokości 17 zł).

 1. Wszczęcie postępowania i wstępna ocena sprawy

1. Organ nadzoru budowlanego rejestruje wniosek.

2. Następnie dokonuje oględzin obiektu budowlanego objętego wnioskiem o legalizację obiektu budowlanego i ustala się stan prawny i faktyczny.

3. Organ nadzoru budowlanego ustala strony postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony te mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów. Strony ustalane są zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (podstawowe znaczenie ma oddziaływanie samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego).

4. Organ nadzoru budowlanego dokonuje oceny wybudowanego lub będącego w budowie obiektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami o planowaniu przestrzennym (w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy) czy też przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. W przypadku, gdy powyższe warunki są spełnione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie nakazujące wstrzymanie prowadzenia prac budowlanych i ustalające niezbędne zabezpieczenia budowy. Ponadto w postanowieniu tym inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zostaje zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi (projekt powinien zawierać aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu, a także sprawdzającego na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego). Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Projekt ma być sprawdzony zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego (z wyłączeniem przepisu wynikającego z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane);
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • w przypadku legalizacji obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego należy dołączyć postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim organem architektoniczno-budowlanym kwestii linii zabudowy, elewacji (znajdujących się od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych), przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i uzbrojenia technicznego, a także podłączeń tych urządzeń do sieci urządzeń publicznego;
 • legalizując obiekty budowlane, których wykonanie i użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiekty, które wykonane zostały w nowych technologiach (nieobjętych polskimi przepisami i normami), należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

5. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych albo decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego następuje po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oceny dokonuje się, gdy jest ona możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

6. W przypadku, kiedy obiekt budowlany nie jest posadowiony zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub nie ma możliwości doprowadzenia go do stanu techniczno-budowlanego zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego nie może przeprowadzić postępowania legalizacyjnego i zobowiązany jest wydać decyzję o nakazie rozbiórki. Od decyzji tej można się odwołać do organu nadzoru budowlanego wyższej instancji.

7. W przypadku prowadzenia prac budowlanych, pomimo nakazu ich wstrzymania, zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.

Dokumenty

 1. Złożenie dokumentów

Inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego składa w kancelarii/biurze podawczym organu nadzoru budowlanego dokumentację wymienioną w postanowieniu, o którym mowa w kroku 2, punkt 4. Złożenie w wymaganym terminie rzeczonych dokumentów traktowane jest, jako złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego (jeżeli budowa została zakończona) lub wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została zakończona).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. W skład projektu wchodzą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego –  również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 • jeśli projekt dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: informacja o udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych;
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Jak uzyskać dokument?
Zatwierdzenie projektu budowlanego Zmiana pozwolenia na budowę Pozwolenie na budowę

1) Dołącza się zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) Należy złożyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi (projekt powinien zawierać aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu, a także sprawdzającego na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego). Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Projekt ma być sprawdzony zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego (z wyłączeniem przepisu wynikającego z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane);

3) W przypadku legalizacji obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego należy dołączyć postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim organem architektoniczno-budowlanym kwestii linii zabudowy, elewacji (znajdujących się od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych), przebiegu i charakterystyki technicznej dróg i uzbrojenia technicznego, a także podłączeń tych urządzeń do sieci urządzeń publicznego;

4) Legalizując obiekty budowlane, których wykonanie i użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiekty, które wykonane zostały w nowych technologiach (nieobjętych polskimi przepisami i normami), należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Termin

Podany w postanowieniu zobowiązującym do dostarczenia wskazanych w nim dokumentów

 1. Weryfikacja złożonych dokumentów

1. Jeżeli wymagane dokumenty nie zostały złożone lub termin do ich złożenia został uchybiony, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego.

2. W przypadku, gdy wymagane dokumenty zostały złożone, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest zbadać:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 • wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

3. W przypadku, gdy warunki wymienione w kroku 4, punkt 2. nie zostały spełnione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie zobowiązujące do usunięcia w określonym terminie wskazanych nieprawidłowości.

4. Jeżeli w określonym terminie inwestor nie usunie wskazanych nieprawidłowości, zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego.

 1. Ustalenie opłaty legalizacyjnej

W przypadku, gdy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego są kompletne lub też zostały poprawnie uzupełnione i poprawione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie nakładające na inwestora/właściciela obiektu budowlanego opłatę legalizacyjną, którą należy uregulować w terminie 7 dni od dnia doręczenia rzeczonego postanowienia (na postanowienie to można złożyć zażalenie). Opłatę legalizacyjną przelewa się na konto właściwego urzędu wojewódzkiego lub też wpłaca się w kasie tegoż urzędu. Zatem powinno się dysponować potwierdzeniem dokonania takiej operacji celem przedstawienia w organie nadzoru budowlanego. Jeżeli w powyżej podanym terminie opłata nie zostanie uregulowana, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty

 1. Wydanie decyzji legalizującej obiekt budowlany wybudowany bądź będący w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę

1. W przypadku, gdy opłata legalizacyjna została uregulowana, a budowa bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę zakończona, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

2. W przypadku, gdy opłata legalizacyjna została uregulowana, a budowa bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę nie została zakończona, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót.

3. Inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, po otrzymaniu decyzji legalizujących obiekt budowlany wybudowany lub budowany bez pozwolenia na budowę, ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4. W przypadku wydania decyzji o nakazie rozbiórki inwestor/właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest na swój koszt dokonać rozbiórki obiektu budowlanego objętym tym nakazem.

Dokumenty

W przypadku zalegalizowania obiektu budowlanego wydawana jest decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeżeli budowa została zakończona) lub decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została zakończona).

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty zależy od kategorii i wielkości obiektu budowlanego (załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Opłatę stanowi pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s-500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Ile będziesz czekać

W szczegółowych aktach prawnych dotyczących procedury nie ma podanego terminu, w którym organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie legalizacyjne. Niektóre organy stosują przepisy KPA, według których sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

1 Odwołanie następuje od wydanych w postępowaniu legalizacyjnym: decyzji o nakazie rozbiórki, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, a także strony postępowania (np. sąsiedzi) niezadowoleni z decyzji organu.

2. Jeżeli decyzja legalizująca obiekt budowlany wybudowany lub będący w budowie zostanie uchylona w postępowaniu odwoławczym i zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki, to opłata legalizacyjna zostanie zwrócona w terminie 30 dni od stwierdzenia rozbiórki. Natomiast, jeżeli wykonanie rozbiórki odbywa się w trybie wykonania zastępczego (wynikającym z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), to opłata legalizacyjna zaliczana jest w poczet kosztów wykonania zastępczego.

3. Na postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej można złożyć zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 4 oraz 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw nie wszczyna się postępowania legalizacyjnego dotyczącego altany działkowej wybudowanej przed dniem 30 kwietnia 2015 roku, jeżeli altana ta jest wolno stojącym budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym lub innym obiektem budowlanym spełniającym taką funkcję, położonym  na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2). Jeżeli postępowanie legalizacyjne zostało wszczęte wcześniej i nie zostało ono zakończone decyzją ostateczną do dnia 30 kwietnia 2015 roku, to przedmiotowe postępowanie umarza się. Natomiast, w przypadku wydania przed podanym dniem decyzji o nakazie rozbiórki altany działkowej (spełniającej wyżej wymienione warunki), która nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.

Czy ta strona była przydatna?