Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewłaszczenie na zabezpieczenie i zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Polega na tym, że dłużnik przenosi własność rzeczy ruchomej (powiernicze przeniesienie własności) na rzecz wierzyciela do czasu spłaty całości lub części zobowiązania.

W odróżnieniu od zastawu, rzecz cały czas pozostaje w posiadaniu dłużnika i może on jej używać na warunkach określonych w umowie. Z tego powodu jest to popularna forma zabezpieczania wierzytelności.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną – nie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że strony umowy mogą w zasadzie dowolnie określić swoje prawa i obowiązki, prawo nie określa również formy zawarcia takiej umowy. W praktyce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych.

W praktyce występują dwa rodzaje umów: zawarte pod warunkiem zawieszającym i pod warunkiem rozwiązującym. Warunek zawieszający oznacza, że własność rzeczy przejdzie na wierzyciela dopiero, gdy dłużnik nie spełni świadczenia w terminie (zawieszenie przejścia własności do czasu ziszczenia się warunku – braku spłaty długu). Warunek rozwiązujący oznacza, że własność rzeczy wraca do dłużnika dopiero z chwilą spłaty kwoty oznaczonej w umowie.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej jej własność przechodzi na nabywcę z chwilą zawarcia umowy (zapłata za rzecz ruchomą nie ma wpływu na przejście prawa własności). Prawo cywilne przewiduje możliwość lepszego zabezpieczenia interesów sprzedającego, przez zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

Jeżeli umowa przewiduje, że płatność nastąpi w ratach albo po wydaniu rzeczy, sprzedający może w umowie (albo na fakturze, o ile jest podpisana przez obie strony) zastrzec własność rzeczy ruchomej do czasu zapłaty całości ceny. Jeżeli kupujący nie zapłaci za rzecz w terminie, traci prawo do jej posiadania i używania – sprzedawca ma prawo zażądać zwrotu rzeczy albo zapłaty ceny. Jeżeli nabywca ogłosi upadłość przed uregulowaniem należności – sprzedający może żądać wyłączenia rzeczy z masy upadłości i jej zwrotu. Musisz pamiętać, że albo żądasz wydania rzeczy, albo zapłaty ceny. Późniejsza zmiana żądania nie jest możliwa.

W obu przypadkach, odbierając rzecz właściciel może zażądać wynagrodzenia za zużycie albo uszkodzenie rzeczy.

W przypadku upadłości kontrahenta możesz odzyskać rzeczy (wyłączyć z masy upadłości składając wniosek do sędziego komisarza) tylko pod warunkiem, że zastrzeżenie własności ma datę pewną. Na każdym dokumencie datę pewną można poświadczyć notarialnie albo przez uzyskanie na dokumencie wzmianki urzędowej (nie jest potrzebna obecność drugiej strony umowy).

Czy ta strona była przydatna?